broj: 3-4/2003        pdf (28,3 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
RIJEČ GLAVNOG UREDNIKA
     
urednik
3–4(Certifikat o kakvoći proizvodnje električne energije na osnovi zaštićenog okoliša)     PDF    TXT 97
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Margaletić, J., Glavaš, M., Pavić, K. UDK 630* 451 (001)
Brojnost sitnih glodavaca i njihova štetnost u gj ”Južna krndija I (kutjevačka)” i u rasadniku ”Hajderovac”     pdf    TXT     HR     EN 99
Križanec, R. UDK 630* 612 + 613 (001)
Nove inačice vremenskog uređivanja šuma prebornog uzgojnog oblika     pdf    TXT     HR     EN 109
Sažetak: U šumama prebornog uzgojnog oblika vrijeme je ekonomski uređajni pokazatelj bez alternative. Iako mjerljivo, nije u mogućem rasponu valorizirano i inkorporirano u prognostičke modele razvoja i budućeg gospodarenja. Problem srednjo- i dugoročnog planiranja gospodarenja u svezi s ostvarenjem višenamjenske progresivne potrajnosti prihoda u granicama održivog razvoja šuma koje se razvijaju "in continuo" tj. trajno, usmjerio je naša dugogodišnja znanstvena istraživanja na vremensko uređivanje, što je poanta većine dosadašnjih, kao i ovog djela.
Praćenjem i evidentiranjem promjena u razvoju šume jedne gospodarske jedinice utvrđene su i u ovom djelu iznijete nove spoznaje o posebnostima razvoja prebornih šuma, koje omogućuju srednjo- i dugoročno planiranje. Procesi i vremena trajanja razvoja drvnih masa pojedinih stabala su dugotrajni i vremenski ograničeni fiziološkom zrelošću. Procesi i vrijeme trajanja razvoja drvne zalihe koju tvore drvne mase tih stabala su trajni i odvijaju se "in continuo" u zatvorenim cjelovitim krugovima ili ciklusima. U normalnoj prebornoj šumi jedan cjeloviti ciklus razvoja drvne zalihe traje tri prosječna vremena prijelaza (3Ts) za sastojinu kao cjelinu i po vremenu trajanja jednak je gospodarskom ciklusu, u kojem se užije etat po veličini jednak prirastu normalne drvne zalihe (V), ali tako da druga zaliha iste veličine ostaje na panju kao novi reproducent prirašćivanja u novom ciklusu.
Tri uzastopna gospodarska ciklusa u nizu tvore periodu razvoja ili gospodarsku periodu konverzije.Tijekom trajanja periode u vremenu (3x3Ts = 9Ts) užije se u tri ciklusa drvna masa u veličini tri normalne drvne zalihe (3V), a četvrta ostaje u šumi na panju. Pritom se ekvilibrij prirodne raznolikosti bio- i ekosustava šume ostvaruje neprekidnim usklađivanjem trojnog odnosa: drvna zaliha-prirast-etat.
Na temelju novih spoznaja o kontinuiranom nizanju ciklusa i mogućnosti izravnog mjerenja vremena potrebnog za potpuno iskorišćenje normalne drvne zalihe preborne šume, izveli smo novu formulu za određivanje normalnog godišnjeg etata po namjeni i obliku istovjetnu s Masson-Wattierovom formulom za ukupni etat u visokim regularnim šumama ali u nazivniku s inačicom uređajne komponente "vrijeme" (9Ts), prilagođene ustroju, trajnosti razvoja i dobnoj heterogenosti prebornih sastojina. Deveterostruko prosječno vrijeme prijelaza za sastojinu kao cjelinu (9Ts) pandan je ophodnji visoke regularne šume. Definira novu vremensku konstantu: fiktivnu ophodnju ili gospodarsku periodu konverzije primjenljivu pri uređivanju prebornih šuma (u = 9Ts).
S obzirom na znanstveno podrijetlo i jednostavan oblik, nova formula za etat i fiktivna ophodnja se u primjeni lagano inkorporiraju u postojeće modele uređivanja šuma. Kao svrhovite meritume zrelosti za sječu predlažemo ih za računanje te kontrolu izračuna i ostvarenja etata u svim jedinicama prostorne razdiobe prebornih šuma.
Ključne riječi: Preborna šuma; vremensko uređivanje; vrijeme prijelaza; ciklus; perioda; srednjo- i dugoročno planiranje; fiktivna ophodnja; etat
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Arač, K.
Kasni noćnjak (Eptesicus serotinus Schreber)     PDF    TXT 134
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Ballian, D. UDK 630* 165 (001)
Procjena genetičke varijabilnosti obične jele (Abies alba Mill.) analizom izoenzima u dijelu prirodnih populacija Bosne i Hercegovine i Hrvatske     pdf    TXT     HR     EN 135
 
PREGLEDNI ČLANCI
     
Vojniković, S. UDK 630* 188
Povijest i postojeći problemi fitocenološke nomenklature i klasifikacije     pdf    TXT     HR     EN 153
 
STRUČNI ČLANCI
     
Margaletić, M. UDK 630* 931 + 891
Iskorištavanje mineralnih sirovina u odnosu na šumu i šumsko zemljište     pdf    TXT     HR     EN 161
Nodilo, J. UDK 630* 432
Požari otvorenog prostora otoka i priobalja - slučajnost ili logičan slijed događanja?     pdf    TXT     HR     EN 171
 
IZAZOVI I SUPROTSTAVLJANJA
     
Starčević, T.
Neodrživi razvoj     PDF    TXT 177
Milošević, A.
Procjena od požara po novom pravilniku i osvrt na zaštitu šuma od požara     PDF    TXT 181
 
AKTUALNO
     
Papac, J.
Lička zima s mirisom lavande     PDF    TXT 182
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Štahan, Ž.
Alojzije Frković: Smeđi medvjed u primorsko-goranskoj županiji     PDF    TXT 183
Grospić, F.
Monti e boschi, L’Italia Forestale e Montana     PDF    TXT 184
Grospić, F.
Monti e boschi, L’Italia Forestale e Montana     PDF    TXT 189
Timarac, Z.
Vodič kroz biološku raznolikost Kopačkog rita, Ptice – knjiga I     PDF    TXT 191
 
PRIZNANJA
     
Harapin, M.
Zlatno odličje za dr. sc. Mariju Halambek     PDF    TXT 192
 
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
     
Frković, A.
Zaštita i upravljanje vukovima u Hrvatskoj     PDF    TXT 200
 
IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOG DRUŠTVA
     
Papac, J.
Iz života Hrvatskoga šumarskog društva ogranak Gospić     PDF    TXT 202
Jakovac, H.
35. EFNS (Europsko šumarsko nordijsko skijaško natjecanje)     PDF    TXT 203
Juričić, A.
Natjecanja šumara skijaša regije ALPE-ADRIA     PDF    TXT 205
 
IN MEMORIAM
     
Skoko, M.
Ivan – Juco Rukavina (1923 – 2001)     PDF    TXT 206
Pavelić, J., Skoko, M.
Branislav Brkić (1947 – 2001)     PDF    TXT 207

                UNDER CONSTRUCTION