broj: 11-12/2002        pdf (28,5 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


B. Prpić
CERTIFIKACIJA     PDF    TXT     HR 548
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Krpan, A. P. B., Poršinsky, T. UDK 630* 360 + 662 (001)
Proizvodnost harvestera Timberjack 1070 pri proredi kulture običnoga bora     pdf    TXT     HR     EN 551
Sažetak: U radu su prikazani rezultati istraživanja proizvodnosti i troškova strojne sječe i izradbe drva harvesterom Timberjack 1070 u kulturi četinjača. Proizvodnost harvestera utvrđena je metodom studija rada i vremena. Vremena sječe i izradbe drva harvesterom razdijeljena su u radne sastavnice. Utrošci vremena pojedinih radnih sastavnica mjereni su povratnom metodom kronometrije uz snimku radnog dana. Podaci o dimenzijama posječenih stabala i izrađenih sortimenata prikupljani su ispisom iz računala harvestera. Prikupljeni podaci obrađeni su matematičko statističkim metodama pomoću osobnog računala. Osnovna je jedinica analize posječeno i izrađeno stablo.
Analiza utrošaka vremena rada pojedinih radnih sastavnica sječe i izradbe drva harvesterom nije pokazala ovisnost između utroška vremena i dimenzija posječenih stabala. Stavljanjem u odnos utrošaka ukupnog vremena rada harvestera po stablu s izrađenim obujmom sortimenata pojedinog stabla izračunane su norme vrememena i proizvodnost harvestera za svako pojedino stablo. Podaci su istraženi regresijskom analizom i izjednačeni eksponencijalnom krivuljom uz vrlo jaku korelaciju.
Poznato djelovanje zakona obujma komada uočljivo je kroz ovisnost proizvodnosti i jediničnih troškova sječe i izradbe drva harvesterom o prsnom promjeru posječenih stabala. Pri sječi i izradbi stabala prsnog promjera 10 cm (0,03 m3/stablu) proizvodnost harvestera iznosi 2,3 m3/h, a trošak 30,24 EUR/m3, dok je kod sječe stabala prsnog promjera 30 cm (0,63 m3/stablu) proizvodnost harvestera 25,4 m3/h (2,74 EUR/m3).
U radu je uspoređena proizvodnost i jedinični troškovi sječe i izradbe drva motornom pilom i harvesterom ovisno o prsnom promjeru stabla. Podaci o troškovima rada preuzeti su iz baze podataka FBVA (Austrija) kalkulacija rada šumarskih strojeva.
Proizvodnost motorne pile niža je u rasponu od 22 % (prsni promjer 10 cm) do 16 % (prsni promjer 30 cm) u odnosu na proizvodnost harvestera. Jedinični su troškovi sječe i izradbe drva motornom pilom niži u rasponu od 4,8 puta (prsni promjer 10 cm) do 3,6 puta (prsni promjer 30 cm) u odnosu na strojnu sječu i izradbu harvesterom.

Ključne riječi: harvester; proizvodnost; sortimentna metoda pridobivanja drva; trošak po m3
Vučetić, M. UDK 630* 111 + 431 (001)
Vremenske prilike i usporedba sezone zaštite šuma od požara 2001. u odnosu na višegodišnji prosjek     pdf    TXT     HR     EN 563
 
PRETHODNO PRIOPĆENJE
     
Anić, I., Oršanić, M., Detelić, M. UDK 630* 429 + 231
Revitalizacija degradiranoga ekosustava nakon sušenja hrasta lužnjaka - primjer šume Kalje     pdf    TXT     HR     EN 575
 
PREGLEDNI ČLANCI
     
Frković, A. UDK 630* 156
O kapitalnom rogovlju srnjaka Hrvatske     pdf    TXT     HR     EN 589
 
IZLAGANJA NA ZNANSTVENIM I STRUČNIM SKUPOVIMA
     
Starčević, T., Dundović, J., Knepr, J. UDK 630* 156 + 180
Šumski ekosustav u okolnostima odvojenog gospodarenja šumom i lovištem     pdf    TXT     HR     EN 595
Majnarić, D. UDK 630* 156
Gospodarenje medvjedom kao zadatak državnog šumarstva     pdf    TXT     HR     EN 601
Raguž, D., Grubešić, M., Starčević, T. UDK 630* 156 + 945
Tradicija obrazovanja šumarskih kadrova za potrebe lovstva u Republici Hrvatskoj     pdf    TXT     HR     EN 613
Vratarić, P., Tarnaj, I. UDK 630* 156 + 135
Lovstvo u državnim šumama kao nositelj transfera rasplodnog materijala jelena običnog (Cervus elaphus) i divlje svinje (Sus scrofa)     pdf    TXT     HR     EN 617
 
STRUČNI ČLANCI
     
Križaj, D., Vodolšak, M. UDK 630* 156 + 931
Pregled zakonskih odredbi koje reguliraju štete na divljači i štete od divljači te mjere zaštite     pdf    TXT     HR     EN 623
 
IZAZOVI I SUPROTSTAVLJANJA
     
Starčević, T.
Učinili smo grijehe propustom     PDF    TXT 633
 
AKTUALNO
     
Ranogajec, B.
Provedba programa stažiranja diplomiranih inženjera šumarstva u Hrvatskim šumama d.o.o.     PDF    TXT 634
Oštrić, I.
Upitna je naša situacija s drvnim otpadom, biomasom i restruktuiranjem šumarstva     PDF    TXT 638
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Klepac, Dušan
Milan Herak: Povijesni temelji hrvatske geologije     PDF    TXT 639
Ivančević, V.
Gradska šetališta Hrvatske - kultura šetanja     PDF    TXT 640
Grospić, F.
Monti e boschi     PDF    TXT 642
 
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
     
Čorkalo, K.
Znanstveni skup o lužnjakovim šumama     PDF    TXT 647
Krpan, A. P. B.
Ususret XII. svjetskom Šumarskom kongresu, Quebec City, Kanada     PDF    TXT 649
 
OBLJETNICE
     
Ivančević, V.
U povodu 35. obljetnice Velebitskog botaničkog vrta (1967 - 2002)     PDF    TXT 650
 
MEĐUNARODNA SURADNJA
     
Glavaš, M., Grubešić, M., Margaletić, J.
Znanstveno-istraživačka i stručna suradnja s Bosnom i Hercegovinom     PDF    TXT 653
 
IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOG DRUŠTVA
     
Ivančević, V.
Senjski ogranak ostvario još jednu uspješnu stručnu ekskurziju u SR Njemačku     PDF    TXT 655
 
ERRATA CORRIGE
     
uredništvo
Errata corrige     PDF    TXT 657
 
IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOG DRUŠTVA
     
Grospić, F.
Jedan dan na području uprave šuma - podružnica Požega     PDF    TXT 658
Jakovac, H.
Zapisnik 1. sjednice Upravnog odbora HŠD-a     PDF    TXT 660
 
IN MEMORIAM
     
Skoko, M.
Marinko Vučinić (1927 - 2001)     PDF    TXT 665
Prpić, B., Cirkveni, M.
Emanuel Vilček (1913-2002)     PDF    TXT 667
Stojković, M.
Zvonimir Gudek (1924 - 2002)     PDF    TXT 668

                UNDER CONSTRUCTION