broj: 11-12/2002        pdf (28,5 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


B. Prpić
CERTIFIKACIJA     PDF    TXT     HR 548
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Krpan, A. P. B., Poršinsky, T. UDK 630* 360 + 662 (001)
Proizvodnost harvestera Timberjack 1070 pri proredi kulture običnoga bora     pdf    TXT     HR     EN 551
Vučetić, M. UDK 630* 111 + 431 (001)
Vremenske prilike i usporedba sezone zaštite šuma od požara 2001. u odnosu na višegodišnji prosjek     pdf    TXT     HR     EN 563
 
PRETHODNO PRIOPĆENJE
     
Anić, I., Oršanić, M., Detelić, M. UDK 630* 429 + 231
Revitalizacija degradiranoga ekosustava nakon sušenja hrasta lužnjaka - primjer šume Kalje     pdf    TXT     HR     EN 575
 
PREGLEDNI ČLANCI
     
Frković, A. UDK 630* 156
O kapitalnom rogovlju srnjaka Hrvatske     pdf    TXT     HR     EN 589
 
IZLAGANJA NA ZNANSTVENIM I STRUČNIM SKUPOVIMA
     
Starčević, T., Dundović, J., Knepr, J. UDK 630* 156 + 180
Šumski ekosustav u okolnostima odvojenog gospodarenja šumom i lovištem     pdf    TXT     HR     EN 595
Sažetak: Promjene koje su se dogodile u zadnjem deceniju prošlog stoljeća na ovim prostorima u Republici Hrvatskoj, pokrenule su sveobuhvatne promjene stare zakonske regulative, težeći je usuglasiti s europskim standardima i praksom. U području lovstva to je značilo napuštanje regalnog i povratak na dominalni sustav, uveden još davne 1870. godine dok je Hrvatska bila u sastavu Austro-Ugarske, vezujući ponovno pravo lova s vlasništvom na zemljištu. Ustav Republike Hrvatske, Zakon o šumama, Zakon o zaštiti prirode i Zakon o lovu vrlo su jasno određeni i pod jakim su imperativom načela zaštite prirode.
Zakon o lovu, iako deklarativno jasno opredjeljen za zaštitu i očuvanje biološke i ekološke ravnoteže prirodnih staništa divljači, omogućava osnivanje ograđenih uzgajališta divljači veličine 100-2000 ha, u kojima je dozvoljeno držanje takvog broja divljači koja remeti prirodni odnos staništa i divljači (čl. 48. ZOL-a).
Isto tako, Zakon o lovu omogućava u državnim lovištima (u državnim šumama) stjecanje prava lova koncesijom domaćoj i stranoj pravnoj i fizičkoj osobi na vrijeme od 20 do 40 godina. Javni natječaji, izbor najpovoljnijih ponuda i sklapanje ugovora o koncesiji prava lova provedeni su na brzinu, i što je još bitnije, u vremenu domovinskog rata u Republici Hrvatskoj. Ugovor o koncesiji prava lova sklapa ministar s koncesionarom, bez utjecaja šumarske organizacije s kojom koncesionar dijeli prostor i ostvaruje utjecaj na njega.
Posao ustanovljenja lovišta učinile su na brzinu formirane stručne komisije, odvojeno za vlastita (državna) i zajednička lovišta bez stvarnog poznavanja i poštivanja prirodnosti cjelina, ne uvažavajući prirodna migracijska područja divljači. Problematično utvrđivanje matičnih fondova divljači, kao i šablonska izrada lovnogospodarskih osnova, također su uslijedile na brzinu i bez stručne i stvarne provjere.
Utvrđivanje lovnoproduktivnih površina i boniteta nije temeljito učinjeno i bez dovoljno preciznih pokazatelja, što je za sobom povuklo čitav niz krivih ulaznih podataka, pa onda naravno i konačnih propisa o fondovima određene vrste divljači.
Ambicija novih lovoovlaštenika-koncesionara u pogledu uzgoja prekobrojne divljači, pa i uzgoja vrsta divljači koje ne odgovaraju staništu, uzrokovala je goleme štete na šumi, mnogostruko povećala troškove ograđivanja i obnove, a i dovela u pitanje mogućnost prirodne obnove šumskih sastojina. Takvo nepoštivanje zakona i ugovora o koncesiji nije bilo adekvatno sankcionirano od strane upravnog i inspekcijskog nadzora. Uslijedio je sukob između gospodara šume i gospodara lova. Jak lovački lobby i neodgovorna državna uprava i nadzor usmjerile su račun šteta na šumu.
Zalažemo se da sa najvrednijim prirodnim staništima rijetke i vrijedne krupne divljači integralno, stručno i odgovorno gospodari šumarska struka. U državnim lovištima koja su dana drugim pravnim ili fizičkim osobama u koncesiju, stručno kompetentna kontrola mora osigurati da se lovno gospodarenje odvija u skladu sa zakonskom regulativom i ugovorima o koncesiji radi stvarne zaštite šuma, njihove stabilnosti, bioraznolikosti i prirodne obnovljivosti.

Majnarić, D. UDK 630* 156
Gospodarenje medvjedom kao zadatak državnog šumarstva     pdf    TXT     HR     EN 601
Raguž, D., Grubešić, M., Starčević, T. UDK 630* 156 + 945
Tradicija obrazovanja šumarskih kadrova za potrebe lovstva u Republici Hrvatskoj     pdf    TXT     HR     EN 613
Vratarić, P., Tarnaj, I. UDK 630* 156 + 135
Lovstvo u državnim šumama kao nositelj transfera rasplodnog materijala jelena običnog (Cervus elaphus) i divlje svinje (Sus scrofa)     pdf    TXT     HR     EN 617
 
STRUČNI ČLANCI
     
Križaj, D., Vodolšak, M. UDK 630* 156 + 931
Pregled zakonskih odredbi koje reguliraju štete na divljači i štete od divljači te mjere zaštite     pdf    TXT     HR     EN 623
 
IZAZOVI I SUPROTSTAVLJANJA
     
Starčević, T.
Učinili smo grijehe propustom     PDF    TXT 633
 
AKTUALNO
     
Ranogajec, B.
Provedba programa stažiranja diplomiranih inženjera šumarstva u Hrvatskim šumama d.o.o.     PDF    TXT 634
Oštrić, I.
Upitna je naša situacija s drvnim otpadom, biomasom i restruktuiranjem šumarstva     PDF    TXT 638
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Klepac, Dušan
Milan Herak: Povijesni temelji hrvatske geologije     PDF    TXT 639
Ivančević, V.
Gradska šetališta Hrvatske - kultura šetanja     PDF    TXT 640
Grospić, F.
Monti e boschi     PDF    TXT 642
 
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
     
Čorkalo, K.
Znanstveni skup o lužnjakovim šumama     PDF    TXT 647
Krpan, A. P. B.
Ususret XII. svjetskom Šumarskom kongresu, Quebec City, Kanada     PDF    TXT 649
 
OBLJETNICE
     
Ivančević, V.
U povodu 35. obljetnice Velebitskog botaničkog vrta (1967 - 2002)     PDF    TXT 650
 
MEĐUNARODNA SURADNJA
     
Glavaš, M., Grubešić, M., Margaletić, J.
Znanstveno-istraživačka i stručna suradnja s Bosnom i Hercegovinom     PDF    TXT 653
 
IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOG DRUŠTVA
     
Ivančević, V.
Senjski ogranak ostvario još jednu uspješnu stručnu ekskurziju u SR Njemačku     PDF    TXT 655
 
ERRATA CORRIGE
     
uredništvo
Errata corrige     PDF    TXT 657
 
IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOG DRUŠTVA
     
Grospić, F.
Jedan dan na području uprave šuma - podružnica Požega     PDF    TXT 658
Jakovac, H.
Zapisnik 1. sjednice Upravnog odbora HŠD-a     PDF    TXT 660
 
IN MEMORIAM
     
Skoko, M.
Marinko Vučinić (1927 - 2001)     PDF    TXT 665
Prpić, B., Cirkveni, M.
Emanuel Vilček (1913-2002)     PDF    TXT 667
Stojković, M.
Zvonimir Gudek (1924 - 2002)     PDF    TXT 668

                UNDER CONSTRUCTION