K., Daniel
1Krstonošić, D., K. Sever, I. Alešković, 2010: Šumsko drveće i grmlje Hrvatske. Š.L. 7-8, s.415    PDF
2Škvorc,Ž., K.Sever, J.Franjić, D.Krstonošić, M.Poljak, 2012: Intenzitet fotosinteze i vegetativni rast hrasta lužnjaka (Quercus roburL.) u pokusnom nasadu. Š.L. 1-2, s.7
3Josip Franjić, Daniel Krstonošić, 2012: Zanimljivosti s Prespanskoga jezera. Š.L. 5-6, s.296    PDF
4Jozo FRANJIĆ, Željko ŠKVORC, Daniel KRSTONOŠIĆ, Krunoslav SEVER, Ivana ALEŠKOVIĆ, 2012: VEGETACIJSKE ZNAČAJKE PRIMORSKIH BUKOVIH ŠUMA (Seslerio autumnali-Fagetum M. Wraber ex Borhidi 1963) I PRETPLANINSKIHBUKOVIH ŠUMA (Ranunculo platanifoliae-Fagetum Marinček et al. 1993) NA PODRUČJU PARKA PRIRODE UČKA. Š.L. 11-12, s.559
5Jozo Franjić, Daniel Krstonošić, 2013: 10. SIMPOZIJ EDGG-a (EUROPEAN DRY GRASSLAND GROUP) ZAMOŚĆ (POLJSKA) – OČUVANJE I RESTAURACIJA TRAVNJAKA. Š.L. 7-8, s.428    PDF
6Jozo FRANJIĆ, Gabrijel HORVAT, Daniel KRSTONOŠIĆ, 2016: NOVO NALAZIŠTE I SINTAKSONOMSKE ZNAČAJKE PASJEGA TRNA (Hippophaë rhamnoides L., Elaeagnaceae) U HRVATSKOJ. Š.L. 3-4, s.111
7Željko Škvorc, Daniel Krstonošić, 2022: Prof. dr. sc. Jozo Franjić (7.01.1966. – 7.11.2021.). Š.L. 1-2, s.91     PDF
8Krunoslav Sever, Antonia Vukmirović, Luka Hodak, Saša Bogdan, Ida Katičić Bogdan, Daniel Krstonošić, Tomislav Karažija, Jozo Franjić, Željko Škvorc , 2022: Funkcionalna prilagodba prirodnog pomlatka hrasta kitnjaka i obične bukve na različite stanišne prilike. Š.L. 7-8, s.293
9Darko Bakšić, Nera Bakšić, Daniel Krstnošić, Nikola Pernar, Ivan Perković, Stjepan Mikac, Vibor Roje, Branimir Krtalić, 2023: Značajke šumske prostirke i tla u šumi obične jele i crnoga graba (Ostryo-abietetum /Fukarek 1963/Trinajstić 1983) na Biokovu. Š.L. 7-8, s.307


                UNDER CONSTRUCTION