P., Petar
1Prpić, B., Rauš, Đ., Prebježić, P., 1981: Mogućnost unošenja crvenog hrasta (Quercus borealis maxima Sarg.) u šumska staništa SR Hrvatske. Š.L. 8-9, s.331    PDF
2Prebježić, P., 2007: Grafički prikaz strukturnih odnosa u sastojini prašume bukve i jele (Abieti-Fagetum illyricum, Horv. 38) “Čorkova uvala” na području Nacionalnog parka Plitvička jezera. Š.L. 7-8, s.345
3Prebježić, P., 2008: Prostorni prikaz niza debljinskih razreda prve izmjere trajne plohe u prašumi “Čorkova uvala” 1957. godine. Š.L. 7-8, s.363


                UNDER CONSTRUCTION