I., Marilena
1Idžojtić, M., 1992: Monografija »GENETICS OF SCOTS PINE«. Š.L. 9-10, s.480    PDF
2Borzan, Ž., Idžojtić, M., Guttenberger, H., 1996: Standardizacija istraživanja kariotipova četinjača na primjeru Picea omorika. Š.L. 3-4, s.121
3Idžojtić, M., Franjić, J., 1998: Modeli i sustavi istraživanja u europskome šumarstvu. Š.L. 1-2, s.94     PDF
4Idžojtić, M., 2000: Sastav eteričnih ulja iz iglica Pinus sylvestris L., P. nigra Arnold, P. densiflora Sieb. et Zucc. i P. thunbergiana Franco. Š.L. 5-6, s.263
5Idžojtić, M., 2000: Prvi sastanak EUFORGEN mrežnog plana za crnogoricu. Š.L. 5-6, s.347    PDF
6Idžojtić, M., 2001: Drugi sastanak EUFORGEN mrežnog plana za četinjače. Š.L. 9-10, s.575    PDF
7Idžojtić, M., Ivanović, Ž., 2002: Žene u hrvatskom šumarstvu. Š.L. 1-2, s.23
8Idžojtić, M., 2003: Domaćini i rasprostranjenost bjelogorične bijele imele (Viscum album L. ssp. album) u Hrvatskoj. Š.L. 9-10, s.439
9Idžojtić, M., Pernar, R., Kauzlarić, Ž., Abramović, M., Janković, D., Pleše, M., 2003: Intenzitet zaraze obične jele (Abies alba Mill.) imelom (Viscum album L. ssp. abietis (Wiesb.) Abrom.) na području Uprave šuma podružnice Delnice. Š.L. 11-12, s.545
10Idžojtić, M., 2003: Četvrti sastanak EUFORGEN mrežnog plana za očuvanje genofonda četinjača. Š.L. 11-12, s.638    PDF
11Idžojtić, M., 2004: Brekinja, Sorbus torminalis (L.) Crantz – plemenita listača naših šuma. Š.L. 3-4, s.181    PDF
12Gračan, J., Kajba, D., Perić, S., Idžojtić, M., Ivanković, M., Marjanović, H., 2004: Program europski šumski genetski resursi (Euforgen). Š.L. 11-12, s.689
13Idžojtić, M., R. Pernar, Z. Lisjak, H. Zdelar, M. Ančić, 2005: Domaćini žute imele (Loranthus europaeus Jacq.) i intenzitet zaraze na području Uprave šuma podružnice Požega. Š.L. 1-2, s.3
14Idžojtić, M., D. Drvodelić, 2005: Oskoruša, Sorbus domestica L., naša rijetka i zaboravljena voćkarica. Š.L. 3-4, s.212    PDF
15Idžojtić, M., M. Glavaš, M. Zebec, R. Pernar, M. Dasović, N. Pavlus, 2005: Zaraza obične jele (Abies alba Mill.) bijelom imelom (Viscum album L. ssp. abietis /Wiesb./ Abrom.) u Hrvatskoj. Š.L. 11-12, s.559    PDF
16Idžojtić, M., 2005: Izvješće s petog sastanka euforgen mrežnog plana za očuvanje genetske raznolikosti - Larnaca, Cipar. Š.L. 11-12, s.649    PDF
17Idžojtić, M., M. Glavaš, M. Zebec, R. Pernar, B. Bradić, D. Husak, 2006: Žuta imela (Loranthus europaeus Jacq.) i bijela imela (Viscum album L.) na području Uprave šuma podružnice Bjelovar. Š.L. 3-4, s.101
18Idžojtić, M., M. Glavaš, M. Zebec, R. Pernar, P. Beuk, I. Prgić, 2006: Intenzitet zaraze žutom i bijelom imelom na području uprava šuma podružnica Vinkovci i Nova Gradiška. Š.L. 9-10, s.399
19Idžojtić, M., M. Glavaš, M. Zebec, R. Pernar, J. Bećarević, K. Glova, S. Plantak, 2007: Žuta i bijela imela na području Uprava šuma podružnica Našice i Osijek. Š.L. 3-4, s.125
20Idžojtić, Marilena, 2008: Prvi patentirani hrvatski kultivari alepskogai crnoga bora, Pinus halepensis ’Lucia’ i P. nigra ’Lara’. Š.L. 1-2, s.74     PDF
21Idžojtić, M., M. Glavaš, M. Zebec, R. Pernar, Ž. Kušan, Đ. List, M. Grahovac-Tremski, 2008: Intenzitet zaraze žutom i bijelom imelom na području Uprava šuma podružnica Zagreb i Koprivnica. Š.L. 3-4, s.107
22Idžojtić, Marilena, 2008: Josip Karavla (1933 – 2008) . Š.L. 11-12, s.601    PDF
23Idžojtić, M., M. Zebec, I. Poljak, 2010: Revitalizacija arboretuma Lisičine. Š.L. 1-2, s.5
24Idžojtić,M., M.Zebec, I.Poljak, J.Medak, B.Tutić, 2010: Slijedeći tragove pitomog kestena (Castaneaspp.) – uzgoj i kultura, folklori povijest, tradicija i korištenje. Š.L. 5-6, s.294    PDF
25Idžojtić,M., I.Mandić, 2010: Ivna Bućan, prof. – Prikaz knjige “Biblijski vrt svetišta Gospe Stomorije”. Š.L. 5-6, s.308    PDF
26Idžojtić, Marilena, 2010: Dr. sc. Marko Zebec. Š.L. 7-8, s.431    PDF
27Zebec, M., M. Idžojtić, I. Poljak, I. Mihaldinec, 2010: Varijabilnost nizinskog brijesta (Ulmus minor Mill. sensu latissimo) na području Hrvatske podravine prema morfološkim svojstvima listova. Š.L. 11-12, s.569
28Poljak,I., M. Idžojtić, M. Zebec, 2011: Dendroflora Zoološkog vrta grada Zagreba. Š.L. 5-6, s.269
29Idžojtić,M., M.Harapin, 2011: Simpozij Botanički vrtovi i arboretumi Hrvatske, Zagreb,30. svibnja 2011. godine. Š.L. 7-8, s.410    PDF
30Igor POLJAK, Marilena IDŽOJTIĆ, Marko ZEBEC, Nikola PERKOVIĆ, 2012: Varijabilnost europskog pitomog kestena (Castanea sativa Mill.) na području sjeverozapadne Hrvatske prema morfološkim obilježjima plodova. Š.L. 9-10, s.479
31Marilena Idžojtić, 2012: Botanički vrt Sveučilišta u Padovi – najstariji botanički vrt na svijetu. Š.L. 9-10, s.509    PDF
32Marilena Idžojtić, 2012: Atlas rijetkih vrsta drveća i grmlja Mađarske. Š.L. 9-10, s.526    PDF
33Marilena IDŽOJTIĆ, Marko ZEBEC, Igor POLJAK, Zlatko ŠATOVIĆ, Zlatko LIBER, 2012: ANALIZA GENETSKE RAZNOLIKOSTI "LOVRANSKOG MARUNA" (Castanea sativa Mill.) KORIŠTENJEM MIKROSATELITNIH BILJEGA. Š.L. 11-12, s.579
34Marilena IDŽOJTIĆ, 2012: VRTOVI DVORCA TRAUTTMANSDORFF U MERANU (JUŽNI TIROL, ITALIJA). Š.L. 11-12, s.621    PDF
35Marilena Idžojtić, 2013: BOTANIČKI VRT U RIMU. Š.L. 1-2, s.74     PDF
36Nataša Rap, Karmela Glova, Manda Stramput, Marilena Idžojtić, 2013: OBNOVA ARBORETUMA LISIČINE KROZ PREDPRISTUPNI FOND HRVATSKA – MAĐARSKA. Š.L. 3-4, s.207    PDF
37Marilena Idžojtić, Igor Poljak, Marko Zebec, 2013: DETERMINACIJA DRVEĆA I GRMLJA U ARBORETUMU LISIČINE U OKVIRU PROJEKTA OBNOVE – 2. DIO. Š.L. 5-6, s.325
38Igor Poljak, Marilena Idžojtić, Irena Šapić, Joso Vukelić, Marko Zebec, 2014: VARIJABILNOST POPULACIJA BIJELE (Alnus incana /L./ Moench) I CRNE JOHE (A. glutinosa /L./ Gaertn.) NA PODRUČJU MURE I DRAVE PREMA MORFOLOŠKIM OBILJEŽJIMA LISTOVA. Š.L. 1-2, s.7
39Marko Zebec, Marilena Idžojtić, Igor Poljak, Maja Zebec, 2014: DENDROFLORA I USKLAĐENOST ARHITEKTONSKIH I HORTIKULTURNIH ELEMENATA PARKA OKO ŠUMARSKOG I AGRONOMSKOG FAKULTETA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU. Š.L. 1-2, s.55
40Marilena Idžojtić, 2014: BOTANIČKI VRT SVEUČILIŠTA U PALERMU - TRADICIJA I LJEPOTA TALIJANSKOG JUGA. Š.L. 9-10, s.500    PDF
41Marko Zebec, Marilena Idžojtić, Igor Poljak, 2014: MORFOLOŠKA VARIJABILNOST NIZINSKOG BRIJESTA (Ulmus minor Mill. sensu latissimo) NA PODRUČJU KONTINENTALNE HRVATSKE. Š.L. 11-12, s.563
42Marilena Idžojtić, 2014: DR. SC. IGOR POLJAK. Š.L. 11-12, s.613    PDF
43Marko ZEBEC, Marilena IDŽOJTIĆ, Igor POLJAK, Ines MODRIĆ, 2015: RAZNOLIKOST GORSKOG BRIJESTA (Ulmus glabra Huds.) NA PODRUČJU GORSKO-KOTLINSKE HRVATSKE PREMA MORFOLOŠKIM OBILJEŽJIMA LISTOVA. Š.L. 9-10, s.429
44Ivan ANDRIĆ, Igor POLJAK, Marno MILOTIĆ, Marilena IDŽOJTIĆ, Davorin KAJBA, 2016: FENOLOŠKA SVOJSTVA LISTANJA POLJSKOG JASENA (Fraxinus angustifolia Vahl) U KLONSKOJ SJEMENSKOJ PLANTAŽI. Š.L. 3-4, s.117
45Igor POLJAK, Marilena IDŽOJTIĆ, Irena ŠAPIĆ, Patrik KORIJAN, Joso VUKELIĆ, 2018: RAZNOLIKOST I STRUKTURIRANOST HRVATSKIH KONTINENTALNIH I ALPSKO-DINARSKIH POPULACIJA BIJELE JOHE (Alnus incana /L./ Moench subsp. incana): GEOGRAFSKA I OKOLIŠNA IZOLACIJA KAO UZROK FENOTIPSKE DIVERGENCIJE. Š.L. 1-2, s.19
46Marilena Idžojtić, Igor Anić, Ivan Šimić, Maja Anastazija Kovačević, Igor Poljak, 2019: Dendrološke značajke Arboretuma Trsteno. Š.L. 3-4, s.125
47Damir Drvodelić, Igor Poljak, Ivan Perković, Mario Šango, Katarina Tumpa, Ivana Zegnal, Marilena Idžojtić, 2019: Ispitivanje laboratorijske klijavosti pitomoga kestena (Castanea sativa Mill.) u skladu s pravilima ISTA. Š.L. 9-10, s.469
48Antonio Vidaković, Marilena Idžojtić, Tonko Megyery, Dragan Turk, Igor Poljak, 2020: Park kralja Petra Krešimira IV. u Zagrebu – drvenaste biljke. Š.L. 9-10, s.475
49Igor Poljak, Joso Vukelić, Antonio Vidaković, Marijan Vuković, Marilena Idžojtić, 2020: Varijabilnost populacija običnoga bora (Pinus sylvestris L.) na području sjeverozapadnoga dijela Male Kapele prema morfološkim obilježjima iglica i češera. Š.L. 11-12, s.539
50Katarina Tumpa, Marilena Idžojtić, Mirna Ćurković-Perica, Marin Ježić, Davor Juretić, Damir Drvodelić, Mario Šango, Milovan Žigante, Igor Poljak, 2021: Vegetativno razmnožavanje pitomog kestena i maruna. Š.L. 9-10, s.489
51Igor Poljak, Katarina Tumpa, Antonio Vidaković, Mirna Ćurković-Perica, Marin Ježić, Zlatko Šatović, Zlatko Liber, Marilena Idžojtić, 2023: Očuvanje i upravljanje genofondom pitomog kestena. Š.L. 3-4, s.137

naslovnice Šumarskog lista:
3-4/2013: Modro lasinje (Moltkia petaea /(Tratt./ Griseb.) – ukras Dinarida početkom ljeta - Moltkia (Moltkia petraea /Tratt./ Griseb.) – The ornament of Dinaric Alps at the beginning of summer JPGserija na omotu: Vrste drveća
1 1-2/2016: Prunus dulcis (Mill.) D.A. Webb – badem (Rosaceae)
2 3-4/2016: Japanske ukrasne trešnje
3 5-6/2016: Asimina triloba (L.) Dunal – indijanska banana, asimina (Annonaceae)
4 7-8/2016: Clerodendrum trichotomum Thunb. – klerodendrum (Verbenaceae)
5 9-10/2016: Ziziphus jujuba Mill. – žižula, obična žižulja, čičimak (Rhamnaceae)
611-12/2016: Aloe arborescens Mill. – drvenasta aloja (Aloaceae)
7 1-2/2017: Capparis spinosa L. – kapara, kapar (Capparaceae)
8 3-4/2017: Erica arborea L. – veliki vrijes, drvoliki vrijes, mahača (Ericaceae)
9 5-6/2017: Helichrysum italicum (Roth) G. Don – smilje, obično smilje, primorsko smilje (Asteraceae)
10 7-8/2017: Hippophae rhamnoides L. – vučji trn (Elaeagnaceae)
11 9-10/2017: Arceuthobium oxycedri (DC.) M. Bieb. – imelica (Viscaceae)
1211-12/2017: Ruta graveolens L. – rutvica, obična rutvica, ruta (Rutaceae)
13 1-2/2018: Ailanthus altissima (Mill.) Swingle – pajasen, obični pajasen, žljezdasti pajasen, kiselo drvo, Božje drvo, divlji orah (Simaroubaceae)
14 3-4/2018: Broussonetia papyrifera (L.) Vent. - dudovac, smokovača (Moraceae)
15 5-6/2018: Amorpha fruticosa L. – čivitnjača, amorfa (Fabaceae)
16 7-8/2018: Acer negundo L. – negundovac, pajavac (Aceraceae)
17 9-10/2018: Fraxinus pennsylvanica Marshall – pensilvanski jasen (Oleaceae)
1811-12/2018: Robinia pseudoacacia L. – obični bagrem (Fabaceae)
19 1-2/2019: Acacia dealbata Link – srebrnasta akacija, mimoza (Mimosaceae)
20 3-4/2019: Melia azedarach L. – očenašica, indijska melija, indijski jorgovan (Meliaceae)
21 5-6/2019: Aesculus × carnea Hayne – ružičasti divlji kesten
22 7-8/2019: Koelreuteria paniculata Laxm. – kelreuterija (Sapindaceae)
23 9-10/2019: Styphnolobium japonicum (L.) Schott – japanska sofora, pagoda-drvo (Fabaceae)
2411-12/2019: Albizia julibrissin Durazz. – albicija, svilenasta albicija, stolist (Mimosaceae)
25 1-2/2020: Phoenix canariensis Chabaud – kanarska datulja (Arecaceae)
26 3-4/2020: Chamaerops humilis L. – mala žumara, niska žumara, grmasta žumara (Arecaceae)
27 5-6/2020: Trachycarpus fortunei (Hook.) H.Wendl. – velika žumara, visoka žumara, kineska žumara (Arecaceae)
28 7-8/2020: Washingtonia robusta H.Wendl. – meksička vašingtonija, robustna vašingtonija (Arecaceae)
29 9-10/2020: Washingtonia filifera (Linden ex André) H.Wendl. – končasta vašingtonija, stogovača (Arecaceae)
3011-12/2020: Phoenix dactylifera L. – prava datulja, datulja (Arecaceae)
31 1-2/2021: Vitex agnus-castus L. – konopljika, fratarski papar, prstasta konopljika (Lamiaceae)
32 3-4/2021: Calluna vulgaris (L.) Hull – vrišt, obični vrišt, vrijesak (Ericaceae)
33 5-6/2021: Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng. – crveno medvjeđe grožđe, zimzelena medvjetka (Ericaceae)
34 7-8/2021: Convolvulus cneorum L. - srebrnolisni slak, srebroliki slak (Convolvulaceae)
35 9-10/2021: Rosmarinus officinalis L. – ružmarin (Lamiaceae)
3611-12/2021: Ruscus hypoglossum L. – mekana veprina, širokolisna veprina, jezičasta veprina (Asparagaceae)
37 1-2/2022: Trachelospermum jasminoides (Lindl.) Lem. – zvjezdasti jasmin (Apocynaceae)
38 3-4/2022: Passiflora caerulea L. – muke Kristove, Kristova muka, Gospodinova krunica, pasiflora (Passifloraceae)
39 5-6/2022: Bougainvillea glabra Choisy – glatka bugenvileja, bugenvila (Nyctaginaceae)
40 7-8/2022: Dolichandra unguis-cati (L.) L.G.Lohmann – mačje kandže (Bignoniaceae)
41 9-10/2022: Fallopia baldschuanica (Regel) Holub – baldžuanski dvornik (Polygonaceae)
4211-12/2022: Jasminum azoricum L. – azorski jasmin (Oleaceae)
43 1-2/2023: Abies alba Mill. – obična jela (Pinaceae)
44 3-4/2023: Picea abies (L.) H.Karst. – obična smreka (Pinaceae)
45 5-6/2023: Taxus baccata L. – obična tisa (Taxaceae)
46 7-8/2023: Pinus pinea L. – pinija, pinj (Pinaceae)
47 9-10/2023: Pinus nigra J.F.Arnold – crni bor (Pinaceae)
4811-12/2023: Pinus sylvestris L. – obični bor, bijeli bor (Pinaceae)
49 1-2/2024: Ulmus minor Mill. – nizinski brijest, poljski brijest (Ulmaceae)
50 3-4/2024: Ulmus laevis Pall. (U. effusa Willd., U. pedunculata Foug.)– vez, brijest vez (Ulmaceae)
51 5-6/2024: Ulmus glabra Huds. (U. montana With., U. scabra Mill.) – gorski brijest, glatki brijest, planinski brijest (Ulmaceae)


                UNDER CONSTRUCTION