H., Boris
1Hrašovec, B., 1995: Feromonske klopke — suvremena biotehnička metoda u integralnoj zaštiti šuma od potkornjaka. Š.L. 1-2, s.27
2Diminić, D., Glavaš, M., Hrašovec, B., 1995: Mikoze i štetni insekti u kulturama crnog bora na Crikveničko-vinodolskom području. Š.L. 7-8, s.245
3Hrašovec, B., Margaletić, J., 1996: Štetnici sjemena i njihov utjecaj na obnovu šuma u Hrvatskoj. Š.L. 3-4, s.101
4Hrašovec, B., 1996: Dlakave muhe (Bibionidae) - korisni ili štetni šumski insekti?. Š.L. 5-6, s.260    PDF
5Martinić, I., Hrašovec, B., Bilandžija, J., 1998: Treća ministarska konferencija o zaštiti europskih šuma - Lisabon, od 2. do 4. lipnja 1998. Š.L. 7-8, s.378    PDF
6Hrašovec, B., 1998: Kako razlikovati stara od novih gubarevih jajnih legala. Š.L. 9-10, s.466    PDF
7Hrašovec, B., Harapin, M., 1999: Dijagnozno - prognozne metode i gradacije značajnijih štetnih kukaca u šumama Hrvatske. Š.L. 5-6, s.183
8Hrašovec, B., 1999: Od čega su oštećeni proljetni izbojci jelova podmladka u našim šumama?. Š.L. 5-6, s.249    PDF
9Margaletić, J., V. Jurjević, M. Glavaš, B. Hrašovec, D. Diminić, 2007: Analiza suzbijanja gubara (Lymantria dispar L.) tijekom 2005. godine u državnim šumama Hrvatske. Š.L. 11-12, s.539
10Matošević, D., M. Pernek, B. Hrašovec, 2010: Prvi nalaz kestenove ose šiškarice (Drycosmus kuriphilus) u Hrvatskoj. Š.L. 9-10, s.497
11Hrašovec,Boris, 2011: Reforma nastavnog programa na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Š.L. 7-8, s.400    PDF
12Hrašovec,Boris, 2011: 65. godišnji skup Njemačkog šumarskog društva (Deutscher Forstverein) uAachenu 21–25. rujna 2011.. Š.L. 9-10, s.520    PDF
13Hrašovec,Boris, 2011: 6. Hrvatski dani biomase, Hrvatsko-austrijski gospodarski skup “Biomasa i bioplin (električna i toplinska energija)”Našice, 2. rujna 2011.. Š.L. 9-10, s.524    PDF
14Hrašovec, Boris, 2011: Prof. dr. sc. Milan Glavaš. Š.L. 11-12, s.622    PDF
15Boris Hrašovec, 2013: Saturnia pyri – veliko noćno paunče, golijat među domaćim leptirima i vrijedan element očuvanosti naših šuma. Š.L. 5-6, s.361    PDF
16Boris Hrašovec, 2013: Brijestovi potkornjaci – važni i neizostavni biološki čimbenik širenja holandske bolesti brijesta. Š.L. 7-8, s.440    PDF
17Boris Hrašovec, Darko Posarić, Ivan Lukić, Milan Pernek, 2013: PRVI NALAZ HRASTOVE MREŽASTE STJENICE (Corythucha arcuata) U HRVATSKOJ. Š.L. 9-10, s.499
18Boris Hrašovec, 2013: Mr. sc. Andrijana Tadić. Š.L. 11-12, s.633    PDF
19Luka KASUMOVIĆ, Boris HRAŠOVEC, Anamarija JAZBEC, 2016: UČINKOVITOST SUHIH I MOKRIH NALETNO BARIJERNIH THEYSOHN® FEROMONSKIH KLOPKI U LOVU SMREKOVIH POTKORNJAKA Ips typographus L. i Pityogenes chalcographus L.. Š.L. 9-10, s.477
20Maja JURC, György CSÓKA, Boris HRAŠOVEC, 2016: POTENCIJALNO ZNAČAJNI ŠTETNI KUKCI NA Celtis australis U SLOVENIJI, HRVATSKOJ I MAĐARSKOJ. Š.L. 11-12, s.577
21Dejan KULIJER, Mirza DAUTBAŠIĆ, Boris HRAŠOVEC, Adi VESNIĆ, Šemso ŠARIĆ, Osman MUJEZINOVIĆ, 2017: Leptoglossus occidentalis HEIDEMANN, 1910 (Heteroptera: Coreidae) U BOSNI I HERCEGOVINI – RECENTNA RASPROSTRANJENOST I PRVI DOKUMENTIRANI NALAZI. Š.L. 11-12, s.577
22Luka Kasumović, Ake Lindelöw, Boris Hrašovec, 2018: Utjecaj gustoće predatora i zimskog mortaliteta na reprodukciju bivoltnih populacija smrekovog potkornjaka Ips typographus L. (Coleoptera: Curculionidae). Š.L. 9-10, s.473
23Luka Kasumović, Ake Lindelöw, Boris Hrašovec, 2019: Strategija prezimljavanja smrekovog pisara Ips typographus L. (Coleoptera, Curculionidae, Scolytinae) u hrvatskim smrekovim šumama na najnižoj nadmorskoj visini. Š.L. 1-2, s.19
24Milivoj Franjević, Zoran Šikić, Boris Hrašovec, 2019: Prvi ulovi Xylosandrus germanus (Blandford, 1894) u naletno-barijernim klopkama i porast populacije u nizinskim hrastovim sastojinama Hrvatske. Š.L. 5-6, s.215
25Jelena Kranjec Orlović, Ida Bulovec, Milivoj Franjević, Damjan Franjević, Josip Skejo, Marin Biliškov, Danko Diminić, Boris Hrašovec, 2021: Preliminarni rezultati istraživanja entomofaune sjemena poljskog (Fraxinus angustifolia Vahl) i pensilvanskog jasena (Fraxinus pennsylvanica Marshall) u Hrvatskoj. Š.L. 3-4, s.147

naslovnice Šumarskog lista:
5-6/1998: Smrekova sastojina u Gorskom kotaru JPG
9-10/1998: Bukova šuma ujesen - Gorski kotar, gornji tok rijeke Kupe JPG
7-8/2000: Senjska draga - primjer uspješne sanacije bujičnih tokova JPG
1-2/2002: Crvena hudika (Viburnum opulus L.) JPG
11-12/2002: Zimska idila na Risnjaku (Gorski kotar) JPG
3-4/2003: Jelov izboj u proljeće JPG
1-2/2004: Jača sam od studeni JPG
9-10/2004: Termofilna zajednica crnog graba s proljetnim vrijesom (Erico-Ostryetum) te gorska šuma bukve sa crnim grabom (Ostiyo-Fagttium) u izvorišnom dijelu rijeke Kupe, Gorski kotar. JPG
3-4/2005: Šumarica (Anemone nemorosa) navješćuje proljeće JPG
11-12/2005: Spačvanski virovi okovani ledom JPG
13/2005: Nabujala rijeka JPG
3-4/2006: Topola u cvatu JPG
3-4/2007: Šupaljka (Corydalis cava), vjesnik proljeća u bukovim šumama Gorskoga kotara (Litorić, kraj Vrbovskog) JPG
7-8/2007: Sjeverni Velebit – pogled na Rožanske kukove, Gromovaču i Crikvenu s prijevoja Veliki Alan JPG
1-2/2008: Proljeće, zar već? Možda je ipak ova visibaba uranila. JPG
5-6/2016: Šumski rasadnik u Dotrščini u sklopu Nastavno-pokusnog šumskog objekta Zagreb, Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu - Forest Nursery in Dotrščina within the Forest Training and Research Centre Zagreb of the Faculty of Forestry Zagreb JPG
11-12/2016: Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu - Faculty of Forestry, University of Zagreb JPG

pokaži sve

serija na omotu: Šumski štetnici
1 1-2/1999: karpofagi
2 3-4/1999: defolijatori na boru
3 5-6/1999: fitofagi sisači
4 7-8/1999: ksilofagi
5 9-10/1999: gusjenice s toksaforama
611-12/1999: Caliroa annulipes
7 1-2/2000: jelin moljac igličar
8 3-4/2000: rani defolijatori
9 5-6/2000: entomofauna poljskog jasena
10 7-8/2000: borova osa predivica
11 9-10/2000: predatori
1211-12/2000: krasnik Palmar festiva
13 1-2/2001: dvokrilci
14 3-4/2001: smrekovi potkornjaci
15 5-6/2001: kestenov moljac miner
16 7-8/2001: strizibube
17 9-10/2001: stršljenka
1811-12/2001: cvilidrete
19 1-2/2002: borovi srčikari
20 3-4/2002: fiziologija presvlačenja
21 5-6/2002: krivozubi jelov potkornjak
22 7-8/2002: hrastov prstenar
23 9-10/2002: mušice šiškarice
2411-12/2002: tujin miner
25 1-2/2003: lisni mineri
26 3-4/2003: crvenoglavi jelov savijač
27 5-6/2003: mala smrekina osa listarica
28 7-8/2003: resičari
29 9-10/2003: gubar
3011-12/2003: borovi potkornjaci
3113/2003: priobalje
32 1-2/2004: rani štetnici
33 3-4/2004: vrbina osa listarica
34 5-6/2004: štitaste uši
35 7-8/2004: zlatice
36 9-10/2004: krasnici
3711-12/2004: jelina smeđa pipa
38 1-2/2005: osa šiškarica i osa vlatarica
39 3-4/2005: topolin cigaraš
40 5-6/2005: zeleni hrastov savijač
41 7-8/2005: cvilidrete
42 9-10/2005: jelova cvilidreta
4311-12/2005: ose drvarice i najeznice
4413/2005: Curak
45 1-2/2006: uši šiškarice
46 3-4/2006: vjesnici proljeća
47 5-6/2006: božje ovčice
48 7-8/2006: leptiri
49 9-10/2006: utvrđivanje brojnosti
5011-12/2006: Lymexylonidae
51 1-2/2007: grabežljivi i parazitski kukci
52 3-4/2007: rani potkornjaci
53 5-6/2007: ravnokrilci
54 7-8/2007: Lucanidae i Scarabaeidea
55 9-10/2007: Zlatooke
5611-12/2007: karantenske štetočine
57 1-2/2008: azijska cvilidreta
58 3-4/2008: defolijatori
59 5-6/2008: potkornjaci
60 7-8/2008: cvrčci i cikade
61 9-10/2008: Ljiljci
6211-12/2008: Kesičari
63 1-2/2009: Stonoge
64 3-4/2009: Cvilidreta
65 5-6/2009: Ose kopačice
66 7-8/2009: Cvilidrete
67 9-10/2009: Krasnici
6811-12/2009: Božja ovčica
69 1-2/2010: Jasenov likotoč
70 3-4/2010: Mali nejednoliki drvenar
71 5-6/2010: Kineska kestenova osa
72 7-8/2010: Kuckar - Anobium emarginatum
73 9-10/2010: Šiške
7411-12/2010: Platanina mrežasta stjenica
75 1-2/2011: Smeđa borova osa pilarica
76 3-4/2011: Veliki borov korjenar
77 5-6/2011: Vrbotoč
78 7-8/2011: Medeći cvrčak
79 9-10/2011: jelin valjkasti srčikar
8011-12/2011: negnjilov likotoč
81 1-2/2012: porodica ljiljaka
82 3-4/2012: stjenice
83 5-6/2012: Krijesnice
84 7-8/2012: Veliki voćni potkornjak
85 9-10/2012: Velika brezina osa listarica
8611-12/2012: Andricus hungaricus – hrastova osa šiškarica
87 1-2/2013: Cephalcia abietis – velika smrekina osa predivica
88 3-4/2013: Prociphilus fraxini – jasenova lisna uš, široko rasprostranjeni štetnik jasena
89 5-6/2013: Saturnia pyri – veliko noćno paunče, golijat među domaćim leptirima i vrijedan element očuvanosti naših šuma
90 7-8/2013: Brijestovi potkornjaci
91 9-10/2013: Hrastova mrežasta stjenica (Corythucha arcuata) – novi štetnik na području Hrvatske
9211-12/2013: Leptoglossus occidentalis i Harmonia axyridis - novounesene vrste u jesenskoj potrazi za sigurnim zimovalištem
93 1-2/2014: Stereonychus fraxini – jasenova pipa, najznačajniji defolijator naših jasenika
94 3-4/2014: Entomophaga maimaiga – novi patogen gubara za područje Europe prisutan i na području Hrvatske
95 5-6/2014: Cydalima perspectalis – novi opasni defolijator šimšira širi se Hrvatskom
96 7-8/2014: Gnathotrichus materiarius – novi potkornjak drvaš otkriven na sjeveru Hrvatske
97 9-10/2014: Megastigmus osice – specijalizirana skupina biljojednih osa – štetnika sjemena četinjača
9811-12/2014: Monitoring populacija velikog i malog mrazovca metodom ljepljivih prstenova
99 1-2/2015: Bostrichidae – kukuljičari, polifagni ksilofagni i tehnički štetnici
100 3-4/2015: Hylecoetus dermestoides – smeđasti drvaš osebujnog izgleda i složene biologije
101 5-6/2015: Mimikrija u šumskih kukaca – imitiranje osa i stršljena obojenošću i kretnjama
102 7-8/2015: Ips amitinus – jedva poznat i nedovoljno istražen potkornjak gorske Hrvatske
103 9-10/2015: Zlatokraj – defolijator lokalnog značenja, ali povremeno visoke štetnosti.
10411-12/2015: Crvena palmina pipa – još jedan egzotični štetnik širi se Sredozemljem


                UNDER CONSTRUCTION