D., Danko
1Diminić, D., Glavaš, M., Hrašovec, B., 1995: Mikoze i štetni insekti u kulturama crnog bora na Crikveničko-vinodolskom području. Š.L. 7-8, s.245
2Diminić, D., 1996: Prof. dr. sc. Milan Glavaš: Osnove šumarske fitopatologije. Š.L. 3-4, s.210    PDF
3Diminić, D., 1996: Gljiva Sphaeropsis sapinea (Fr.) Dyko et Sutton na borovima sjevernojadranskog područja. Š.L. 11-12, s.463
4Danko Diminić, Nenad Potočić, Ivan Seletković, Maja Gršković, 2005: Utjecaj patogene gljive Sphaeropsis sapinea na protuerozijsku zaštitnu ulogu kulture crnoga bora u Istri: Analiza zdravstvenog stanja i stanja ishrane. Š.L. 13, s.240
5Margaletić, J., V. Jurjević, M. Glavaš, B. Hrašovec, D. Diminić, 2007: Analiza suzbijanja gubara (Lymantria dispar L.) tijekom 2005. godine u državnim šumama Hrvatske. Š.L. 11-12, s.539
6Pernek,M., M. Županić, D. Diminić,T. Cech, 2011: Vrste roda Phytophthora na bukvi i topolama u Hrvatskoj. Š.L. 13, s.130
7Diminić,D., N.Potočić, I.Seletković, 2012: Uloga staništa u predispoziciji crnoga bora (Pinus nigra Arnold) na zarazu fitopatogenom gljivom Sphaeropsis sapinea(Fr.) Dyko et Sutton u Istri. Š.L. 1-2, s.19
8Lea BARIĆ, Miljenko ŽUPANIĆ, Milan PERNEK, Danko DIMINIĆ, 2012: Prvi nalazi patogene gljive Chalara fraxinea u Hrvatskoj – novog uzročnika odumiranja jasena (Fraxinus spp.). Š.L. 9-10, s.461
9Marno Milotić, Osman Mujezinović, Mirza Dautbašić, Tarik Treštić, Daniela Pilarska, Danko Diminić, 2015: PRVI NALAZ ENTOMOPATOGENE GLJIVE Entomophaga maimaiga Humber, Shimazu & R.S. Soper NA GUBARU U BOSNI I HERCEGOVINI. Š.L. 1-2, s.59
10Željko Zgrablić, Zdenko Tkalčec, Armin Mešić, Hrvoje Marjanović, Danko Diminić, 2015: SMANJUJU LI EKTOMIKORIZNE GLJIVE OSJETLJIVOST CRNOG BORA (Pinus nigra J. F. Arnold) NA ZARAZU VRSTOM Sphaeropsis Sapinea (FR.) Dyko et Sutton?. Š.L. 7-8, s.329
11Željko ZGRABLIĆ, Hrvoje MARJANOVIĆ, Danko DIMINIĆ, 2016: MOŽEMO LI PREDVIDJETI ZARAZE GLJIVOM SPHAEROPSIS SAPINEA PRATEĆI RAZNOLIKOST GLJIVA U ŠUMSKIM KULTURAMA CRNOGA BORA?. Š.L. 1-2, s.7
12Danko Diminić, 2016: Dr. sc. KRUNOSLAV ARAČ. Š.L. 11-12, s.631    PDF
13Jelena KRANJEC, Marno MILOTIĆ, Marija HEGOL, Danko DIMINIĆ, 2017: GLJIVAMA SLIČNI ORGANIZMI U TLU ODUMIRUĆIH SASTOJINA POLJSKOG JASENA (Fraxinus angustifolia Vahl). Š.L. 3-4, s.115
14Danko Diminić, 2017: Dr. sc. JELENA KRANJEC. Š.L. 9-10, s.521    PDF
15Jelena Kranjec Orlović, Ivan Andrić, Ida Bulovec, Danko Diminić, 2019: Vrste gljiva u sjemenu poljskoga jasena (Fraxinus angustifolia Vahl). Š.L. 3-4, s.103
16Jelena Kranjec Orlović, Ida Bulovec, Milivoj Franjević, Damjan Franjević, Josip Skejo, Marin Biliškov, Danko Diminić, Boris Hrašovec, 2021: Preliminarni rezultati istraživanja entomofaune sjemena poljskog (Fraxinus angustifolia Vahl) i pensilvanskog jasena (Fraxinus pennsylvanica Marshall) u Hrvatskoj. Š.L. 3-4, s.147
17Kristijan Tomljanović, Marijan Grubešić, Danko Diminić, Milan Poljak, Jelena Kranjec Orlović, 2022: Štete od jelena običnog (Cervus elaphus L.) u sastojinama poljskog jasena (Fraxinus angustifolia Vahl) Srednje Posavine. Š.L. 3-4, s.117


                UNDER CONSTRUCTION