broj: 11-12/2006        pdf (30,0 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where brojid=200611 and arb=1 order by id

 
RIJEČ GLAVNOGA UREDNIKA
     
Prof. dr. sc. Branimir Prpić
NA KRAJU JUBILARNE GODINE     PDF    TXT     HR 476
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Vukelić, J., D. Baričević, Z. List, M. Šango UDK 630* 188 (001)
Prilog fitocenološkim istraživanjima šuma crne johe (Alnus glutinosa Geartn) u Podravini*     pdf    TXT     HR     EN 479
Roša, J. UDK 630* 425 – 016.9 Abies alba Mill. (001)
Tanini i mikroelementi u stanicama iglica obične jele (Abies alba Mill.) i mikroelementi u pčelinjem medu kao pokazatelji stanja šuma jele Gorskog kotara     pdf    TXT     HR     EN 493
Prka, M. UDK 630* 242 + 522 + 852 + 853 (001)
Visina i čistoća debla bukovih stabala po vrsti sijeka i postotak tehničke oblovine u deblima i krošnjama stabala s obzirom na primijenjeni standard     pdf    TXT     HR     EN 511
Krapinec, K., M. Grubešić, V. Šegrt, K. Maričić UDK 630* 156 (001)
Trofejni parametri muflona (Ovis ammon musimon Pallas, 1811) u državnom lovištu VIII/6 “Kalifront”     pdf    TXT     HR     EN 523
 
PREGLEDNI ČLANCI
     
Videc, G. UDK 630* 451
Suzbijanje mišolikih glodavaca u šumskim ekosustavima     pdf    TXT     HR     EN 533
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Arač, K.
Žuta strnadica (Emberiza citrinella L.)     PDF    TXT 545
Kranjčev, R.
Na Sunđercu     PDF    TXT 546
Kranjčev, R.
Dvije botaničke zanimljivosti iz Komaja u Konavlima     PDF    TXT 547
Kranjčev, R.
Šumska koraljuša     PDF    TXT 548
Kranjčev, R.
Smeđa Stela     PDF    TXT 550
 
IZAZOVI I SUPROTSTAVLJANJA
     
Vukelić, J.
Osnivanje novih dislociranih studija šumarstva u Hrvatskoj     PDF    TXT 553
 
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
     
Jakovac, H.
Šumarska znanost Hrvatske u današnjim ekološkim i gospodarskim prilikama     PDF    TXT 555
Jakovac, H.
Poljoprivreda i šumarstvo kao proizvođači obnovljivih izvora energije     PDF    TXT 566
Dundović, J., D. Delač
1. Hrvatski dani biomase     PDF    TXT 571
Kajba, D.
Europska konferencija o istraživanjima biorafinerija     PDF    TXT 575
 
PRIZNANJA
     
Matić, S.
Nagrada “Josip Juraj Strossmayer”     PDF    TXT 577
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Grospić, F.
L’Italia forestale e montana     PDF    TXT 578
Frković, A.
Crvena knjiga sisavaca Hrvatske     PDF    TXT 581
 
IZ POVIJESTI ŠUMARSTVA
     
Trupčević, M.
Turopoljske šume     PDF    TXT 583
 
OBLJETNICE
     
Grospić, F.
Zajedno nakon 45 godina     PDF    TXT 587
 
IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOGA DRUŠTVA
     
Grospić, F.
HŠD – Ogranak Zagreb u posjetu šumariji Krapina     PDF    TXT 588
Halovanić, D.
Obilazak Čorkove uvale, Baraćevih špilja i izvora rijeke Slunjčice     PDF    TXT 590
Delač, D.
Zapisnik 4. sjednice Upravnog i Nadzornog odbora HŠD-a     PDF    TXT     HR 593
Zapisnik
4. sjednice Upravnog i Nadzornog odbora HŠD-a,
održane 7. prosinca 2006. god. u prostorijama lovačke kuće
Brezovica, UŠP Sisak


Nazočni: Ivo Cug, dipl. ing. (umjesto D. Bakrana, dipl. ing.), Davor Beljan, dipl. ing., Stjepan Blažičević, dipl. ing., mr. sc. Miroslav Brnica, mr. sc. Zoran Đurđević, prof. dr. sc. Ivica Grbac, Dubravko Hodak, dipl. ing., Hranislav Jakovac, dipl. ing., mr. sc. Petar Jurjević, Čedo Križmanić, dipl. ing., dr. sc. Josip Margaletić, Ivan Matasin, dipl. ing., Vlatko Petrović, dipl. ing., Dragomir Pfeifer, dipl. ing., prof. dr. sc. Branimir Prpić, Emilija Seidl, dipl. ing., Krunoslav Szabo, dipl. ing., Branko Trifunović, dipl. ing., Vesna Rukavina, dipl. ing. (umjesto O. Vlainića, dip. ing.), Zdravko Vukelić, dipl. ing., Damir Delač, dipl. ing., Biserka Marković, dipl. oec., mr. sc. Josip Dundović, dr. sc. Vlado Topić, Ilija Gregurević, dipl. ing., Zlatko Lončarić.


Ispričani: Dalibor Bakran, dipl. ing., dr. sc. Miroslav Benko, mr. sc. Josip Malnar, akademik Slavko Matić, Oliver Vlainić, dipl. ing., Dražen Štrković, dipl. ing.


Predsjednik HŠD-a mr. Jurjević pozdravio je sve nazočne i utvrdio kvorum. Zahvalio je, na gostoprimstvu domaćinima, voditelju UŠP Sisak Zvonku Rožiću i predsjedniku ogranka Sisak Vlatku Petroviću. U skladu s dogovorom da se na sjednice pozivaju i novinari časopisa Hrvatske šume, predsjednik je pozdravio i gosp. Zlatka Lončarića.
Nakon toga jednoglasno je usvojen ovaj


Dnevni red:


1. Ovjerovljenje Zapisnika 3. sjednice Upravnog odbora HŠD-a.
2. Obavijesti.
3. Izvršenje programa rada i devetomjesečno financijsko izvješće.
4. Rebalans financijskoga plana za 2006. godinu.
5. Program rada i financijski plan za 2007. godinu.
6. Aktualna problematika
7. Šumarski list i ostale publikacije.
8. Imenovanje Povjerenstva za popis imovine i potraživanja na dan 31. 12. 2006. godine.
9. Slobodna riječ.


Ad 1. Zapisnik 3. sjednice Upravnog odbora održane 27. rujna 2006. godine objavljen je u Šumarskome listu 9–10/2006. Nakon što ga je predsjednik Jurjević stavio na glasanje jednoglasno je prihvaćen.


Ad 2.
1. Od 10. do 14. rujna održan je sastanak Upravnog vijeća međunarodne asocijacije Pro Silva Europa u Belgiji. Sastanku je nazočio predsjednik Pro Silva Croatia, koja je osnovana kao sekcija HŠD-a, doc. dr. Igor Anić. Pro Silva Croatia aklamacijom je na tom sastanku službeno primljena u članstvo. Na sastanku se raspravljalo o visini članarine koju će uplaćivati svaka zemlja članica, a kretat će se između 200 i 700 E godišnje, ovisno o broju članova. Dogovoreno je kako će se organizirati web stranice asocijacije. Potpisan je ugovor o suradnji između Pro Silva Europa i IUCN (Internacional Union of Nature Conservation). Razgovarano je o problematici mediteranskih šuma i provedbi Pro Silva načela u gospodarenju mediteranskim šumama. Ukazano je kako su u mediteranskim šumama glavni problemi: požari, stočarstvo i lovstvo, prirodno pomlađivanje i općekorisne funkcije šuma. Oko ove problematike poseban tim će se sastati u Španjolskoj. Najavljen je kongres Pro Silva Europa 2008. godine u Švarcvaldu o kojem će se razgovarati na idućem sastanku 2007. godine u Irskoj.
2. U sklopu manifestacije Europski dani biomase regija, 6. listopada u Gospiću je održana prezentacija centralnog toplinskog sustava na biomasu i tom prilikom Voditelju UŠP Gospić uručena je Zelena točka, tj. pano koji će u budućnosti dobiti svaka UŠP u skladu s planom 16 Uprava šuma = 16 toplana na biomasu. Nakon toga Zelena točka dodijeljena je i 1. toplani na biomasu otvorenoj prije 10-tak godina u UŠP Ogulin. 7. listopada na području Park šume Golubinjak, UŠP Delnice, održana je izložba opreme za pridobivanje i korištenje biomase. Predsjednik Hrvatske udruge za biomasu mr. sc. Josip Dundović od 5–8. studenoga sudjelovao je na 13. kongresu o biomasi u Austriji, na kojemu je bilo 500 sudionika iz 11 europskih zemalja.
3. U povodu 100. godišnjice rođenja akademika Milana Anića 19. listopada održano je Znanstveno savjetovanje o obavljenom programu istraživačkih radova za razdoblje 2001 – 2005. godine “Šumarska znanost Hrvatske u današnjim ekološkim i gospodarskim prilikama”. Organizator savjetovanja uz Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Šumarski institut Jastrebarsko, Akademiju šumarskih znanosti i Hrvatske šume d. o. o., bilo je i Hrvatsko šumarsko društvo. Opširnije izvješće sa savjetovanja objavljuje se u Šumarskome listu 11–12/2006.
4. 15. studenog 2006. godine održano je savjetovanje “Poljoprivreda i šumarstvo kao proizvođači obnovljivih izvora energije” u organizaciji Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Znanstvenog vijeća za poljoprivredu i šumarstvo. Članovi HAZU te znanstvenici i stručni suradnici iz Šumarskog i Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Poljoprivrednoga fakulteta Osijek, Instituta Hrvoje Požar te Hrvatskih šuma d.o.o., iznijeli su teme vezane za problematiku proizvodnje i korištenja bioenergije u okvirima poljoprivrede, šumarstva i drvne tehnologije te problematiku proizvodnje opreme vezane za obnovljive izvore energije. Opširnije izvješće s ovog Savjetovanja bit će također objavljeno u Šumarskome listu broj 11–12/ 2006.
5. 24. listopada 2006. godine ministri poljoprivrede i šumarstva EU usvojili su zaključke vijeća o Akcijskom planu šumarstva donesenom u lipnju ove godine. Svrha petogodišnjeg akcijskog plana je poticanje održivog gospodarenja šumama i unaprjeđenje konkurentnosti europske šumarske industrije. Jedan od glavnih izazova predstavlja iznalaženje ravnoteže između nove uloge šuma u opskrbi energijom (biomasa) i tradicionalne uloge šuma koja osigurava sirovinu za drvoprerađivačku industriju. Svjesni multifunkcionalne uloge šuma, ministri su naglasili važnost ujednačenog pristupa razvoju šumskih ekonomskih, socijalnih, ekoloških i kulturnih dimenzija u kontekstu održivog upravljanja šumama.
6. Od Zelene akcije primili smo Prosvjedno pismo upućeno premijeru Sanaderu u kojem protestiraju zbog izgradnje HE Lešće na rijeci Dobri. Zbog dobivanja 40-tak MW električne energije trajno je izgubljen prekrasan kraški kanjon rijeke Dobre u dužini od 13 km. Iako se direktne posljedice na šumu ne očekuju, podržali smo njihov prosvjed zbog narušavanja cijeloga ekosustava.
7. 17. studenog 2006. u prostorijama NP Risnjak, u organizaciji HŠD-a ogranak Delnice i NP Risnjak, održana je Promocija filma o izradi šindre, kao završna faza projekta “Šindra – očuvanje stare vještine”, koje je HŠD ogranak Delnice ostvarilo putem Programa darovnica za očuvanje i oživljavanje ruralnog područja, u okviru KEC projekta. Projektom se nastojalo očuvati od izumiranja ovu staru vještinu, koju danas poznaje vrlo mali broj ljudi. Stari majstor-edukator obučio je četvoricu mladih šumarskih djelatnika vještini odabira stabala jele pogodne za cijepanje šindre, te samom načinu cijepanja, skladištenja i postavljanja šindre na krov i bokove kuća. Istovremeno je izrađen tradicionalni alat za izradu šindre u staroj kovačnici na vodeni pogon u Čabru. Ovaj odličan filmski uradak prikazan je pred stotinjak sudionika skupa.
8. Kako bi poboljšali kvalitetu web stranica HŠD-a dogovoreno je da se odaberu kolege koji će, nakon održanog seminara, sami ispunjavati stranice aktualnim informacijama iz svojih ogranaka.
9. Predloženo je da se rad kolege Meštrića na digitalizaciji Šumarskoga lista, Digitalnom imeniku hrvatskih šumara, održavanju Web stranica HŠD-a te održavanju informatičke opreme, plati Consaltingu Hrvatskih šuma d.o.o. gdje je on zaposlen, u iznosu od 4 njegove brutto dnevnice mjesečno.
10. Dio dvorišnog pročelja Šumarskoga doma na strani koju koristi Institut za međunarodne odnose je dovršen, a radovi će se prekinuti do proljeća. Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije se iselio iz prostora Šumarskoga doma, ali je odbio izvršiti primopredaju prostora te nije predao ključeve vlasniku, uvjetujući to prestankom svih potraživanja HŠD-a prema njima. Uz nazočnost advokata i sudskog vještaka ušli smo u navedeni prostor i postavili im rok od tri dana za iseljenje preostale opreme.
11. U završnoj fazi je priprema za tiskanje brošure Pitalica kolege Matezića i nakon provedenog postupka javne nabave bit će otisnuta u 1000 primjeraka.
12. U tijeku su pripreme za odlazak ekipe hrvatskih šumara na 39. EFNS u Aostu-Brusson u Italiji.
U raspravi za riječ se javio prof. dr. Ivica Grbac i naglasio potrebu za većom međusobnom povezanošću i informiranošću članova HŠD. On izravno kroz funkciju pomoćnika ministra koju sada obavlja ima pristup mnogim događanjima vezanim za pristup Hrvatske EU i prilagodbi zakonske regulative iz šumarskoga i drvnoga sektora. Iskazao je žaljenje zbog premale prisutnosti šumarskih znanstvenih i strukovnih institucija na tom polju aktivnosti, gdje se sada formiraju razni fondovi koji mogu uvelike unaprijediti i pružiti pomoć šumarstvu i drvoprerađivačkoj industriji. Naglasio je da HŠD kao institucija koja okuplja najšire stručne kadrove mora kao subjekt sudjelovati u mnogim aktivnostima vezanim za šumarsku problematiku, a stavovi HŠD kao NVO imat će veće težište od onih zauzetih kroz druge državne institucije.
Predsjednik Jurjević naglasio je realnost da takve informacije vrlo teško dolaze do pojedinih članova i pozvao je ljude koji su blizu informacija da što više informiraju članstvo HŠD-a.
Mr. Dundović je na primjeru Hrvatske udruge za biomasu i njezinih aktivnosti naglasio pozitivan primjer, gdje se problematika korištenja biomase kroz niz poduzetih manifestacija: okruglih stolova, prezentacija, izložbi i simpozija, približila kako šumarskoj struci tako i javnosti uopće.


Ad 3. Tajnik je izvijestio da su se sve aktivnosti društva predviđene planom rada za 2006. godinu i ostvarene. Svakom članu UO priloženo je devetomjesečno financijsko izviješće HŠD-a s ograncima i središnjice zasebno. Prokomentirao je i obrazložio stavke gdje indeksi pokazuju značajnije razlike.


Izvršenje financijskog plana HSD-a s ograncima
od 1. siječnja do 30. rujna 2006. godine


A Fond redovite djelatnosti
RB SADRŽAJ PLANIRANO OSTVARENO INDEKS
A PRIHODI
1. Prihodi od prodaje i pretplate na Šumarski list, separata i oglasa 550. 000, 00 293. 747, 03 53, 41
2. Prihodi od dotacija i subvencija 120. 000, 00 110. 703, 00 92, 25
3. Prihodi od zakupnina 1. 960. 000, 00 1.112. 933, 44 56, 78
4. Ostali prihodi 300. 000, 00 201. 042, 71 67, 01
5. Prihodi od članarina i naknada 703. 000, 00 881. 811, 21 125, 44
UKUPNI PRIHODI 3. 633. 000, 00 2. 600. 237, 39 71, 57
B TROŠKOVI
I MATERIJALNI TROŠKOVI
1. Potrošeni materijal za redovitu djelatnost 82. 000, 00 36. 758, 93 44, 83
2. Potrošena energija 33. 000, 00 27.387, 79 82, 99
II TROŠKOVI USLUGA
3. Prijevozne usluge 1. 000, 00 0, 00 -
4. Usluge održavanja 650. 000, 00 224.694, 46 34, 57
5. Intelektualne i osobne usluge 170. 000, 00 190. 812, 52 112, 24
6. Komunalne usluge 320. 000, 00 205. 530, 36 64, 23
7. Grafičke usluge (Šumarski list i dr. ) 600. 000, 00 335. 051, 57 55, 84
III TROŠKOVI ZA ZAPOSLENE
8. Plaće, naknade, porezi, prirezi i doprinosi 800. 000, 00 364. 985, 73 45, 62
9. Ostali izdaci za zaposlene 20.000, 00 12. 622, 00 63,11
IV TROŠKOVI POSLOVANJA – NEMATERIJALNI
10. Dnevnice za službena putovanja i putni troškovi 55. 000, 00 57.130, 79 103, 87
11. Troškovi vanjskih suradnika 30. 000, 00 43. 317, 61 144, 39
12. Troškovi reprezentacije 322. 000, 00 342.126,17 106, 25
13. Premije osiguranja 20. 000, 00 13. 350, 44 66, 75
14. Bankovne usluge 10. 000, 00 8. 976, 62 89, 77
V OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA
15. Troškovi za stručno obrazočranje, savjetovanja i stručne ekskurzije 330. 000, 00 375. 728, 92 113, 86
16. Troškovi za stručnu literaturu i stručna glasila 25. 000, 00 4. 717, 05 18, 87
17. Ostali nematerijalni troškovi 165. 000, 00 324. 898, 64 196, 91
18. Doprinosi i članarine 0, 00 1. 000, 00 -


• Prihodi od prodaje i pretplate na Šumarski list, separata i oglasa, pokazuju manji indeks nastao stoga što do kraja 9 mjeseca nisu pristigla sva predviđena sredstva pretplate za Šumarski list, ali se do konca godine očekuju.
• U stavci prihodi od zakupnina indeks je manji stoga što još do kraja 9. mjeseca nije plaćen dug nastao uslijed višegodišnjeg neplaćanja pune zakupnine u iznosu od 400.000,00 kuna IMO-a, kao ni zakupnina za tekuća 2 mjeseca.
• U stavci troškova potrošenog materijala za redovitu djelatnost ima slobodnog prostora gdje će se do konca godine nabaviti potreban materijal i oprema.
• Usluge održavanja ući će u predviđeni okvir kada platimo račun u iznosu od 400.000,00 kuna firmi Gradnjaprojekt za izvršene radove na dvorišnom pročelju Šumarskoga doma.
• Indeks stavke Intelektualne i osobne usluge veći je stoga što uz troškove prijevoda, advokata, programera i autorskih honorara, knjiženi i troškovi ugovora o djelu za gospođu Vlatku Antonić do kraja 3. mjeseca, Hranislava Jakovca do kraja 5. mjeseca, te Blaženke Gašpar, dipl. oec., koja vodi knjigovodstvo Društva od početka travnja 2006. godine, i mijenja Biserku Marković, dipl. oec., koja je na porodiljskom dopustu.
• Zbog istoga razloga smanjena je stavka troškova za plaće zaposlenika.
• Povećani troškovi vanjskih suradnika nastali su zbog aktivnosti Sekcije za biomasu i odlaska na kongres CARMENA u Wuertzburg u Njemačkoj, simpozija o biomasi u Austriji, te sudjelovanju predsjednika Pro Silva Croatia dr. Anića na sastanku u Bruxelesu.
• Povećani indeks u stavci dnevnice za službena putovanja i putni troškovi nastao je stoga što je tajnik na svoje ime podigao iznose za troškove pansiona i zasebna dva ručka na trodnevnoj ekskurziji u Gradišće, kao i za zajedničke troškove nastupa hrvatske ekipe na EFNS-u u Sarajevu.
Analizirajući financijsko izvješće HŠD-a zajedno s ograncima, evidentan je porast prihoda od članarina i naknada. Kako to nisu sredstva koja se u ograncima redovito prihoduju svjesni smo otežanog planiranja istih.Većina troškova ogranaka odnosi se na stručne ekskurzije te prijem gostiju iz drugih ogranaka ili iz inozemstva. Stoga su stavke troškova, reprezentacije, troškova za stručno obrazovanje, savjetovanja i stručne ekskurzije te ostali nematerijalni troškovi, one s najvećim indeksima.
Izvješće je jednoglasno prihvaćeno.


Ad 4. Zbog navedenih opravdanih odstupanja predložen je Rebalans financijskoga plana za 2006. godinu koji je jednoglasno usvojen.


Ad 5. Nakon rasprave jednoglasno je usvojen Program rada za 2007. godinu.
1. Početak 2007. godine obilježit će aktivnosti oko organizacije sudjelovanja ekipe hrvatskih šumara na 39. EFNS natjecanju, koje će se održati od 27. veljače do 3. ožujka u Aosti-Brussonu u Italiji. Isto tako poduprijeti će se nastup hrvatskih šumara na natjecanjima Alpe-Adria.
2. Organizirati će se okrugli stolovi s aktualnom problematikom, koji će zahtijevati iskazivanje našeg stava i stručnog mišljenja.
3. Od ekskurzija, osim u organizaciji ogranaka, očekujemo realizirati ekskurziju Pro Silva u Slovačku u terminu kojega će nam ponuditi domaćini. Poticati će se suradnja između naših ogranaka kao i šumara na međudržavnoj razini.
4. Sastanci Upravnog odbora organizirati će se najmanje četiri puta godišnje, po pozivu ogranaka i na njihovom terenu.
5. Hrvatsko šumarsko društvo poduprijet će aktivnosti pojedinih ogranaka koje prelaze lokalni značaj, kao na primjer već uhodanu međunarodnu izložbu fotografija “Šuma okom šumara” bjelovarskoga ogranka i slično.
6. Iako je u proteklom razdoblju Hrvatsko šumarsko društvo kao osnivač Hrvatske udruge za biomasu organiziralo niz znanstvenih skupova, prezentacija i drugih aktivnosti kako bi pokrenulo intenzivnije korištenje biomase i ostalih obnovljivih resursa, i nadalje će se zalagati i poticati struku, posebno Hrvatske šume d.o.o. na korištenje energetskoga drveta kao značajnog i dosad neiskorištenoga resursa.
7. U okviru obilježavanja Dana hrvatskoga šumarstva, do 20. lipnja 2007. god. održat će se 111. redovita skupština HŠD-a u okviru koje će se održati i savjetovanje na aktualnu temu. Postoji prijedlog da se u okviru Skupštine održi Simpozij o Daljinskim istraživanjima u šumarstvu, koji bi organizirali HŠD, Hrvatske šume d.o.o. i Gisdata, što podržavamo. Mjesto održavanja Skupštine bit će kao što je postalo uobičajeno, vezano uz odabir lokacije natjecanja radnika Hrvatskih šuma d.o.o. Kao nadopuna uobičajenim događanjima vezanim za obilježavanje Dana hrvatskoga šumarstva, organizirat će se natjecanje ogranaka HŠD-a u kuhanju lovačkoga gulaša.
8. 2007. godine sastanak Upravnog vijeća Pro Silva Europa održati će se u Irskoj gdje će sudjelovati i delegacija Pro Silva Croatia.
9. U skladu s odlukom Upravnog odbora HŠD-a poticati će se aktivnosti oko podizanja spomen-obilježja istaknutim šumarima.
10. Nastaviti će se s digitalizacijom Šumarskoga lista, kao i s aktivnostima izrade Imenika hrvatskih šumara u digitalnom obliku. Web stranice WWW.sumari.hr i nadalje će se razvijati te uključivati ogranke u popunjavanje i održavanje stranica u svrhu što kvalitetnijeg izvješćivanja.
11. I u svojoj 131. godini izlaženja, nastojati će se da naše znanstveno-stručno i staleško glasilo Šumarski list, bude što kvalitetniji i da redovito izlazi u 6 dvobroja.
12. U suradnji s Akademijom šumarski znanosti radit će se na izradi znanstvene monografije “Šume hrvatskoga sredozemlja”.
13. Postojeći softver knjigovodstveno-računovodstvenog programa koji se koristi u HŠD-u je zastario i nepraktičan te ga treba zamijeniti. Veliku dvoranu namjeravamo opremiti multimedijalnom opremom, što podrazumijeva nabavu jednog plazma televizora, DVD uređaja i zvučnika.
14. Što se tiče radova na održavanju zgrade Šumarskoga doma, dovršiti će se krajem 2006. godine započeta izrada dvorišnoga pročelja te uređenje dvorišne kanalizacije i partera. Postaviti će se gromobrani na cijeloj zgradi. Zbog vlage u podrumskim prostorijama Šumarskoga doma nameće se rješavanje ovoga problema ugradnjom ventilacijskoga sustava.
15. Nakon iseljenja Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije iz prostora šumarskoga doma, bit će potrebno prilagoditi ovaj prostor od 258 m2, koji je sada u vrlo lošem stanju, potrebama budućeg unajmljivača prostora. U svrhu iznajmljivanja ovog prostora uručeno je pismo namjere vodstvu našeg najvećeg zakupca, Hrvatskim šumama d.o.o.
Sljedila je rasprava o nacrtu financijskog plana za 2007. godinu. Predsjednici ogranaka dali su svoje primjedbe i dopune financijskog plana na temelju prošlogodišnjeg financiskog plana i upravo usvojenog rebalansa za 2006. godinu. U nastavku mr. sc. Jurjević predložio je da se plaće zaposlenika HŠD-a usklađuju s eventualnim povećanjem vrijednosti boda u istom postotku kao i kod zaposlenika Hrvatskih šuma d.o.o., a najmanje prateći stopu godišnje inflacije, što je glasanjem jednoglasno uz financijski plan prihvaćeno.


Financijski plan HSD-a s ograncima za 2007. godinu


A Fond redovite djelatnosti
RB SADRŽAJ PLANIRANO
A PRIHODI
1. Prihodi od prodaje i pretplate na Šumarski list, separata i oglasa 550.000,00
2. Prihodi od dotacija i subvencija 120.000,00
3. Prihodi od zakupnina 1.960.000,00
4. Ostali prihodi 300.000,00
5. Prihodi od članarina i naknada 1.169.x00,00
UKUPNI PRIHODI 4.099.000,00
B TROŠKOVI
I MATERIJALNI TROŠKOVI
1. Potrošeni materijal za redovitu djelatnost 72.000,00
2. Potrošena energija 40.000,00
II TROŠKOVI USLUGA
3. Prijevozne usluge 1.000,00
4. Usluge održavanja 685.000,00
5. Intelektualne i osobne usluge 310.000,00
6. Komunalne usluge 320.000,00
7. Grafičke usluge (Šumarski list i dr. ) 550.000,00
III TROŠKOVI ZA ZAPOSLENE
8. Place, naknade, porezi, prirezi i doprinosi 550.000,00
9. Ostali izdaci za zaposlene 20.000,00
IV TROŠKOVI POSLOVANJA – NEMATERIJALNI
10. Dnevnice za službena putovanja i putni troškovi 95.000,00
11. Troškovi vanjskih suradnika 50.000,00
12. Troškovi reprezentacije 500.000,00
13. Premije osiguranja 20.000,00
14. Bankovne usluge 10.000,00
V OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA
15. Troškovi za stručno obrazovanje, savjetovanja i stručne ekskurzije 519.fč00,00
16. Troškovi za stručnu literaturu i stručna glasila 10.000,00
17. Ostali nematerijalni troškovi 347.000,00
18. Doprinosi i članarine 0,00
UKUPNI TROŠKOVI 4.099.000,00
UKUPNI PRIHODI 4.099.000,00
UKUPNI TROŠKOVI 4.099.000,00


Ad 6. Predsjednik Jurjević iznio je problematiku podzakonskih akata – Uredbi Vlade vezanih za postupke osnivanja služnosti na šumama i šumskom zemljištu u vlasništvu RH radi podizanja višegodišnjih nasada. Postupci izdvajanja potiču iz 2003. godine, 2004. godine su ozakonjeni i sada se valoriziraju kroz Uredbu Vlade. Za šumarsku struku neprihvatljivo je da se siječe šuma i da se na tim površinama podižu masline i vinogradi, dok istovremeno na stotinama tisuća hektara poljoprivrednih površina u Dalmaciji raste korov.
Druga Uredba je o kriterijima za davanje u zakup površina šuma i šumskog zemljišta. Šume i šumska zemljišta mogu u zakup davati, prema Zakonu o šumama, Hrvatske šume d.o.o. kako bi se skratio dugi postupak osnivanja služnosti preko Ureda za državnu imovinu. Uredbom Vlade utvrđeno je da se šume i šumsko zemljište u vlasništvu RH mogu dati u zakup, koji može trajati do 4 godine, samo preko raspisanog natječaja MPŠVG.
Treća Uredba odnosi se na osnivanje služnosti za infrastrukturne objekte. Postavlja se pitanje naknade za izuzete površine koje su se do sada obračunavale u skladu s Pravilnikom kojega su donijeli MPŠVG , Hrvatske šume d.o.o, Šumarski fakultet i HŠD. Za obračun naknada prema tom Pravilniku, osim vrijednosti šuma i šumskoga zemljišta, obračunavala se i vrijednost općekorisnih funkcija šume. Jedino takve naknade jamčile su podizanje novih šuma na račun izgubljenih. Hrvatska je potpisala međunarodne konvencije o nesmanjivanju šuma i šumskih površina. Ukoliko naknade za izgubljene šume ne budu primjerene stvarnoj vrijednosti šume, te konvencije se neće moći poštivati.
Prof. Prpić ukazao je na primjer Njemačke gdje se šume i šumsko zemljište vrednuju zajedno sa općekorisnim funkcijama šume. Prema sadašnjim naznakama, ako će se hektar šuma i šumskog zemljišta naplaćivati po 1000 kuna, omogućit će se rasprodaja šuma i šumskog zemljišta u bescjenje. Stoga je apelirao na matično Ministarstvo da pokaže više sluha za ove probleme.
Ing. Jakovac je ukazao na problem nerazlučenja šumskih i poljprivrednih površina i načina njihova korištenja. Potrebno je napraviti nacionalnu inventarizaciju šuma i šumskoga zemljišta, kojom će se odvojiti šumske od poljoprivrednih površina. Sadašnji atak na šumske površine u svrhu podizanja višegodišnjih nasada nastao je ponajprije zato što su te površine imovinskopravno definirane, dok zbog neriješenih tih istih odnosa na najboljim poljoprivrednim površinama raste korov.
Dr. Vlado Topić osvrnuo se na problem sadnje višegodišnjih nasada maslina i vinograda na apsolutnim šumskim tlima. Besmisleno je i preskupo krčiti šume kako bi se sadile ove intenzivne poljoprivredne kulture, unaprijed osuđene na propast. U vrlo osjetljivom krškom ekosustavu krčenje šuma može imati nepovratno teške posljedice.
Prof. Grbac pozvao je u vezi s ovom problematikom na organiziranje okruglih stolova te radnog sastanka predstavnika MŠVG, HŠD-a, znanstvenih šumarskih ustanova i Hrvatskih šuma d.o.o.
Dr. Topić rekao je da je stav šumarske struke u vezi ovih problema jasan i definiran, a problem je što politika ne uvažava te stavove.


P.S. Dan nakon održavanja ove sjednice u NN br. 131/06 objavljen je “Pravilnik o utvrđivanju naknade za prenesena i ograničena prava na šumi i šumskom zemljištu”
Utvrđivanje naknada za šumska zemljišta
Članak 7. (Stavak 4)
Naknada za izdvajanje iz šumskogospodarskog područja na neobraslom šumskom zemljištu i na zemljištu obraslom početnim ili degradacijskim razvojnim stadijima šumskih sastojina (šikare, šibljaci, makije i garizi) za potrebe građenja poduzetničkih zona, odlagališta komunalnog otpada i drugih infrastrukturnih objekata te golf-igrališta u skladu s prostorno-planskom dokumentacijom iznosi 1000 kn/ha, a za područja posebne državne skrbi 500 kn/ha.


Ad 7. Mr. Jurjević pročitao je pismo upućeno glavnom uredniku Šumarskoga lista prof. B. Prpiću pristiglo od Povjerenstva za izdavaštvo Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, Trg hrvatskih velikana 6, 10000 Zagreb.


Poštovani,
Tijekom 2006. Povjerenstvo za izdavaštvo ocijenilo je sve časopise u sustavu potpore Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa. Pri ocjenjivanju posebice se uzelo u obzir znanstveni sadržaj časopisa, vrsnoću recenzijskog postupka, vidljivost i dostupnost časopisa znanstvenoj zajednici, te urednički rad u časopisu. Vaš je časopis ocijenjen izvrsnim i svrstao se u 10 % najboljih časopisa iz Vašeg znanstvenog područja. Čestitamo Vam na dosadašnjem uspješnom radu, zahvaljujemo na suradnji s Povjerenstvom u promicanju hrvatskih znanstvenih časopisa, te očekujemo da ćete i dalje jednako uspješno predstavljati hrvatsku znanost i znanstvenike. Popis najbolje ocijenjenih časopisa Povjerenstvo će službeno uputiti Nacionalnom vijeću za znanost, Područnim znanstvenim vijećima i Nacionalnom vijeću za visoko obrazovanje te ukazati na izvrsnost hrvatskih znanstvenih časopisa, kao i na važnost procjene uredničkog rada u postupcima znanstvenog i nastavnog napredovanja.
Vjerujemo da ćete i u idućem razdoblju nastaviti s tako uspješnim radom, što bi nas osobito radovalo.
S poštovanjem,
Povjerenstvo za izdavaštvo, Predsjednica
Prof. Ana MarušićU ime svih članova Upravnog odbora, mr. Jurjević čestitao je glavnom uredniku Šumarskoga lista prof. Prpiću i tehničkom uredniku H. Jakovcu, dipl. ing. šum. na postignutom uspjehu.
Prof. Prpić nakon toga je izvijestio da je dvobroj 11–12/2006. u pripremi i da će na vrijeme biti tiskan i distribuiran.


Ad 8. U Povjerenstvo za popis imovine i potraživanja na dan 31. 12. 2006. god., predloženi su mr. sc. Mladen Stojković, predsjednik i članice Đurđica Belić i Ana Žnidarec. Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.


Ad 9. Za slobodnu riječ se nitko nije javio.


Zapisnik sastavio:
Tajnik HŠD-a
Damir Delač, dipl. ing. šum., v. r.


Predsjednik HŠD-a
mr. sc. Petar Jurjević, v. r.

                UNDER CONSTRUCTION