V., Joso
1Rauš, Đ. i Vukelić, J., 1985: Flora i vegetacija značajnog krajolika ZA VRATNICE. Š.L. 1-2, s.17     PDF
2Vukelić, J., 1985: O primjeni fotointerpretacije pri kartiranju šumske vegetacije. Š.L. 5-6, s.235    PDF
3Rauš, Đ. i Vukelić, J., 1986: Vegetacijske i strukturne osobine fitocenoze o-bične breze (Betula pendula Roth.) na Psunju. Š.L. 5-6, s.177    PDF
4Joso VUKELIĆ, 1988: Mogućnost elološke karakterizacija i usporedbe šumskih staništa na temelju indikatorske vrijednosti flornog sastava. Š.L. 3-4, s.125    PDF
5Rauš, Đ., Vukelić, J. i Španjol, Ž., 1988: Bagremove šume kao ispaša za pčele. Š.L. 7-8, s.351    PDF
6Vukelić, J. i Lukić, N., 1989: Savjetovanje »Šume Hrvatske u današnjim ekološkim i gospodarskim uvjetima«, Drvenik - Zaključci.. Š.L. 1-2, s.75     PDF
7Vukelić, J., Španjol, Ž., 1990: Fitocenološki karakter čistih sastojina obične breze (Betula pendula Roth) u području panonskih šuma bukve i jele (Fagetum croaticum boréale alrettosum Horv.) na Papuku. Š.L. 9-10, s.357    PDF
8Vrbek, B., Vrbek, M. i Vukelić, J., 1991: Zakiseljavanje tla i nakupljanje Pb, Cu i Zn u jelovim zajednicama Nacionalnog parka »Risnjak«. Š.L. 3-5, s.163    PDF
9Vukelić, J., 1992: Šumska vegetacija poplavnog područja i kontaktnih zona Gornje Rajne u Njemačkoj i problematika njene zaštite. Š.L. 1-2, s.27     PDF
10Vukelić, J., 1992: Nekoliko prijedloga za promidžbu Hrvatske šumarske struke. Š.L. 11-12, s.570    PDF
11Prpić, B., Seletković, Z., Vukelić, J., 1994: Primjena dosadašnjih sustavnih istraživanja propadanja šuma kod procjene kemijske opterećenosti susjednih poljoprivrednih prostora Hrvatske. Š.L. 9-10, s.283
12Vukelić, J., 1995: Provedba Zakona o lovu. Š.L. 9-10, s.293    PDF
13Vukelić, J., 1996: Josip Dundović dipl. inž. šum. Š.L. 7-8, s.364    PDF
14Vukelić, J., Španjol, Ž., Baričević, D., 1997: Prof. dr. Đuro Rauš, (1930-1997). Š.L. 9-10, s.567    PDF
15Vukelić, J., Gračan, J., Orešković, Ž., 1998: Dr. sc. Petar Rastovski (22. 4. 1944. - 10. 2. 1998.).. Š.L. 1-2, s.120    PDF
16Jakovac, H., Vukelić, J., 1999: Obilježavanje 100. obljetnice šumarske i 50. obljetnice drvnotehnološke sveučilišne nastave u Hrvatskoj. Š.L. 1-2, s.45     PDF
17Vukelić, J., Baričević, D., Perković, Z., 1999: Vegetacijske i druge značajke zaštićenog dijela "Slatinskih podravskih šuma". Š.L. 7-8, s.287
18Krapinec, K., Vukelić, J., Grubešić, M., 2000: Prilog poznavanju brštenja širokolisne zelenike (Phyllirea latifolia L.) divljih preživača na otoku Rabu. Š.L. 5-6, s.285
19Vukelić, J., 2000: Dodjela počasnog zvanja i titule professor emeritus Prof. dr. sc. Dr. h. c. Branimir Prpiću. Š.L. 7-8, s.428    PDF
20Vukelić, J., Baričević, D., 2002: Novije fitocenološke spoznaje o bukovim šumama u Hrvatskoj. Š.L. 9-10, s.439
21Vukelić, J., Baričević, D., Drvenkar, D., 2003: Fitocenološke karakteristike bukovih šuma u Samoborskom gorju. Š.L. 11-12, s.531
22Pernar, N., Vukelić, J., Bakšić, D., Baričević, D., 2004: Prilog poznavanju geneze i svojstava tla ritskog područja sjeveroistočne Baranje. Š.L. 5-6, s.223
23Vukelić, J., 2005: Aktualna problematika u hrvatskom šumarstvu. Š.L. 3-4, s.187    PDF
24Vukelić, Joso, 2006: Iskustva i preporuke nakon godinu dana Šumarskoga muzeja u Krasnu. Š.L. 7-8, s.365    PDF
25Vukelić, J., D. Racić, D. Baričević, 2006: Šuma jele i crnoga graba (Ostryo-Abietetum /Fukarek 1963/Trinajstić 1983) u Vinodolskom zaleđu. Š.L. 9-10, s.387
26Vukelić, J., D. Baričević, Z. List, M. Šango, 2006: Prilog fitocenološkim istraživanjima šuma crne johe (Alnus glutinosa Geartn) u Podravini*. Š.L. 11-12, s.479
27Vukelić, J., 2006: Osnivanje novih dislociranih studija šumarstva u Hrvatskoj . Š.L. 11-12, s.553    PDF
28Vukelić, J., D. Baričević, 2007: Nomenklaturno-sintaksonomsko određenje panonskih bukovo-jelovih šuma (Abieti-Fagetum “pannonicum”) u Hrvatskoj. Š.L. 9-10, s.407
29Anić,I., J. Vukelić, S. Mikac, D. Bakšić, D. Ugarković, 2009: Utjecaj globalnih klimatskih promjena na ekološku nišu obične jele (Abies alba Mill.) u Hrvatskoj. Š.L. 3-4, s.135
30Vukelić,J., A.Alegro, V.Šegota, 2010: Altimontanska-subalpska smrekova šuma s obrubljenim gladcem (Laserpitio krapfii-Piceetum abietis ass. nova) na sjevernom Velebitu (Hrvatska). Š.L. 5-6, s.211
31Vukelić, J., A. Alegro, V. Šegota, I. Šapić, 2010: Nomenklaturno-fitocenološka revizija asocijacije Calamagrostio variae-Piceetum dinaricum Bertović 1975 nom. illeg. u Hrvatskoj. Š.L. 11-12, s.559
32Joso VUKELIĆ, Dario BARIČEVIĆ, Irena ŠAPIĆ, 2012: Submontansko-subpanonske bukove šume sjeverne Hrvatske. Š.L. 9-10, s.445
33Joso Vukelić, 2013: Mr. sc. Milan Presečan, dipl. ing. šum.. Š.L. 1-2, s.97     PDF
34Igor Poljak, Marilena Idžojtić, Irena Šapić, Joso Vukelić, Marko Zebec, 2014: VARIJABILNOST POPULACIJA BIJELE (Alnus incana /L./ Moench) I CRNE JOHE (A. glutinosa /L./ Gaertn.) NA PODRUČJU MURE I DRAVE PREMA MORFOLOŠKIM OBILJEŽJIMA LISTOVA. Š.L. 1-2, s.7
35Joso Vukelić, 2017: PROF. DR. SC. DAVORIN KAJBA – DOBITNIK GODIŠNJE DRŽAVNE NAGRADE ZA ZNANOST ZA 2015. GODINU. Š.L. 1-2, s.85     PDF
36Igor POLJAK, Marilena IDŽOJTIĆ, Irena ŠAPIĆ, Patrik KORIJAN, Joso VUKELIĆ, 2018: RAZNOLIKOST I STRUKTURIRANOST HRVATSKIH KONTINENTALNIH I ALPSKO-DINARSKIH POPULACIJA BIJELE JOHE (Alnus incana /L./ Moench subsp. incana): GEOGRAFSKA I OKOLIŠNA IZOLACIJA KAO UZROK FENOTIPSKE DIVERGENCIJE. Š.L. 1-2, s.19
37Joso Vukelić, Dario Baričević, Igor Poljak, Mario Vrček, Irena Šapić, 2018: FITOCENOLOŠKA ANALIZA ŠUMA BIJELE JOHE (Alnus incana /L./ Moench supsp. incana) U HRVATSKOJ. Š.L. 3-4, s.123
38Ivana Plišo Vusić, Irena Šapić, Joso Vukelić, 2019: Prepoznavanje i kartiranje šumskih staništa Natura 2000 u Hrvatskoj (I) – 91E0*, aluvijalne šume s crnom johom Alnus glutinosa i običnim jasenom Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae). Š.L. 5-6, s.255
39Joso Vukelić, Irena Šapić, Giacomo Mei, Igor Poljak, Ivana Plišo Vusić, Marko Orešković, 2019: Šume crne johe (tip 91E0* Natura 2000, tip E.2.1.9. NKS) u Nacionalnom parku Plitvička jezera. Š.L. 7-8, s.295
40Ivana Plišo Vusić, Irena Šapić, Joso Vukelić, 2019: Prepoznavanje i kartiranje šumskih staništa Natura 2000 u Hrvatskoj (II) – 91F0, poplavne šume s vrstama Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus angustifolia; 91L0, hrastovo-grabove šume ilirskoga područja. Š.L. 9-10, s.461
41Igor Poljak, Joso Vukelić, Antonio Vidaković, Marijan Vuković, Marilena Idžojtić, 2020: Varijabilnost populacija običnoga bora (Pinus sylvestris L.) na području sjeverozapadnoga dijela Male Kapele prema morfološkim obilježjima iglica i češera. Š.L. 11-12, s.539
42Jasnica Medak, Ivana Sirovica, Joso Vukelić, 2023: Tipologija šumskih čistina. Š.L. 3-4, s.147

naslovnice Šumarskog lista:
3-4/1994: Bukovo-jelova šuma na Kupjačkom vrhu u Zalesini JPG
5-6/1994: Šume hrasta crnike na otoku Rabu JPG
11-12/2000: Štirovača, Velebit - 235. godina Šumarije Krasno (1765 - 2000) najstarije šumarije u Hrvatskoj JPG
5-6/2012: Bukova šuma na Papuku – u carstvu medveđeg luka. - Beech forest on Papuk – in the realm of wild garlic. JPG
                UNDER CONSTRUCTION