D., Damir
1 Idžojtić, M., D. Drvodelić, 2005: Oskoruša, Sorbus domestica L., naša rijetka i zaboravljena voćkarica. Š.L. 3-4, s.212    PDF
2 Oršanić, M., D. Drvodelić, I. Kovačević, 2007: Rasadnička proizvodnja sadnica crnoga oraha (Juglans nigra L.). Š.L. 5-6, s.207    pdf
3 Oršanić, M., D. Horvat, N. Pernar, M. Šušnjar, D. Bakšić, D. Drvodelić, 2008: Utjecaj mineralnog i biorazgradivoga ulja na rasadničku klijavost i rast sadnica hrasta lužnjaka (Quercus robur L.). Š.L. 1-2, s.3     pdf
4 Damir Drvodelić, Milan Oršanić, Zoran Zeman, 2012: Uspjeh pošumljavanja jednogodišnjim (1+0) i školovanim (1+1) sadnicama divlje kruške (Pyrus pyraster Burgsd.). Š.L. 7-8, s.355    pdf
5 Damir DRVODELIĆ, Milan ORŠANIĆ, Sanja PERIĆ, Martina TIJARDOVIĆ, 2013: UTJECAJ NAVODNJAVANJA I MIKRORELJEFA U RASADNIKU NA MORFOLOŠKE ZNAČAJKE ŠUMSKIH SADNICA HRASTA LUŽNJAKA (Quercus robur L.) I KITNJAKA (Quercus petraea L.). Š.L. 9-10, s.447    pdf
6 Damir DRVODELIĆ, Milan ORŠANIĆ, Vibor ROJE, Marko TEPŠIĆ, 2014: MORFOLOŠKE ZNAČAJKE KLIJANACA OBIČNE SMREKE (Picea abies L., H. Karst.) U RAZLIČITIM pH OTOPINAMA. Š.L. 7-8, s.397    pdf
7 Damir Drvodelić, 2014: ARBORIKULTURNI POSTUPCI PRI KONZERVACIJI STARIH I POSEBNO VRIJEDNIH STABALA I DIO. Š.L. 11-12, s.608    PDF
8 Vinko Paulić, Damir Drvodelić, Stjepan Mikac, Goran Gregurović, Milan Oršanić, 2015: ARBORIKULTURNA I DENDROEKOLOŠKA ANALIZA STANJA STABALA DIVLJEG KESTENA (Aesculus hippocastanum L.) NA PODRUČJU GRADA VELIKE GORICE. Š.L. 1-2, s.21     pdf
9 Damir Drvodelić, 2015: ARBORIKULTURNI POSTUPCI PRI KONZERVACIJI STARIH I POSEBNO VRIJEDNIH STABALA – II dio. Š.L. 1-2, s.74     PDF
10 Damir Drvodelić, Tomislav Jemrić, Milan Oršanić, Vinko Paulić, 2015: KRUPNOĆA PLODA DIVLJE JABUKE (Malus sylvestris (L.) Mill.): UTJECAJ NA MORFOLŠKO-FIZIOLOŠKA SVOJSTVA SJEMENA. Š.L. 3-4, s.145    pdf
11 Damir DRVODELIĆ, Milan ORŠANIĆ, Vinko PAULIĆ, 2016: UTJECAJ EKTOMIKORIZE I HUMINSKIH KISELINA NA MORFOLOŠKE ZNAČAJKE JEDNOGODIŠNJIH SADNICA HIBRIDA Paulownia tomentosa x Paulownia fortunei. Š.L. 7-8, s.327    pdf
12 Damir DRVODELIĆ, Milan ORŠANIĆ, 2016: PROCJENA VITALITETA SVJEŽEG I PRELEŽALOG SJEMENA POLJSKOG JASENA (Fraxinus angustifolia Vahl). Š.L. 11-12, s.539    pdf
13 Sandra CRNKOVIĆ, Damir DRVODELIĆ, Sanja PERIĆ, 2017: MORFOLOŠKE ZNAČAJKE KONTEJNERSKIH SADNICA HRASTA LUŽNJAKA (Quercus robur  L.) IZ SJEMENSKE REGIJE GORNJA POSAVINA I POKUPLJE (1.2.3.). Š.L. 9-10, s.451    pdf
14 Damir DRVODELIĆ, 2018: RAZMNOŽAVANJE PAULOVNIJE KORIJENSKIM REZNICAMA. Š.L. 5-6, s.297    pdf
15 Damir Drvodelić, 2018: STJEPAN DEJANOVIĆ (1962.-2018.). Š.L. 11-12, s.674    PDF
16 Damir Drvodelić, Igor Poljak, Ivan Perković, Mario Šango, Katarina Tumpa, Ivana Zegnal, Marilena Idžojtić, 2019: Ispitivanje laboratorijske klijavosti pitomoga kestena (Castanea sativa Mill.) u skladu s pravilima ISTA. Š.L. 9-10, s.469    pdf
17 Damir Drvodelić, Milan Oršanić, 2020: Cijepljenje kultivara ukrasnih japanskih javora. Š.L. 3-4, s.179    pdf
18 Damir Drvodelić, Milan Oršanić, 2020: Sadnja sadnica poljskog jasena (Fraxinus angustifolia Vahl) u uvjetima sanacije šumskih sastojina uslijed sušenja. Š.L. 5-6, s.289    pdf
19 Damir Drvodelić, Milan Oršanić, Mirjana Grahovac-Tremski, 2020: Rasadnička proizvodnja šumskih voćkarica u rasadnicima Hrvatskih šuma d.o.o.. Š.L. 11-12, s.597    pdf
20 Damir Drvodelić, 2021: Prof. dr. sc. Milan Glavaš: Ljekovite papratnjače. Š.L. 5-6, s.300    PDF
21 Katarina Tumpa, Marilena Idžojtić, Mirna Ćurković-Perica, Marin Ježić, Davor Juretić, Damir Drvodelić, Mario Šango, Milovan Žigante, Igor Poljak, 2021: Vegetativno razmnožavanje pitomog kestena i maruna. Š.L. 9-10, s.489    pdf
22 Vinko Paulić, Tomislav Škarica, Damir Drvodelić, Milan Oršanić, 2022: Prosudba truleži stabala hrasta kitnjaka zvučnim tomografom. Š.L. 1-2, s.19     pdf
23 Damir Drvodelić, 2022: Znanstvena izložba plodova ukrasnih voćnih vrsta i šumskih voćkarica na Zavodu za ekologiju i uzgajanje šuma Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije. Š.L. 11-12, s.553    PDF


                UNDER CONSTRUCTION