P., Nikola
1Pernar, N., Bakšić, D., Španjol, Ž., 1999: Neke značajke humizacije u borovim kulturama na otoku Rabu. Š.L. 3-4, s.101
2Pernar, N., 2000: XXI Iufro svjetski kongres 7. - 12. kolovoz 2000. Kuala Lumpur, Malezija. Š.L. 5-6, s.348    PDF
3Pernar, N., 2001: Sastanak ekspertne skupine za šumska tla. Š.L. 5-6, s.351    PDF
4Pernar, N., 2001: IX Kongres hrvatskog tloznanstvenog društva "Gospodarenje i zaštita tla za buduće generacije". Š.L. 7-8, s.468    PDF
5Pernar, N., D. Bakšić, A. Vranković, 2003: Značajke tla na eruptivu Senjske Drage. Š.L. 13, s.23
6Pernar, N., Vukelić, J., Bakšić, D., Baričević, D., 2004: Prilog poznavanju geneze i svojstava tla ritskog područja sjeveroistočne Baranje. Š.L. 5-6, s.223
7Stjepan Husnjak, Nikola Pernar, Renata Pernar, Ivica Kisić, 2005: Rizik od erozije tla vodom u šumskim ekosustavima Hrvatske. Š.L. 13, s.69
8Nikola Pernar, Danko Holjević, Josip Petraš, Darko Bakšić, 2005: Pedofiziografski odnosi na poligonu za istraživanje erozije u Abramima. Š.L. 13, s.238
9Oršanić, M., D. Horvat, N. Pernar, M. Šušnjar, D. Bakšić, D. Drvodelić, 2008: Utjecaj mineralnog i biorazgradivoga ulja na rasadničku klijavost i rast sadnica hrasta lužnjaka (Quercus robur L.). Š.L. 1-2, s.3
10Pernar, N., D. Bakšić, V. Bobić, I. Perković, 2008: Stanje tla u mikrodepresijama šume Žutica. Š.L. 9-10, s.405
11Pernar,N., D. Bakšić, I. Perković, D. Holjević, 2010: Odraz sanacije erodiranog terena na svojstva tla na flišu – slučajeviAbrami i Butoniga u Istri. Š.L. 5-6, s.229
12Nikola Pernar, 2012: Dr. sc. Zoran Šikić. Š.L. 7-8, s.401    PDF
13Nikola Pernar, 2012: Dr. sc. Lukrecija Butorac. Š.L. 7-8, s.403    PDF
14Nikola PERNAR, Emil KLIMO, Darko BAKŠIĆ, Ivan PERKOVIĆ, Michal RYBNÍČEK, Hanuš VAVRČÍK, Vladimír GRYC, 2012: Akumulacija ugljika i dušika u sastojini crne johe (Alnus glutinosa Gaertn.) u Podravini. Š.L. 9-10, s.431
15Ivan Perković, Nikola Pernar, Darko Bakšić, 2013: USPOREDBA DVIJE METODE PROSIJAVANJA I SEDIMENTACIJE ZA ODREĐIVANJE GRANULOMETRISKOG SASTAVA TLA – MOGUĆNOSTI I OGRANIČENJA INTERPRETACIJE. Š.L. 11-12, s.567
16Darko Bakšić, Nikola Pernar, Ivan Perković, Boris Vrbek, Vibor Roje, 2015: RASPODJELA ZEMNOALKALIJSKIH I ALKALIJSKIH KOVINA (Ca, Mg, K, Na) U ŠUMSKOM TLU PARKA PRIRODE MEDVEDNICA. Š.L. 1-2, s.7
17Ivan Perković, Nikola Pernar, Darko Bakšić, Nikola Glamočlija, Vibor Roje, 2017: UTJECAJ MATIČNOG SUPSTRATA NA FIZIČKE I MINERALNE ZNAČAJKE TLA U PARKU PRIRODE MEDVEDNICA. Š.L. 5-6, s.237
18Nikola Pernar, 2019: Prof. dr. sc. Ivica Tikvić i suradnici: BRANIMIR PRPIĆ: EKOLOGIJA ŠUMA I ŠUMARSTVO. Š.L. 3-4, s.180    PDF
19Nikola Pernar, 2022: Mr. sc. Andrija Vranković (24.11.1930.-04.7.2022.). Š.L. 9-10, s.466    PDF
20Nikola Pernar, Darko Bakšić, Mario Ančić, Ivan Perković, 2022: Kemijske značajke površinskog dijela tla u odnosu na litolologiju i geomorfologiju visokog krša. Š.L. 11-12, s.475
21Darko Bakšić, Nera Bakšić, Daniel Krstnošić, Nikola Pernar, Ivan Perković, Stjepan Mikac, Vibor Roje, Branimir Krtalić, 2023: Značajke šumske prostirke i tla u šumi obične jele i crnoga graba (Ostryo-abietetum /Fukarek 1963/Trinajstić 1983) na Biokovu. Š.L. 7-8, s.307


                UNDER CONSTRUCTION