K., Ante P. B.
1Krpan, A., 1984: 17. međunarodni simpozij »Mehanizacija u iskorišćivanju šuma«. Š.L. 1-2, s.73     PDF
2Bojanin, S., Krpan, A., Beber, J., 1989: Komparativno istraživanje sječe i izrade u prorednim sastojinama hrasta lužnjaka i crne johe. Š.L. 11-12, s.591    PDF
3Bojanin, S., Krpan, A., Beber, J., 1990: Utrošak goriva i maziva motorne lančane pile STIHL 056, kod obaranja stabala i izrade sortimenata tehničke oblovine i jednometarskog prostora drva u zrelim sastojinama hrasta lužnjaka. Š.L. 6-8, s.261    PDF
4Glavaš, M. i Krpan, A., 1992: Simpozij: DOPRINOS ZNANOSTI I RAZVOJU ŠUMARSTVA HRVATSKE. Š.L. 11-12, s.568    PDF
5Krpan, A. P. B., Ivanović, Ž., Petreš, S., 1993: Fizičke štete na tlu pri privlačenju drva. Š.L. 1-2, s.23     PDF
6Bojanin, S., Krpan, A. P. B., 1994: Eksploatacija šuma pri različitim radnim uvjetima u Hrvatskoj. Š.L. 9-10, s.271
7Krpan, A. P. B., Ivanović, Ž., 1995: Iznošenje trupaca hrasta lužnjaka žičarom Steyr KSK 16. Š.L. 3, s.75
8Krpan, A. P. B., Govorčin, S., Sinković, T., 1995: Ispitivanje kojih fizičkih svojstava te kvalitete drva oštećenih stabala jele obične (Abies Alba Mill.). Š.L. 11-12, s.391
9Krpan, A. P. B., 1996: Problem privlačenja drva u nizinskim šumama Hrvatske. Š.L. 3-4, s.151
10Krpan, A. B. R., Petreš, S., Poršinsky, T., 1996: Istraživanje oštećenja trupaca hrasta kitnjaka i bukve ratnim djelovanjima. Š.L. 9-10, s.399
11Bojanin, S., Krpan, A. P. B., 1997: Prilagodba tehnologije rada privlačenja drva zaštiti šuma. Š.L. 5-6, s.243
12Bojanin, S., Krpan, A. P. B., 1997: Mogućnost tzv. visokoga i potpunog mehaniziranja sječe i izrade te mehaniziranja privlačenja drva u šumama Hrvatske. Š.L. 7-8, s.371
13Krpan, A. P. B., Šušnjar, M., 1999: Normizacija šumskih drvnih proizvoda u Republici Hrvatskoj. Š.L. 5-6, s.241
14Krpan, A., Šušnjar, M., 1999: Ususret 33. međunarodnom simpoziju "Mehaniziranje šumskoga rada". Š.L. 5-6, s.263    PDF
15Krpan, A. P. B., 2000: Prof. dr. sc. Roko Benić (1911 – 2000). Š.L. 9-10, s.621    PDF
16Krpan, A. P. B., Poršinsky, T., 2001: Harvester Timberjack 1070 u Hrvatskoj. Š.L. 11-12, s.619
17Krpan, A. P. B., Poršinsky, T., 2002: Proizvodnost harvestera Timberjack 1070 pri proredi kulture običnoga bora. Š.L. 11-12, s.551
18Krpan, A. P. B., 2002: Ususret XII. svjetskom Šumarskom kongresu, Quebec City, Kanada. Š.L. 11-12, s.649    PDF
19Krpan, A. P. B., Poršinsky, T., 2004: Djelotvornost strojne sječe i izrade u sastojinama tvrdih i mekih listača – 1. dio: Promišljanje struke o strojnoj sječi i izradbi drva. Š.L. 3-4, s.127
20Krpan, A. P. B., Poršinsky, T., 2004: Djelotvornost strojne sječe i izrade u sastojinama tvrdih i mekih listača – 2. dio: Djelotvornost harvestera u kulturi mekih listača. Š.L. 5-6, s.233
21Zečić, Ž., Krpan, A. P. B., Poršinsky, T., Šušnjar, M., 2004: Djelotvornost traktora Steyr 8090 i 9078 u oplodnim sječama sastojina požeškog gorja. Š.L. 5-6, s.245
22Krpan, A. P. B., Poršinsky, T., Stankić, I., 2004: Djelotvornost strojne sječe i izrade u sastojinama tvrdih i mekih listača – 3. dio: Djelotvornost harvestera u prirodnoj prorednoj sastojini tvrdih listača. Š.L. 9-10, s.495
23Poršinsky, T., Krpan, A. P. B., Stankić, I., 2004: Djelotvornost strojne sječe i izrade u sastojinama tvrdih i mekih listača – 4. dio: Okolišna pogodnost strojne sječe u prirodnim sastojinama. Š.L. 11-12, s.655
24Zečić, Ž., Krpan, A. P. B., Stankić, B., 2004: Privlačenje oblovine traktorom Timberjack 240 c iz oplodne sječe u uvjetima Šumarije Velika Pisanica. Š.L. 11-12, s.671
25Prka, M., A. P. B. Krpan, 2007: Problem određivanja sortimentne strukture jednodobnih bukovih sastojina. Š.L. 5-6, s.219
26Krpan, A. P. B., 2007: Seminar “Njega i zaštita drveća u naseljenim prostorima” – jedna obljetnica. Š.L. 11-12, s.582    PDF
27Krpan, A. P. B., 2008: Sveučilište u Zagrebu – Šumarski fakultet i Zavod za šumarske tehnike i tehnologije u Bolonjskom procesu. Š.L. 3-4, s.157
28Krpan, A. P.B., Ž. Tomašić, P. Bašić Palković, 2011: Biopotencijal amorfe (Amorpha fruticosa L.) – druga godina istraživanja. Š.L. 13, s.103
29Ante P. B. Krpan, 2012: World Bioenergy 2012, Jönköping, Sweden - Konferencija i izložba o biomasi za energiju, 29–31. svibnja 2012. g.. Š.L. 3-4, s.196    PDF
30Ante P. B. Krpan, 2012: 16. Dani kuratorija za šumski rad i šumsku tehniku. Š.L. 3-4, s.197    PDF
31Ante P. B. KRPAN, Željko TOMAŠIĆ, Igor STANKIĆ, 2014: ISTRAŽIVANJA BIOPRODUKCIJSKIH I ENERGETSKIH POTENCIJALA AMORFE (Amorpha fruticosaL.). Š.L. 1-2, s.43
32Ante P. B. Krpan, 2015: IZ POVIJESTI ŠUMARSTVA. Š.L. 1-2, s.83     PDF
33Ante P. B. Krpan, 2015: BORISLAV NIKŠIĆ, dipl. ing. šumarstva. Š.L. 1-2, s.88     PDF


                UNDER CONSTRUCTION