S., Krunoslav
1 Krstonošić, D., K. Sever, I. Alešković, 2010: Šumsko drveće i grmlje Hrvatske. Š.L. 7-8, s.415    PDF
2 Škvorc,Ž., K.Sever, J.Franjić, D.Krstonošić, M.Poljak, 2012: Intenzitet fotosinteze i vegetativni rast hrasta lužnjaka (Quercus roburL.) u pokusnom nasadu. Š.L. 1-2, s.7     pdf
3 Jozo FRANJIĆ, Željko ŠKVORC, Daniel KRSTONOŠIĆ, Krunoslav SEVER, Ivana ALEŠKOVIĆ, 2012: VEGETACIJSKE ZNAČAJKE PRIMORSKIH BUKOVIH ŠUMA (Seslerio autumnali-Fagetum M. Wraber ex Borhidi 1963) I PRETPLANINSKIHBUKOVIH ŠUMA (Ranunculo platanifoliae-Fagetum Marinček et al. 1993) NA PODRUČJU PARKA PRIRODE UČKA. Š.L. 11-12, s.559    pdf
4 Krunoslav Sever, 2016: ISTRAŽIVANJE FENOTIPSKE PLASTIČNOSTI HRASTA LUŽNJAKA U SVIJETLU BUDUĆIH KLIMATSKIH PROMJENA. Š.L. 3-4, s.166    PDF
5 Krunoslav SEVER, Matija HRUST, Željko ŠKVORC, Saša BOGDAN, Ivan SELETKOVIĆ, Nenad POTOČIĆ, Jozo FRANJIĆ, 2016: POUZDANOST PROCJENE STANJA ISHRANE HRASTA LUŽNJAKA (Quercus robur L.) S DUŠIKOM POMOĆU PRIJENOSNOG KLOROFILMETRA CCM-200. Š.L. 9-10, s.465    pdf
6 Krunoslav SEVER, Saša BOGDAN, Jozo FRANJIĆ, Željko ŠKVORC, 2018: NEDESTRUKTIVNA PROCJENA KONCENTRACIJE FOTOSINTETSKIH PIGMENATA U LIŠĆU HRASTA LUŽNJAKA (Quercus robur L.). Š.L. 5-6, s.247    pdf
7 Krunoslav Sever, Dimitrije Damir Sviličić, Tomislav Karažija, Boris Lazarević, Željko Škvorc, 2021: Fotosintetski odgovor bukovih klijanaca na suboptimalnu ishranjenost s mineralnim hranivima. Š.L. 5-6, s.225    pdf
8 Krunoslav Sever, 2021: Znanstveni projekt PhenoInter – projektna ideja i očekivani rezultati. Š.L. 5-6, s.291    PDF
9 Željko Škvorc, Lucija Lisica, Vanja Zorić, Marko Bačurin, Krunoslav Sever, 2021: Funkcionalna diferencijacija provenijencija hrasta crnike na istočnoj obali Jadranskoga mora. Š.L. 9-10, s.415    pdf
10 Krunoslav Sever, Davor Poljaković, Tomislav Karažija, Boris Lazarević, Antonia Vukmirović, Mario Šango, Željko Škvorc, 2022: Rast sadnica obične bukve (Fagus sylvatica L.) pod utjecajem suboptimalne ishrane s mineralnim hranivima. Š.L. 5-6, s.175    pdf
11 Krunoslav Sever, Antonia Vukmirović, Luka Hodak, Saša Bogdan, Ida Katičić Bogdan, Daniel Krstonošić, Tomislav Karažija, Jozo Franjić, Željko Škvorc , 2022: Funkcionalna prilagodba prirodnog pomlatka hrasta kitnjaka i obične bukve na različite stanišne prilike. Š.L. 7-8, s.293    pdf


                UNDER CONSTRUCTION