K., Davorin
1Krstinić, A. i Kajba, D., 1988: Genotipske razlike između nekih klonova stablastih vrba u sposobnosti formiranja adventivnog korijenja — značajnog elementa rane dijagnostike u selekciji. Š.L. 3-4, s.105    PDF
2Krstinić, A., Majer, Ž., Kajba, D., 1990: Utjecaj staništa i klona na produkciju drvne mase u kulturama stablastih vrba na dunavskim adama kod Vukovara. Š.L. 1-2, s.45     PDF
3Krstinić, A., Kajba, D., 1991: Mogućnost genetskog poboljšanja bujnosti rasta crne johe (Alnus glutinosa (L.) Gaertn.) putem klonskih sjemenskih plantaža. Š.L. 6-9, s.261    PDF
4Kajba, D., 1991: Procjena genetskog heterogeniteta nasljednosti i genetske dobiti za neka gospodarska važna svojstva u klonskim testovima stablastih vrba. Š.L. 10-12, s.449    PDF
5Krstinić, A. i Kajba, D., 1993: Autovegetativno razmnožavanje nekih vrsta roda Alnus L.. Š.L. 1-2, s.7     PDF
6Kajba, D., 1993: 70. obljetnica obrane Prvog doktorata znanosti na Šumarskom fakultetu, Sveučilišta u Zagrebu. Š.L. 3-5, s.212    PDF
7Krstinić, A. i Kajba, D., 1993: Kako produžiti jesensku sadnju stablastih vrba u Posavini?. Š.L. 6-8, s.313    PDF
8Krstinić, A., Kajba, D., 1994: Kolekcija čistih vrsta hibrida topola iz sekcije Aigeiros u Republici Hrvatskoj — značaj za oplemenjivanje i uzgoj. Š.L. 1-2, s.33
9Krstinić, A., Kajba, D., 1995: Prvi rezultati oplemenjivanja stablastih vrba samooplodnjom, povratnim križanjem i transgresijom.. Š.L. 5-6, s.163
10Kajba, D., 1995: Klonsko šumarstvo i njegove perspektive. Š.L. 9-10, s.329
11Kajba, D., 1997: Četvrti sastanak Euforgen Populus nigra mrežnog plana održanog u Geraardsbergenu (Belgija). Š.L. 9-10, s.549    PDF
12Kajba D., Krstinić A., 1998: Vrste roda Alnus L. podesne za proizvodnju biomase. Š.L. 3-4, s.131
13Kajba D., Krstinić A., Komlenović N., 1998: Proizvodnja biomase stablastih vrba u kratkim ophodnjama. Š.L. 3-4, s.139
14Kajba, D., 1998: 1. sastanak za kulture u kratkim ophodnjama. Š.L. 5-6, s.291    PDF
15Kajba, D., Bogdan, S., 1999: Procjena genetskih parametara u klonskim testovima crnih topola (Sekcija Aigeiros). Š.L. 1-2, s.3
16Kajba, D., 1999: Peti sastanak Euforgen Populus nigra mrež. plana. Š.L. 5-6, s.262    PDF
17Kajba, D., 1999: Izvješće sa četvrtog sastanka EUFORGEN mrežnog plana za plemenite listače. Š.L. 9-10, s.506    PDF
18Kajba, D., 1999: Izvješće s International poplar symposiuma II (IPS II/IUFRO). Š.L. 9-10, s.507    PDF
19Kajba, D., Bogdan, S., Vratarić, P., 1999: Uspijevanje klonova bijele vrbe (Salix alba L.) u mješovitoj kulturi s crnom johom (Alnus glutinosa (L.) Gaertn.) na tresetno-glejnom tipu tla u Podravini. Š.L. 11-12, s.523
20Kajba, D., 2000: Izvješće sa šestog sastanka euforgen Populus nigra mrežnog plana. Š.L. 3-4, s.236    PDF
21Cvjetan, S., Kajba, D., Pavičić, N., Pejić, I., 2000: Genetska analiza starog hvarskog čempresa (Cupressus sempervirens var. horizontalis (Mill.) Gord.. Š.L. 5-6, s.279
22Kajba, D., Žgela, M., 2000: U posjeti šumarskim institutima SR Njemačke. Š.L. 9-10, s.613    PDF
23Vratarić, P., Kajba, D., 2000: Izvješće sa 21. Sjednice International Poplar Commission/FAO. Š.L. 11-12, s.739    PDF
24Kajba, D., 2001: 5. sastanak za kulture u kratkim ophodnjama za bioenergiju. Š.L. 1-2, s.112    PDF
25Kajba, D., 2001: Izvješće sa sastanka za Kulture kratkih ophodnji u sustavu bioenergije. Š.L. 9-10, s.577    PDF
26Kajba, D., Bogdan, S., 2002: Sedmi sastanak Euforgen Populus nigra radne mreže, Osijek, Hrvatska, 25. - 27. listopada 2001.. Š.L. 1-2, s.69
27Kajba, D., 2002: Izvješće sa šestog sastanka EUFORGEN mrežnog plana za plemenite listače. Š.L. 7-8, s.426    PDF
28Kajba, D., 2002: Izvješće sa IUFRO International Poplar Symposiuma III. Š.L. 9-10, s.527    PDF
29Kajba, D., 2002: Akademik Mirko pl. Vidaković - prof. dr. sc. dr. h. c. (1924 - 2002). Š.L. 9-10, s.544    PDF
30Kajba, D., Gračan, J., 2003: Izvješće s konferencije DYGEN (dinamika i očuvanje genetičkog diverziteta u šumskim ekosustavima) – Europski parlament, Strasbourg (Francuska), 2-5. 12. 2002. god.. Š.L. 1-2, s.81     PDF
31Kajba, D., Vratarić, P., Pfeifer, D., 2004: Izvješće s International Conference on the future of poplar culture/FAO (Rim, 12 – 15. 11. 2003). Š.L. 3-4, s.187    PDF
32Kajba, D., 2004: Izvješće sa sedmog sastanka Euforgen mrežnog plana za plemenite listače. Š.L. 5-6, s.338    PDF
33Kajba, D., Bogdan, S., Katičić-Trupčević, I., 2004: Produkcija biomase klonova bijele vrbe u pokusnoj kulturi kratkih ophodnji Dravica. Š.L. 9-10, s.509
34Gračan, J., Kajba, D., Perić, S., Idžojtić, M., Ivanković, M., Marjanović, H., 2004: Program europski šumski genetski resursi (Euforgen). Š.L. 11-12, s.689
35Kajba, D., I. Anić, D. Pfeifer, 2005: Potrajnost i očuvanje genofonda s posebnim osvrtom na europsku crnu topolu (Populus nigra L.). Š.L. 5-6, s.271
36Ballian, D., Ž. Škvorc, J. Franjić, D. Kajba, S. Bogdan, F. Bogunić, 2005: Procjena nekih morfoloških značajki munike (Pinus heldreichii Christ.) u dijelu areala. Š.L. 9-10, s.475
37Kajba, D., 2005: Izvješće s prvog sastanka Euforgen mrežnog plana za listače s prekinutim arealom Kopenhagen, Danska. Š.L. 11-12, s.651    PDF
38Kajba, Davorin, 2006: Klimatske promjene i genetska raznolikost šumskog drveća: utjecaj na održivo gospodarenje europskih šuma. Š.L. 3-4, s.149    PDF
39Kajba, D., 2006: Europska konferencija o istraživanjima biorafinerija . Š.L. 11-12, s.575    PDF
40Kajba, D., N. Pavičić, S. Bogdan, I. Katičić, 2007: Pomotehnički zahvati u klonskim sjemenskim plantažama listača. Š.L. 11-12, s.523
41Pašičko,R., D.Kajba, J.Domac, 2009: Konkurentnost šumske biomase u Hrvatskoj u uvjetima tržišta CO2 emisija. Š.L. 7-8, s.425
42Ballian, D., M. Memišević, F. Bogunić, N. Bašić, M. Marković, D. Kajba, 2010: Morfološka varijabilnost hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) na području Hrvatske i zapadnog Balkana. Š.L. 7-8, s.371
43Kajba, Davorin, 2010: XXIII IUFRO svjetski šumarski kongres, 23–28. kolovoza 2010., Seul, Republika Koreja. Š.L. 9-10, s.519    PDF
44Kajba,D., J. Domac, V. Šegon, 2011: Estimation of Short Rotation Crops Potential in the Republic of Croatia: Illustration Case Within FP7 Project Biomass Energy Europe. Š.L. 7-8, s.361
45Tančeva Crmarić, O., S. Štambuk, Z. Šatović, D. Kajba, 2011: Genotipska raznolikost divlje trešnje (Prunus aviumL.) u dijelu prirodne rasprostranjenosti u Hrvatskoj. Š.L. 11-12, s.543
46Davorin Kajba, Ivan Andrić, 2012: Procjena genetske dobiti, produktivnosti i fenotipske stabilnosti klonova topola na području istočne Hrvatske. Š.L. 5-6, s.235
47Dalibor BALLIAN, Faruk BOGUNIĆ, Osman MUJEZINOVIĆ, Davorin KAJBA, 2012: GENETSKA DIFERENCIJACIJA OBIČNE BUKVE (Fagus sylvatica L.) U BOSNI I HERCEGOVINI. Š.L. 11-12, s.589
48Davorin Kajba, 2013: Mr. sc. Dragomir Pfeifer. Š.L. 3-4, s.232    PDF
49Ida Katičić Bogdan, Karla Švorinić, Saša Bogdan, Davorin Kajba, 2015: GENERATIVNA I VEGETATIVNA AKTIVNOST DIVLJE TREŠNJE (Prunus avium L.) U KLONSKOJ SJEMENSKOJ PLANTAŽI. Š.L. 7-8, s.339
50Dalibor BALLIAN, Benjamin JUKIĆ, Besim BALIĆ, Davorin KAJBA, Georg von WÜEHLISCH, 2015: FENOLOŠKA VARIJABILNOST OBIČNE BUKVE (Fagus sylvatica L.) U MEĐUNARODNOM POKUSU PROVENIJENCIJA. Š.L. 11-12, s.521
51Ivan ANDRIĆ, Igor POLJAK, Marno MILOTIĆ, Marilena IDŽOJTIĆ, Davorin KAJBA, 2016: FENOLOŠKA SVOJSTVA LISTANJA POLJSKOG JASENA (Fraxinus angustifolia Vahl) U KLONSKOJ SJEMENSKOJ PLANTAŽI. Š.L. 3-4, s.117
52Olivera TANČEVA CRMARIĆ, Davorin KAJBA, 2016: MIKRORAZMNOŽAVANJE DIVLJE TREŠNJE (Prunus avium L.) IZ KLONSKE SJEMENSKE PLANTAŽE . Š.L. 5-6, s.273
53Davorin KAJBA, 2016: ZNANSTVENA MONOGRAFIJA: Prof. dr. sc. DALIBOR BALLIAN I DOC. dr. sc. VELID HALILOVIĆ „VARIJABILNOST OBIČNE JELE (Abies alba Mill.) U BOSNI I HERCEGOVINI“. Š.L. 9-10, s.518    PDF
54Ivan ANDRIĆ, Davorin KAJBA, 2017: UTJECAJ KLIMATOLOŠKIH PARAMETARA NA POČETAK OTVARANJA PUPOVA POLJSKOG JASENA (Fraxinus angustifolia Vahl). Š.L. 1-2, s.7
55Davorin Kajba, 2017: PROF. DR. SC. DALIBOR BALLIAN I DR. SC. MIRZETA MEMIŠEVIĆ HODŽIĆ: ZNANSTVENA MONOGRAFIJA „VARIJABILNOST HRASTA LUŽNJAKA (QUERCUS ROBUR L.) U BOSNI I HERCEGOVINI“. Š.L. 1-2, s.80     PDF
56Davorin Kajba, 2017: ZNANSTVENA MONOGRAFIJA PROF. DR. SC. DALIBOR BALLIAN „VARIJABILNOST CRNE TOPOLE (Populopulus nigra L.) I NJENO OČUVANJE U BOSNI I HERCEGOVINI“. Š.L. 9-10, s.508    PDF
57Davorin KAJBA, 2018: Prof. dr. sc. Dalibor Ballian: ZEMLJA PLANINA BOSNA I HERCEGOVINA. Š.L. 1-2, s.96     PDF
58Ivan ANDRIĆ, Anamarija JAZBEC, Valentino PINTAR, Davorin KAJBA, 2018: MODELIRANJE VREMENA LISTANJA U KLONSKOJ SJEMENSKOJ PLANTAŽI HRASTA LUŽNJAKA (Quercus robur L.). Š.L. 3-4, s.137
59Davorin Kajba, 2018: Prof. dr. sc. Dalibor Ballian i dr. sc. Gregor Božić: BIOKEMIJSKA VARIJABILNOST SMREKE (Picea abies Karst) U BOSNI I HERCEGOVINI. Š.L. 3-4, s.209    PDF
60Davorin Kajba, 2018: NOVI DOKTORI ZNANOSTI – NEW DOSTORS OF SCENCE: DR. SC. IVAN ANDRIĆ. Š.L. 3-4, s.213    PDF
61Ida Katičić Bogdan, Davorin Kajba, Saša Bogdan, 2019: Varijabilnost klonova u proizvodnji žira i njezin učinak na efektivne veličine populacija i genetsku raznolikost potomstva u klonskim sjemenskim plantažama hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) u Hrvatskoj. Š.L. 3-4, s.111
62Davorin Kajba, 2019: Prof. dr. sc. Dalibor Ballian: POLJA I VISORAVNI BOSNE I HERCEGOVINE. Š.L. 3-4, s.183    PDF
63Davorin Kajba, 2019: Varijabilnost obične bukve (Fagus sylvatica L.) u Bosni i Hercegovini - Dalibor Ballian, Marjana Westergren i Hojka Kraigher. Š.L. 11-12, s.595    PDF


                UNDER CONSTRUCTION