JEDLOWSKI, Dušan
1Ing. D. Jedlovski, 1952: Prilog istraživanju areala bukve u Dalmaciji. Š.L. 5-6, s.160    PDF
2Jedlovski ing. Dušan, 1954: Interesantan primjerak čempresa na Hvaru. Š.L. 4, s.193    PDF
3Jedlovski ing. Dušan, 1954: Razlika u gradnji lista šmrike i pukinje. Š.L. 8, s.403    PDF
4Jedlovski ing. Dušan., 1954: Temperaturne razlike minimalnih termometara u zaklonu i pri tlu. Š.L. 11-12, s.571    PDF
5Jedlovski ing. Dušan, 1954: Neke karakteristike bušina (Cistus L.). Š.L. 11-12, s.584    PDF
6Jedlovski ing. Dušan, 1954: Ekonomsko statistički osvrt na plutnjakove šume u Italiji (Monti e Boschi No 107). Š.L. 11-12, s.618    PDF
7Jedlovski ing. Dušan, 1955: Upotreba krovne ljepenke za izradu tuljaka. Š.L. 7-8, s.258    PDF
8Ing. Dušan Jedlovski, 1956: Ekskurzija šumarskih stručnjaka Dalmacije u dubrovačku okolicu i Pelješac. Š.L. 1-2, s.48     PDF
9Ing. D. Jedlovski i Ing. O. Piškorić, 1957: Posljedice hladnog perioda zime 1955/1956 godine na dendroflori u Splitu i okolici. Š.L. 11-12, s.418    PDF
10Jedlovski Dušan, 1960: Institut za topole u Casale Monferrato. Š.L. 7-8, s.254    PDF
11Jedlovski Dušan, 1960: Institut za brzorastuće vrste Millerose kod Torina. Š.L. 11-12, s.400    PDF
12Jedlovski D., 1961: Tuljci od polietilena za uzgoj sadnica. Š.L. 1-2, s.58     PDF
13Jedlovski D., 1965: Dokumenti iz 1646 i 1681. godine o prvoj korporaciji korisnika drveta u Blatu na Korčuli. Š.L. 3-4, s.159    PDF
14Vrdoljak Ž., Jedlovski D., 1965: Šumarstvo Dalmacije u periodu 1945—1965. g.. Š.L. 11-12, s.499    PDF
15D. Jedlowski, 1965: Dr Stojan Pagon: ANTIBIOTSKE SUPSTANCIJE U BILJKAMA SA PODRUČJA DALMACIJE. Š.L. 11-12, s.620    PDF
16Jedlovski D., 1967: Ing. Ilija Čolović. Š.L. 5-6, s.265    PDF
17Jediowski, D., 1975: Dokumenti iz XVII i XVIII st. o izvozu hrastovine i zaštiti šuma na Kršu. Š.L. 4-6, s.190    PDF
18D. Jedlowski, 1977: Simpozij »Ekološko valoriziranje primorskog krša«. Š.L. 1-2, s.55     PDF
19D. Jedlowski, 1977: Principi planiranja namjene prostora u jadranskoj regiji. Š.L. 10-12, s.507    PDF
20J. Martinović, N. Komlenović, D. Jedlovski, 1978: Utjecaj požara vegetacije na tlo i ishranu šumskog drveća. Š.L. 4-5, s.139    PDF
21Jedlowski, D. i Piškorić, O., 1979: Tri poslijeratne specijalizirane institucije za pošumljavanje i melioraciju krša.. Š.L. 1-3, s.89     PDF


                UNDER CONSTRUCTION