K., Krešimir
1Grubešić, M., Krapinec, K., 1998: Naseljavanje europskog dabra (Castor fiber L.) u Posavinu. Š.L. 11-12, s.515
2Krapinec, K., Vukelić, J., Grubešić, M., 2000: Prilog poznavanju brštenja širokolisne zelenike (Phyllirea latifolia L.) divljih preživača na otoku Rabu. Š.L. 5-6, s.285
3Krapinec, K., 2001: Značaj i uloga biljnih vrsta svjetlih pruga u području eumediterana kao prehrambenog potencijala za uzgoj krupne divljači. Š.L. 11-12, s.599
4Šegrt, Viktor, E. Menđušić, G. Horvatović, M. Grubešić, K. Krapinec, 2006: Ozljeda ptica grabljivica – podaci za 2005. godinu. Š.L. 7-8, s.353
5Krapinec, K., M. Grubešić, V. Šegrt, K. Maričić, 2006: Trofejni parametri muflona (Ovis ammon musimon Pallas, 1811) u državnom lovištu VIII/6 “Kalifront”. Š.L. 11-12, s.523
6Degmečić, D., K. Krapinec, T. Florijančić, 2009: Čimbenici koji utječu na spol teladi jelena običnog (Cervus elaphus L.): verifikacija dosadašnjih spoznaja. Š.L. 5-6, s.279
7Tomljanović,K., M. Grubešić, K. Krapinec, 2010: Testiranje primjenjivosti digitalnih senzornih kamera za praćenje divljači i ostalih životinjskih vrsta. Š.L. 5-6, s.287
8Degmečić, D., T. Florijančić, K. Krapinec, D. Domić, 2010: Rogovlje srnjaka kao smjernica gospodarenja lokalnom populacijom. Š.L. 7-8, s.335
9Pejnović,D., K.Krapinec, M.Slamar, 2010: Lovci u Hrvatskoj kao socijalno-geografska skupina i njihove demosocijalne karakteristike. Š.L. 9-10, s.461
10Krapinec, K., D. Konjević, I. Brezovac, L. Manojlović, K. Severin, V. Njemirovskij, M. Grubešić, K. Tomljanović, 2011: Odnos morfoloških osobitosti veprovih kljova i pouzdanost metoda za procjenu dobi. Š.L. 1-2, s.7
11Krapinec, Krešimir, 2011: Dario Majnarić. Š.L. 11-12, s.612    PDF
12Krapinec, Krešimir, 2011: Mr. Domagoj Križaj: Kako uštedjeti na troškovima šteta od divljači?. Š.L. 11-12, s.618    PDF
13Albert OFNER, Marijan GRUBEŠIĆ, Krešimir KRAPINEC, Dean KONJEVIĆ, 2014: USPOREDBA TJELESNOG I TROFEJNOG RAZVOJA SRNE (Capreolus capreolus L.) U LOVIŠTIMA IV/9 "POKUPSKI BAZEN" I IV/22 "PETROVA GORA". Š.L. 7-8, s.363
14Krešimir Krapinec, Miroslav Nikolić, Miljenko Bujanić, Dean Konjević, 2019: Razmatranja u trofejistici: Učinak reza lubanje na stvarnu vrijednost trofeja srnjaka. Š.L. 5-6, s.203
15Vlado Jumić, Tihomir Florijančić, Tomica Marić, Siniša Ozimec, Krešimir Krapinec, 2021: Mogu li elementi ocjene trofeja poslužiti kao populacijski indeksi u cervida?:Primjer na jelenu običnom iz brdskog područja Panonske nizine. Š.L. 9-10, s.423


                UNDER CONSTRUCTION