PRKA, Marinko
1Prka, M., 2003: Vrijednosne značajke bukovih stabala prema vrsti sijeka u sječinama bjelovarske Bilogore. Š.L. 1-2, s.35
2Prka, M., 2003: Pojavnost neprave srži kod bukovih stabala i tehničke bukove oblovine iz prorednih i pripremnih sječa na području bjelovarske Bilogore. Š.L. 9-10, s.467
3Prka, M., 2004: Debljina kore obične bukve (Fagus sylvatica L.) u sječinama bjelovarske bilogore. Š.L. 7-8, s.391
4Prka, Marinko, 2006: Značajke doznačenih bukovih stabala po vrsti sijeka u sječinama Bjelovarske Bilogore i utjecaj na strukturu sortimenata. Š.L. 7-8, s.319
5Prka, M., 2006: Visina i čistoća debla bukovih stabala po vrsti sijeka i postotak tehničke oblovine u deblima i krošnjama stabala s obzirom na primijenjeni standard. Š.L. 11-12, s.511
6Prka, M., A. P. B. Krpan, 2007: Problem određivanja sortimentne strukture jednodobnih bukovih sastojina. Š.L. 5-6, s.219
7Prka, M., 2007: Svima onima koji su bili, a nisu puno napravili . Š.L. 9-10, s.485    PDF
8Prka, M., 2007: Bjelovarsko-bilogorska županija: prošlost i sadašnjost. Š.L. 11-12, s.586    PDF
9Prka, Marinko, 2008: Određivanje sortimentne strukture jednodobnih bukovih sastojina primjenom norme Hrn En 1316-1:1999. Š.L. 5-6, s.223
10Prka, M., T. Poršinsky, 2009: Usporedba strukture tehničke oblovine jednodobnih bukovih sječina u sortimentnim tablicama izrađenim primjenom normi HRN (1995) i HRN EN 1316-1: 1999. Š.L. 1-2, s.15
11Zečić,Ž., D. Vusić, M. Prka, S. Klepac, 2010: Utjecaj nagiba traktorskog puta na proizvodnost traktora Timberjack 240C pri privlačenju drvnih sortimenata u prebornim šumama. Š.L. 3-4, s.103
12Marinko Prka, 2016: DA SE NE ZABORAVI (I NIKADA NE PONOVI). Š.L. 11-12, s.606


                UNDER CONSTRUCTION