broj: 11-12/2008        pdf (7,1 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where brojid=200811 and arb=1 order by id

 
RIJEČ GLAVNOGA UREDNIKA
     
Branimir Prpić
NA KRAJU GODINE     PDF    TXT     HR     EN 504
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Anić, I., S. Mikac UDK 630* 907 : 569 + 221 + 231 (001)
Struktura, tekstura i pomlađivanje dinarske bukovo-jelove prašume Čorkova uvala     pdf    TXT     HR     EN 505
Matošević, D. M. Pernek, M. Županić UDK 630* 453 (001)
Fauna lisnih minera na hrastovima (Quercus spp.) u Hrvatskoj i njihova štetnost     pdf    TXT     HR     EN 517
Ivanković, M., S. Bogdan, G. Božič UDK 630* 561 Fagus sylvatica L. (001)
Varijabilnost visinskog rasta obične bukve (Fagus sylvatica L.) u testovima provenijencija u Hrvatskoj i Sloveniji     pdf    TXT     HR     EN 529
Sažetak: Prikazani su rezultati istraživanja varijabilnosti visinskog rasta provenijencija obične bukve (Fagus sylvatica L.) u dva terenska pokusa smještena u Hrvatskoj i Sloveniji. Pokusi provenijencija osnovani su tijekom proljeća 1998. godine s biljkama starosti 2 godine. U hrvatskom se pokusu na­lazi trideset i šest, a u slovenskom trideset i osam europskih provenijencija. Biljke su posađene u eksperimentalnom dizajnu randomiziranog blok sustava (RBD), u tri ponavljanja, a svaka je provenijencija zastupljena sa po 150 sad­ni­ca. Hrvatski pokus čine provenijencije iz 13 europskih zemalja: Austrija, Bel­gija, Češka, Danska, Francuska, Hrvatska, Velika Britanija, Njemačka, Ni­zozemska, Poljska, Slovenija, Švedska i Ukrajina, a slovenski provenijencije iz 16 europskih zemalja: Austrija, Belgija, Češka, Danska, Francuska, Hrvatska, Velika Britanija, Njemačka, Italija, Luxemburg, Nizozemska, Poljska, Slovačka, Slovenija, Švedska i Švicarska.
Rezultati rada odnose se na preživljenje i visine biljaka starosti 2+8 godina (nakon 8 godina rasta u terenskom pokusu), izmjerenih u jesen 2005. godine. Promatrajući oba istraživana pokusa, provenijencija P-13 (Soig­nes-Belgija) imala je najbolje preživljenje u slovenskom pokusu (94 %). Najveće prosječne visine biljaka od 242,80 cm imala je lokalna provenijencija u slovenskom pokusu P- 53 (Postojna – Mašun).
Rezultati istraživanja uspijevanja provenijencija na različitim staništima pokazuju kako su pojedine provenijencije (P-05 Bretagne F, P-31 Urach D, P-17 Westfield GB) fenotipski stabilne, odnosno pokazuju opću adaptiranost, za razliku od drugih koje su fenotipski nestabilne, odnosno pokazuju specifičnu adaptiranost (P-64 Nizbor, CZ, P-51 Horni Plana-Ce CZ).
Rezultati analize varijance pokazali su da je efekt provenijencija bio statistički značajan samo u slovenskom testu, dok u hrvatskom pokusu i u kombiniranoj analizi nije bilo značajnih razlika između analiziranih provenijencija. Efekt interakcije provenijencija s blokovima bio je statistički značajan izvor varijabilnosti u oba pokusa, ukazujući na snažne utjecaje mikrostanišnih razlika.
Međutim, u hrvatskom testu blokovi su postavljeni prema nagibu terena, a ne paralelno sa slojnicama, što je vjerojatan uzrok visoke statističke značajnosti interakcije provenijencija s blokovima. Nadalje, u slovenskom su pokusu blokovi imali nejednak broj provenijencija, što je također vjerojatan uzrok statističke značajnosti interakcije blok × provenijencija. Vjerujemo da su prethodno navedeni razlozi doveli do precjenjenjivanja interakcija kao izvora varijabilnosti, a time istovremeno i do podcjenjivanja efekta provenijencija.
Tukey-Kramer-ov test signifikantnosti razlika između provenijencija nije pokazao klinalni obrazac geografske varijabilnosti, pa bi se moglo zaključiti da je genetska varijabilnost ekotipskoga karaktera. Međutim, buduća istraživanja, koja bi uključila i ekološke varijable originalnih majčinskih sastojina, trebala bi više razjasniti obrazac uočene genetske varijabilnosti u istraživanim pokusima.
Rezultati ovih istraživanja svoju primjenu mogu imati u oplemenjivanju kao i u očuvanju genetskog bogatstva obične bukve.
Ključne riječi: ekotipska varijabilnost; genetska raznolikost; kvantitativna svojstva
 
STRUČNI ČLANCI
     
Frković, Alojzije UDK 630* 156
Reintrodukcija divokoze na sjeverni Velebit     pdf    TXT     HR     EN 543
Meštrić, Branko UDK 630* 945
Digitalizacija Šumarskog lista     pdf    TXT     HR     EN 551
Domac, J., Z. Benković, T. Starčić UDK 630* 867
Razvitak održive industrije drvenog ugljena     pdf    TXT     HR     EN 555
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Arač, Krunoslav
Mala bijela čaplja (Egretta garzetta L.)     PDF    TXT 562
Cerovečki, Zdravko
Divokozjak – Doronicum columnae Ten.     PDF    TXT 563
 
KNJIGE I ČASOPISI (ZNANSTVENI I STRUČNI)
     
Jakovac, Hranislav
Predstavljene knjige: Atlas šumskih oštećenja i Atlas bolesti i štetnika na drveću i grmlju     PDF    TXT 564
Harapin, Miroslav
Atlas bolesti i štetnika na drveću i grmlju     PDF    TXT 566
Grospić, Frane
L’Italia forestale e montana     PDF    TXT 567
Gračan, Joso
Klimatske promjene i šumska genetska raznolikost     PDF    TXT 570
 
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
     
Tijardović, Martina
Ljetna škola o gospodarenju mediteranskim šumama u promijenjenim okolišnim uvjetima     PDF    TXT 573
Dundović, Josip
3. Hrvatski dani biomase 2008./10. Europski dani biomase regija 2008. “Obnovljivi izvori energije – biomasa: Električna i toplinska energija, bioplin i biogoriva”     PDF    TXT 577
 
OBLJETNICE
     
Ivančević, Vicko
Deset godina nakon stravične pogibije šestorice šumarskih znanstvenika     PDF    TXT 582
 
IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOGA DRUŠTVA
     
Grospić, Frane
HŠD – ogranak Zagreb – ostvaren davno planirani izlet u UŠP Našice     PDF    TXT 583
Delač, Damir
ZAPISNIK 3. sjednice Upravnog i Nadzornog odbora HŠD-a, održane 11. prosinca 2008. god. u prostorijama Šumarskoga doma     PDF    TXT 588
 
IN MEMORIAM
     
Idžojtić, Marilena
Josip Karavla (1933 – 2008)     PDF    TXT 601

                UNDER CONSTRUCTION