M., Željko
1Krstinić, A., Majer, Ž., Kajba, D., 1990: Utjecaj staništa i klona na produkciju drvne mase u kulturama stablastih vrba na dunavskim adama kod Vukovara. Š.L. 1-2, s.45     PDF
2Majer, Z., 1993: Nostalgija za šumama i Dunavom. Š.L. 3-5, s.213    PDF
3Mayer, Ž., Ž. Hećimović, 2008: Obnova ritskih šuma hrvatskog podunavlja uz oplemenjivanje sadnicama poljskog jasena (Fraxinus angustifolia Vahl.). Š.L. 1-2, s.43
4Mayer, Željko, 2011: Osnivanje kultura crnoga oraha (Juglans nigra L.) generativnim načinom. Š.L. 7-8, s.391


                UNDER CONSTRUCTION