G., Slavko
1Krpan, A. P. B., Govorčin, S., Sinković, T., 1995: Ispitivanje kojih fizičkih svojstava te kvalitete drva oštećenih stabala jele obične (Abies Alba Mill.). Š.L. 11-12, s.391
2Govorčin, S., 1997: Prof. dr. sc. Marijan Brežnjak, Pilanska tehnologija drva, I - dio. Š.L. 11-12, s.680    PDF
3Govorčin, S., 2001: Tomislav Sinković. Š.L. 3-4, s.221    PDF
4Govorčin, S., 2001: Brežnjak, M.: "Pilanska tehnologija drva" II - dio. Š.L. 5-6, s.340    PDF
5Govorčin,S., T.Sinković, R. Hrčka, 2009: Usporedba tehničkih svojstava termički modificiranog i recentnog drva jasena (Fraxinus excelsior L.). Š.L. 3-4, s.185
6Sinković,T., S. Govorčin,T. Dubravac,V. Roth,T. Sedlar, 2009: Usporedba tehničkih svojstava abonosa i recentnog drva hrasta lužnjaka (Quercus robur L.). Š.L. 11-12, s.605
7Kličić,Hasib/ŠPD Unsko-sanske šume, Šumarija Cazin, 2011: Makroskopske karakteristike i gustoća drva bijelog bora (Pinus sylvestris L.) s područja Cazina u Bosni i Hercegovini. Š.L. 7-8, s.371


                UNDER CONSTRUCTION