UDK: 634.02.002.582.6 Quercus robur L., Populus cv. euroamericana
1Dekanić, L., 1979: Uzgojne mjere i proizvodnja u nekim prirodnim sastojinama i kulturama euroameričkih topola slavonskog područja. Š.L. 7-8, s.299    PDF


                UNDER CONSTRUCTION