S., Tomislav
1Sinković, T., 1995: Neka fizička svojstva juvenilnog i zrelog drva jelovine (Abies alba Mill.) iz Zalesine. Š.L. 7-8, s.237
2Krpan, A. P. B., Govorčin, S., Sinković, T., 1995: Ispitivanje kojih fizičkih svojstava te kvalitete drva oštećenih stabala jele obične (Abies Alba Mill.). Š.L. 11-12, s.391
3Sinković, T., 1997: Slavko Govorčin. Š.L. 3-4, s.207    PDF
4Govorčin,S., T.Sinković, R. Hrčka, 2009: Usporedba tehničkih svojstava termički modificiranog i recentnog drva jasena (Fraxinus excelsior L.). Š.L. 3-4, s.185
5Sinković,T., S. Govorčin,T. Dubravac,V. Roth,T. Sedlar, 2009: Usporedba tehničkih svojstava abonosa i recentnog drva hrasta lužnjaka (Quercus robur L.). Š.L. 11-12, s.605
6Kličić,Hasib/ŠPD Unsko-sanske šume, Šumarija Cazin, 2011: Makroskopske karakteristike i gustoća drva bijelog bora (Pinus sylvestris L.) s područja Cazina u Bosni i Hercegovini. Š.L. 7-8, s.371
7Tomislav Sedlar, Tomislav Sinković, Ivana Perić, Andrej Jarc, Srđan Stojnić, Bogoslav Šefc, 2019: Tvrdoća toplinski modificirane bukovine i grabovine . Š.L. 9-10, s.425


                UNDER CONSTRUCTION