UDK: 634.0.18:634.0.416.16:634.0.176.1 (497.13) Quercus robur
1B. Prpić, 1974: Ekološki aspekt sušenja hrastovih sastojina u nizinskim šumama Hrvatske. Š.L. 7-9, s.285    PDF


                UNDER CONSTRUCTION