KOZARAC, Josip
1 Piše J. Kozarac., 1883: Naše ribarstvo.. Š.L. 3, s.124    PDF
2 Saobćuje kr. šumar J. Kozarac., 1885: Nov pravac gospodarenja u državnih hrasticih Spessarta.. Š.L. 3, s.107    PDF
3 Priobćuje J. Kozarac, kr. šumar, 1885: K nauci o uzgoju šuma.. Š.L. 9, s.376    PDF
4 Razpravlja Josip Kozarac, kr. šumar, 1886: K pitanju pomladjivanja posavskih hrastika.. Š.L. 2, s.50     PDF
5 Odgovor J. Kozarca na ocjenu „zašto fraxinus excelsior" strašilo?, 1886: K pitanju pomladjivanja posavskih hrastika.. Š.L. 6, s.241    PDF
6 Piše J. Kozarac, 1886: O proriedjivanju šuma.. Š.L. 8-9, s.356    PDF
7 I. Kozarac, 1887: Crne točke u šumarenju slavonskih hrastika. Saobćuje u „Oesterr. Forstzeitung" br. 201. i 202.. Š.L. 1, s.22     PDF
8 Piše J. Kozarac., 1888: Važnost proredjivanja.. Š.L. 3, s.109    PDF
9 Piše J. K., 1888: Aus dem Auenmittel-Walde.. Š.L. 5, s.185    PDF
10 Piše J. Kozarac, 1895: Nešto o jasenovoj šumi.. Š.L. 3, s.106    PDF
11 , 1896: Ima li u nas opravdana razloga, da se šumište pretvara u drugo kulturno tlo?. Š.L. 1, s.17     PDF
12 Piše J. K., 1896: Njemački šumari i uzgoj hrastovine.. Š.L. 4, s.144    PDF
13 Razpravlja J. Kozarac., 1897: O uzgoju posavskih hrastovih sastojina u prvim periodima obhodnje.. Š.L. 1, s.1     PDF
14 Piše J. Kozarac., 1897: Kratki dodatak razpravi g. profesora Partaša, o postotku, kojim se ukamaćuju glavnice, uložene u šumi.. Š.L. 2, s.59     PDF
15 Razpravlja Jos. Kozarac, kr. nadšumar., 1897: Šumogojstveni i drvotržni aforizmi, crpljeni na temelju prodaja posavskih hrastovih šuma u zadnjem desetgodištu 1887.—1896.. Š.L. 7, s.297    PDF
16 Priobćio Jos. Kozarac, kr. državni nadšumar., 1898: Kasni (pozni) hrast (Quercus pedunculata var. tardissima, Simonkai).. Š.L. 2, s.41     PDF
17 Razpravlja Jos. Kozarac, kr. nadšumar, 1898: Razmatranje vrhu jesenskih (1897.) prodaja posavskih hrastika.. Š.L. 2, s.64     PDF
18 Piše J. K., 1898: Ovogodišnja prodaja hrastovih šuma.. Š.L. 11-12, s.448    PDF
19 Razpravlja J. Kozarac, kr. nadšumar, 1902: Proračunanje vriednosti posavskih hrastovih sječina.. Š.L. 4, s.177    PDF
20 Referati g. g. J. Kozarca i G. Kühne, 1905: O sadanjim i budućim cienama hrastovine.. Š.L. 10, s.427    PDF
21 Od J. Kozarca, 1906: Kratka razmatranja o prodaji hrastovine uneseni g. 1905.. Š.L. 2, s.41     PDF


                UNDER CONSTRUCTION