D., Damir
1Idžojtić, M., D. Drvodelić, 2005: Oskoruša, Sorbus domestica L., naša rijetka i zaboravljena voćkarica. Š.L. 3-4, s.212    PDF
2Oršanić, M., D. Drvodelić, I. Kovačević, 2007: Rasadnička proizvodnja sadnica crnoga oraha (Juglans nigra L.). Š.L. 5-6, s.207
3Oršanić, M., D. Horvat, N. Pernar, M. Šušnjar, D. Bakšić, D. Drvodelić, 2008: Utjecaj mineralnog i biorazgradivoga ulja na rasadničku klijavost i rast sadnica hrasta lužnjaka (Quercus robur L.). Š.L. 1-2, s.3
4Damir Drvodelić, Milan Oršanić, Zoran Zeman, 2012: Uspjeh pošumljavanja jednogodišnjim (1+0) i školovanim (1+1) sadnicama divlje kruške (Pyrus pyraster Burgsd.). Š.L. 7-8, s.355
5Damir DRVODELIĆ, Milan ORŠANIĆ, Sanja PERIĆ, Martina TIJARDOVIĆ, 2013: UTJECAJ NAVODNJAVANJA I MIKRORELJEFA U RASADNIKU NA MORFOLOŠKE ZNAČAJKE ŠUMSKIH SADNICA HRASTA LUŽNJAKA (Quercus robur L.) I KITNJAKA (Quercus petraea L.). Š.L. 9-10, s.447
6Damir DRVODELIĆ, Milan ORŠANIĆ, Vibor ROJE, Marko TEPŠIĆ, 2014: MORFOLOŠKE ZNAČAJKE KLIJANACA OBIČNE SMREKE (Picea abies L., H. Karst.) U RAZLIČITIM pH OTOPINAMA. Š.L. 7-8, s.397
7Damir Drvodelić, 2014: ARBORIKULTURNI POSTUPCI PRI KONZERVACIJI STARIH I POSEBNO VRIJEDNIH STABALA I DIO. Š.L. 11-12, s.608    PDF
8Vinko Paulić, Damir Drvodelić, Stjepan Mikac, Goran Gregurović, Milan Oršanić, 2015: ARBORIKULTURNA I DENDROEKOLOŠKA ANALIZA STANJA STABALA DIVLJEG KESTENA (Aesculus hippocastanum L.) NA PODRUČJU GRADA VELIKE GORICE. Š.L. 1-2, s.21
9Damir Drvodelić, 2015: ARBORIKULTURNI POSTUPCI PRI KONZERVACIJI STARIH I POSEBNO VRIJEDNIH STABALA – II dio. Š.L. 1-2, s.74     PDF
10Damir Drvodelić, Tomislav Jemrić, Milan Oršanić, Vinko Paulić, 2015: KRUPNOĆA PLODA DIVLJE JABUKE (Malus sylvestris (L.) Mill.): UTJECAJ NA MORFOLŠKO-FIZIOLOŠKA SVOJSTVA SJEMENA. Š.L. 3-4, s.145
11Damir DRVODELIĆ, Milan ORŠANIĆ, Vinko PAULIĆ, 2016: UTJECAJ EKTOMIKORIZE I HUMINSKIH KISELINA NA MORFOLOŠKE ZNAČAJKE JEDNOGODIŠNJIH SADNICA HIBRIDA Paulownia tomentosa x Paulownia fortunei. Š.L. 7-8, s.327
12Damir DRVODELIĆ, Milan ORŠANIĆ, 2016: PROCJENA VITALITETA SVJEŽEG I PRELEŽALOG SJEMENA POLJSKOG JASENA (Fraxinus angustifolia Vahl). Š.L. 11-12, s.539
13Sandra CRNKOVIĆ, Damir DRVODELIĆ, Sanja PERIĆ, 2017: MORFOLOŠKE ZNAČAJKE KONTEJNERSKIH SADNICA HRASTA LUŽNJAKA (Quercus robur  L.) IZ SJEMENSKE REGIJE GORNJA POSAVINA I POKUPLJE (1.2.3.). Š.L. 9-10, s.451
14Damir DRVODELIĆ, 2018: RAZMNOŽAVANJE PAULOVNIJE KORIJENSKIM REZNICAMA. Š.L. 5-6, s.297
15Damir Drvodelić, 2018: STJEPAN DEJANOVIĆ (1962.-2018.). Š.L. 11-12, s.674    PDF
16Damir Drvodelić, Igor Poljak, Ivan Perković, Mario Šango, Katarina Tumpa, Ivana Zegnal, Marilena Idžojtić, 2019: Ispitivanje laboratorijske klijavosti pitomoga kestena (Castanea sativa Mill.) u skladu s pravilima ISTA. Š.L. 9-10, s.469
17Damir Drvodelić, Milan Oršanić, 2020: Cijepljenje kultivara ukrasnih japanskih javora. Š.L. 3-4, s.179
18Damir Drvodelić, Milan Oršanić, 2020: Sadnja sadnica poljskog jasena (Fraxinus angustifolia Vahl) u uvjetima sanacije šumskih sastojina uslijed sušenja. Š.L. 5-6, s.289
19Damir Drvodelić, Milan Oršanić, Mirjana Grahovac-Tremski, 2020: Rasadnička proizvodnja šumskih voćkarica u rasadnicima Hrvatskih šuma d.o.o.. Š.L. 11-12, s.597
20Damir Drvodelić, 2021: Prof. dr. sc. Milan Glavaš: Ljekovite papratnjače. Š.L. 5-6, s.300    PDF
21Katarina Tumpa, Marilena Idžojtić, Mirna Ćurković-Perica, Marin Ježić, Davor Juretić, Damir Drvodelić, Mario Šango, Milovan Žigante, Igor Poljak, 2021: Vegetativno razmnožavanje pitomog kestena i maruna. Š.L. 9-10, s.489
22Vinko Paulić, Tomislav Škarica, Damir Drvodelić, Milan Oršanić, 2022: Prosudba truleži stabala hrasta kitnjaka zvučnim tomografom. Š.L. 1-2, s.19
23Damir Drvodelić, 2022: Znanstvena izložba plodova ukrasnih voćnih vrsta i šumskih voćkarica na Zavodu za ekologiju i uzgajanje šuma Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije. Š.L. 11-12, s.553    PDF
24Damir Drvodelić, 2023: Programirani uzgoj stabala u kontejnerima na popločenim površinama. Š.L. 5-6, s.283    PDF
25Damir Drvodelić, 2023: Razmnožavanje australskog stribora (Wollemia nobilis W. G. Jones, K. D. Hill & J. M. Allen). Š.L. 9-10, s.486    PDF
26Damir Drvodelić, Milan Oršanić, Damir Ugarković, Mario Šango, 2023: Usporedba vitaliteta i laboratorijske klijavosti žira hrasta crnike (Quercus ilex L.). Š.L. 11-12, s.505
27Damir Drvodelić, Milan Oršanić, Ela Španjol, Marko Vuković, Tomislav Jemrić, 2024: Morfološke osobine plodova i sjemena i trajanje učinka skarifikacije sjemena sumpornom kiselinom na neke vrste iz roda Crataegus Tourn. ex L.. Š.L. 3-4, s.131
28Damir Drvodelić, 2024: Drača (Paliurus spina-christi Mill.) – neugledna, no vrlo korisna biljk. Š.L. 3-4, s.181    PDF

naslovnice Šumarskog lista:
7-8/2020: Park šuma Dotršćina, Zagreb, Hrvatska - Dotršćina Park Forest, Zagreb, Croatia JPG
                UNDER CONSTRUCTION