P., Nikola
1 Pernar, N., Bakšić, D., Španjol, Ž., 1999: Neke značajke humizacije u borovim kulturama na otoku Rabu. Š.L. 3-4, s.101    pdf
2 Pernar, N., 2000: XXI Iufro svjetski kongres 7. - 12. kolovoz 2000. Kuala Lumpur, Malezija. Š.L. 5-6, s.348    PDF
3 Pernar, N., 2001: Sastanak ekspertne skupine za šumska tla. Š.L. 5-6, s.351    PDF
4 Pernar, N., 2001: IX Kongres hrvatskog tloznanstvenog društva "Gospodarenje i zaštita tla za buduće generacije". Š.L. 7-8, s.468    PDF
5 Pernar, N., D. Bakšić, A. Vranković, 2003: Značajke tla na eruptivu Senjske Drage. Š.L. 13, s.23     pdf
6 Pernar, N., Vukelić, J., Bakšić, D., Baričević, D., 2004: Prilog poznavanju geneze i svojstava tla ritskog područja sjeveroistočne Baranje. Š.L. 5-6, s.223    pdf
7 Stjepan Husnjak, Nikola Pernar, Renata Pernar, Ivica Kisić, 2005: Rizik od erozije tla vodom u šumskim ekosustavima Hrvatske. Š.L. 13, s.69     pdf
8 Nikola Pernar, Danko Holjević, Josip Petraš, Darko Bakšić, 2005: Pedofiziografski odnosi na poligonu za istraživanje erozije u Abramima. Š.L. 13, s.238    pdf
9 Oršanić, M., D. Horvat, N. Pernar, M. Šušnjar, D. Bakšić, D. Drvodelić, 2008: Utjecaj mineralnog i biorazgradivoga ulja na rasadničku klijavost i rast sadnica hrasta lužnjaka (Quercus robur L.). Š.L. 1-2, s.3     pdf
10 Pernar, N., D. Bakšić, V. Bobić, I. Perković, 2008: Stanje tla u mikrodepresijama šume Žutica. Š.L. 9-10, s.405    pdf
11 Pernar,N., D. Bakšić, I. Perković, D. Holjević, 2010: Odraz sanacije erodiranog terena na svojstva tla na flišu – slučajeviAbrami i Butoniga u Istri. Š.L. 5-6, s.229    pdf
12 Nikola Pernar, 2012: Dr. sc. Zoran Šikić. Š.L. 7-8, s.401    PDF
13 Nikola Pernar, 2012: Dr. sc. Lukrecija Butorac. Š.L. 7-8, s.403    PDF
14 Nikola PERNAR, Emil KLIMO, Darko BAKŠIĆ, Ivan PERKOVIĆ, Michal RYBNÍČEK, Hanuš VAVRČÍK, Vladimír GRYC, 2012: Akumulacija ugljika i dušika u sastojini crne johe (Alnus glutinosa Gaertn.) u Podravini. Š.L. 9-10, s.431    pdf
15 Ivan Perković, Nikola Pernar, Darko Bakšić, 2013: USPOREDBA DVIJE METODE PROSIJAVANJA I SEDIMENTACIJE ZA ODREĐIVANJE GRANULOMETRISKOG SASTAVA TLA – MOGUĆNOSTI I OGRANIČENJA INTERPRETACIJE. Š.L. 11-12, s.567    pdf
16 Darko Bakšić, Nikola Pernar, Ivan Perković, Boris Vrbek, Vibor Roje, 2015: RASPODJELA ZEMNOALKALIJSKIH I ALKALIJSKIH KOVINA (Ca, Mg, K, Na) U ŠUMSKOM TLU PARKA PRIRODE MEDVEDNICA. Š.L. 1-2, s.7     pdf
17 Ivan Perković, Nikola Pernar, Darko Bakšić, Nikola Glamočlija, Vibor Roje, 2017: UTJECAJ MATIČNOG SUPSTRATA NA FIZIČKE I MINERALNE ZNAČAJKE TLA U PARKU PRIRODE MEDVEDNICA. Š.L. 5-6, s.237    pdf
18 Nikola Pernar, 2019: Prof. dr. sc. Ivica Tikvić i suradnici: BRANIMIR PRPIĆ: EKOLOGIJA ŠUMA I ŠUMARSTVO. Š.L. 3-4, s.180    PDF
19 Nikola Pernar, 2022: Mr. sc. Andrija Vranković (24.11.1930.-04.7.2022.). Š.L. 9-10, s.466    PDF
20 Nikola Pernar, Darko Bakšić, Mario Ančić, Ivan Perković, 2022: Kemijske značajke površinskog dijela tla u odnosu na litolologiju i geomorfologiju visokog krša. Š.L. 11-12, s.475    pdf


                UNDER CONSTRUCTION