ANIĆ, Igor
1Tikvić, I., Seletković, Z., Anić, I., 1995: Propadanje šuma kao pokazatelj promjene ekoloških uvjeta u atmosferi. Š.L. 11-12, s.361
2Matić, S., Oršanić, M., Anić, I., 1996: Neke karakteristike i problemi prebornih šuma obične jele (Abies alba Mill.) u Hrvatskoj. Š.L. 3-4, s.91
3Matić, S., Anić, I., Oršanić, M., 1997: Podizanje, njega i obnova šuma kao temeljni preduvjeti ekološkog, društvenog i gospodarskog napretka Mediterana. Š.L. 9-10, s.463
4Anić, I., Liović, B., 1998: Mr. sc. Goran Bušić (19. 9. 1967. - 10. 2. 1998.). Š.L. 1-2, s.123    PDF
5Anić, I., 1998: U susret Interforstu ´98.. Š.L. 5-6, s.288    PDF
6Gračan, J., Anić, I., Matić S., 1998: Potrajno gospodarenje i očuvanje biološke raznolikosti hrvatskih šuma. Š.L. 9-10, s.437
7Anić, I., 2000: Međunarodni Kongres Oak 2000 (Hrast 2000). Š.L. 3-4, s.238    PDF
8Anić, I., 2000: U Zagrebu održan Međunarodni kongres Oak 2000. Š.L. 5-6, s.341    PDF
9Anić, I., Oršanić, M., 2000: Prof. dr. sc. Slavku Matiću dodijeljen počasni doktorat (Dr. Honoris Causa). Š.L. 7-8, s.425    PDF
10Matić, S., Rauš, Đ., Seletković, Z., Španjol, Ž., Anić, I., Oršanić, M., Tikvić, L., Baričević, D., 2001: Prilog poznavanju šuma i šumske vegetacije Nacionalnog parka Kornati i parka prirode Telašćica. Š.L. 11-12, s.583
11Anić, I., Oršanić, M., Detelić, M., 2002: Revitalizacija degradiranoga ekosustava nakon sušenja hrasta lužnjaka - primjer šume Kalje. Š.L. 11-12, s.575
12Anić, I., 2003: Promjena sastojinskog oblika prirodnim pomlađivanjem na primjeru šumske kulture crnoga bora (Pinus nigra Arn.) U Senjskoj Dragi. Š.L. 13, s.41
13Anić, I., Oršanić, M., 2004: Akademiku Slavku Matiću dodijeljen počasni doktorat (dr. honoris causa) Tehničkoga sveučilišta u Zvolenu (Slovačka R.). Š.L. 9-10, s.565    PDF
14Anić, I., 2004: Zagrebačka škola uzgajanja šuma – u korak s prirodom. Š.L. 9-10, s.570    PDF
15Kajba, D., I. Anić, D. Pfeifer, 2005: Potrajnost i očuvanje genofonda s posebnim osvrtom na europsku crnu topolu (Populus nigra L.). Š.L. 5-6, s.271
16Anić, I., 2005: Pro Silva Europa u Hrvatskoj. Š.L. 5-6, s.364
17Slavko Matić, Igor Anić, Milan Oršanić, 2005: Uzgojni zahvati u funkciji poboljšanja protuerozijske i vodozaštitne uloge šuma. Š.L. 13, s.17
18Anić, I., M. Oršanić, 2007: Sjednica upravnoga vijeća asocijacije Pro Silva Europa. Š.L. 1-2, s.85     PDF
19Anić, I., 2007: Prašumski ekosustavi dinarskoga krša i prirodno gospodarenje šumama u Hrvatskoj. Š.L. 11-12, s.581    PDF
20Anić, Igor, 2008: Šume hrasta lužnjaka u promijenjenim stanišnim i gospodarskim uvjetima. Š.L. 9-10, s.458    PDF
21Anić, Igor, 2008: Floodplain forests of the temperate zone of Europe (Poplavne šume umjerenog pojasa Europe). Š.L. 9-10, s.466    PDF
22Anić, I., S. Mikac, 2008: Struktura, tekstura i pomlađivanje dinarske bukovo-jelove prašume Čorkova uvala. Š.L. 11-12, s.505
23Anić,I., J. Vukelić, S. Mikac, D. Bakšić, D. Ugarković, 2009: Utjecaj globalnih klimatskih promjena na ekološku nišu obične jele (Abies alba Mill.) u Hrvatskoj. Š.L. 3-4, s.135
24Ostrogović, M.Z., K. Sever, I.Anić, 2010: Utjecaj svjetla na prirodno pomlađivanje hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) u park-šumi Maksimir u Zagrebu. Š.L. 3-4, s.115
25Anić, Igor, 2011: Prigodom 90. obljetnice utemeljenja Zavoda za ekologiju i uzgajanje šuma Šumarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Š.L. 5-6, s.293    PDF
26Anić, Igor, 2011: Šumarstvo i poljoprivreda hrvatskog Sredozemlja na pragu Europske unije. Š.L. 9-10, s.510    PDF
27Igor ANIĆ, Šime MEŠTROVIĆ, Slavko MATIĆ, 2012: Značajniji događaji iz povijesti šumarstva u Hrvatskoj. Š.L. 3-4, s.169
28Igor Anić, 2012: Održana godišnja konferencija međunarodne asocijacije Pro Silva Europa. Š.L. 7-8, s.391
29Igor Anić, 2013: Odjeci 2011. – Međunarodne godine šuma: objavljen Zbornik radova znanstveno-stručnoga skupa u Vinkovcima. Š.L. 5-6, s.336    PDF
30Igor Anić, 2013: PREDSTAVLJANJE KNJIGE ŠUMARSTVO I POLJOPRIVREDA HRVATSKOG SREDOZEMLJA NA PRAGU EUROPSKE UNIJE. Š.L. 9-10, s.527    PDF
31Igor Anić, 2014: PROMOVIRANA PRVA KNJIGA ARHIVA BRODSKE IMOVNE OPĆINE. Š.L. 5-6, s.320    PDF
32Igor Anić, 2014: PROSLAVLJENA 25. OBLJETNICA OSNUTKA MEĐUNARODNE UDRUGE PRO SILVA. Š.L. 9-10, s.504    PDF
33Igor Anić, 2015: U HRVATSKOJ AKADEMIJI ZNANOSTI I UMJETNOSTI ODRŽAN OKRUGLI STOL PRAVNA ZAŠTITA ŠUMA. Š.L. 5-6, s.279    PDF
34Igor Anić, 2015: ŠVICARSKA: ŠUMARSTVO PODREĐENO ŠUMI. Š.L. 11-12, s.585    PDF
35Igor Anić, 2016: Prof. dr. sc. EMIL KLIMO (1930. – 2016.). Š.L. 11-12, s.643    PDF
36Igor Anić, 2017: ODRŽANA GODIŠNJA SKUPŠTINA AKADEMIJE ŠUMARSKIH ZNANOSTI. Š.L. 1-2, s.68     PDF
37Igor Anić, 2017: PRO SILVA ŠVICARSKA U HRVATSKOJ. Š.L. 7-8, s.443    PDF
38Igor Anić, 2017: ODRŽAN TERENSKI SEMINAR O UZGOJNIM RADOVIMA U LEDOLOMOM OŠTEĆENIM ŠUMAMA GORSKOG KOTARA. Š.L. 11-12, s.616    PDF
39Igor ANIĆ, Stjepan MIKAC, Mladen OGNJENOVIĆ, 2018: IZBOR VRSTA DRVEĆA ZA SUPSTITUCIJU NASADA TOPOLA UZ RIJEKU DRAVU KOD OSIJEKA. Š.L. 1-2, s.7
40Igor ANIĆ, 2018: ODRŽANA GODIŠNJA SKUPŠTINA AKADEMIJE ŠUMARSKIH ZNANOSTI. Š.L. 1-2, s.97     PDF
41Igor Anić, 2018: U HRVATSKOJ AKADEMIJI ZNANOSTI I UMJETNOSTI ODRŽAN ZNANSTVENI SKUP U POVODU 80. ROĐENDANA AKADEMIKA SLAVKA MATIĆA . Š.L. 7-8, s.443    PDF
42Igor Anić, 2019: Važnost šumarske nastave i znanosti na Sveučilištu u Zagrebu za razvoj hrvatskog šumarstva. Š.L. 1-2, s.59
43Igor Anić, 2019: Održana godišnja izborna skupština Akademije šumarskih znanosti. Š.L. 1-2, s.78     PDF
44Marilena Idžojtić, Igor Anić, Ivan Šimić, Maja Anastazija Kovačević, Igor Poljak, 2019: Dendrološke značajke Arboretuma Trsteno. Š.L. 3-4, s.125
45Igor Anić, 2019: Međunarodna asocijacija Pro Silva obilježila 30. obljetnicu osnutka. Š.L. 9-10, s.481    PDF
46Igor Anić, 2019: Pomlađivanje šuma oplodnim sječama na malim površinama. Š.L. 11-12, s.603    PDF
47Igor Anić, 2020: Zbornik radova sa znanstvenog skupa: Gospodarenje šumama u uvjetima klimatskih promjena i prirodnih nepogoda. Š.L. 5-6, s.307    PDF
48Igor Anić, Oliver Vlainić, 2021: Otvoreno pismo: Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o poljoprivrednom zemljištu . Š.L. 1-2, s.84     PDF
49Boris Miklić, Anja Žmegač, Domagoj Trlin , Marko Orešković, Stjepan Mikac, Igor Anić, 2021: Klimatska osjetljivost kronologije crnoga bora (Pinus nigra Arnold.) na Sjevernom Velebitu. Š.L. 3-4, s.137
50Igor Anić, 2021: Dr. sc. Boris Miklić. Š.L. 3-4, s.191    PDF
51Igor Anić, Milan Oršanić, 2021: In memoriam Akademik prof. emeritus dr. sc. dr. h. c. Slavko Matić (20. siječanj 1938. – 30. ožujak 2021.). Š.L. 3-4, s.195    PDF
52Igor Anić, 2021: Šumarska povijest grada Karlovca. Š.L. 9-10, s.502    PDF
53Igor Anić, 2022: Poljski jasen (Fraxinus angustifolia Vahl) u Hrvatskoj. Š.L. 7-8, s.358    PDF
54Igor Anić, 2022: Održana godišnja izborna skupština Akademije šumarskih znanosti. Š.L. 11-12, s.552    PDF

naslovnice Šumarskog lista:
3-4/1996: Suma jele s rebračom (Blechno-Abietetum Hi. 1950), Sungerski lug u Gorskom kotaru JPG
3-4/1998: Šuma crne johe u Podravini JPG
5-6/2001: Jelova šuma s rebračom (Sungerski lug, Gorski kotar) JPG
9-10/2001: Otok Rab, šuma Dundo, zaštitne sastojine duž obalnog ruba JPG

pokaži sve


                UNDER CONSTRUCTION