broj: 3-4/2009        pdf (5,7 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
RIJEČ GLAVNOGA UREDNIKA
     
Branimir Prpić
O ODNOSU ŠUMARSTVA I SLUŽBENE ZAŠTITE PRIRODE     pdf    TXT     HR     EN 120
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Topić,V., L. Butorac, Z. Đurđević, B. Kekelić, G. Jelić UDK 630* 232.3 (001) Cupressus sempervirens var. pyramidalis Nyman
Utjecaj tipa kontejnera na rast i razvoj sadnica običnog čempresa (Cupressus sempervirens var. pyramidalis Nyman) u rasadniku i šumskoj kulturi     pdf    TXT     HR     EN 121
Anić,I., J. Vukelić, S. Mikac, D. Bakšić, D. Ugarković UDK 630* 181.2 (001) Abies alba Mill.
Utjecaj globalnih klimatskih promjena na ekološku nišu obične jele (Abies alba Mill.) u Hrvatskoj     pdf    TXT     HR     EN 135
Klobučar,D., R. Pernar UDK 630* 585 (001)
Umjetne neuronske mreže u procjeni sastojinskih obrasta s cikličkih snimaka     pdf    TXT     HR     EN 145
Pernek,M., D. Matošević UDK 630* 453 (001) Obolodiplosis robiniae
Bagremova muha šiškarica(Obolodiplosis robiniae) – novi štetnik bagrema i prvi nalaz parazitoidaPlatygaster robiniaeu Hrvatskoj     pdf    TXT     HR     EN 157
Butorac,L., V. Topić, G. Jelić UDK 630* 116 + 434 (001) Pinus halepensis Mill.
Površinsko otjecanje oborina i gubici tla u opožarenim kulturama alepskog bora(Pinus halepensisMill.) na koluviju     pdf    TXT     HR     EN 165
Sažetak: U radu su prikazani rezultati istraživanja površinskog otjecanja oborinske vode i erozije tla na opožarenoj površini alepskog bora te progre sija vegetacije nakon požara i njen utjecaj na zaštitu tla od erozije. Sta cionarni šum ski pokus postavljen je u kolovozu 2002. godine u okolici Spli ta, u slivu Žrnov nice, na opožarenoj površini alepskog bora, koju je požar za hvatio 11. kolovoza 2001. godine. Ploha se nalazi na koluviju s pretežno detritusim kamenja, na nadmorskoj visini od 83 m i nagibu od 30° (GPS kordi nate: N 43° 31’, E 16° 22’). Istraživanja su obuhvatila razdoblje od kolovoza 2002. godine do kraja prosinca 2005. godine, tijekom koje je registrirano 265 kiš nih dana. Površinsko otjecanje oborina i gubici tla zabilježeni su u 53 kiš na dana, a izazvale su ih oborine od 8,2 mm (visok intenzitet) do 133,7 mm (vr lo vi sok intenzitet). Mjesečne vrijednosti površinskog otjecanja oborina u istraživanom razdoblju kreću od nule do maksimalno 3,03 mm/m2u rujnu 2002. godine. Godišnje vrijednosti površinskog otjecanja oborina na ovoj plohi iznosile su: 4,71 mm/m2 u 2002. godini, 2,08 mm/m2 u 2003., 4,40 mm/m2 u 2004. i 3,41 mm/m2u 2005. godini.Srednji koeficijent površinskog otjecanja oborina iznosio je 0,0042. Postotak površinskog otjecanja oborinske vode je nizak, inter cepcija, isparavanje i infiltracija vode u tlo iznosi i do 99,6 %. Mjesečne vri jednosti gubitaka tla kreću od nule u ljetnim mjesecima, do maksimalno 9,50 g/m2u rujnu 2002. godine. Godišnje vrijednosti erozijskog nanosa na ovoj plohi iznosile su: 10,83 g/m2u 2002. godini, 0,016 g/m2u 2003., 0,123 g/m2u 2004., 0,246 g/m2u 2005. godini. Koeficijent površinskog otjecanja u erodibilnim danima kretao se od 0,0020 do maksimalno 0,1165. Sukcesija prirodne vege tacije prisutna je na opožarenoj površini, na njoj se obilno razvijaja travni pokrov, dok se alepski bor jako slabo obnavlja, javlja se samo u tragovima.
Uz travni pokrov razlog ovako malim gubicima tla su i geološke i pedološke karakteristike plohe, koja je postavljena na izrazito skeletnom koluviju, on je izrazito vodopropusan i djeluje kao “sito”, pa su gubici zanemarivi, gotovo ih i nema. Uz ovakva obilježja tla i vegetacije na ovoj površini nisu izražena po vršinska otjecanja i erozija tla.
Ključne riječi: alepski bor; erozija tla; koluvij; krš; opožarena površina; padaline; površinsko otjecanje
Vuletić,D., S. Krajter, M. Mrazek,A. Ćorić UDK 630* 652 + 289 (001)
Nedrvni šumski proizvodi i usluge – koristimo li ih dovoljno?     pdf    TXT     HR     EN 173
Govorčin,S., T.Sinković, R. Hrčka UDK 630* 812 + 813 (001) Fraxinus excelsior L.
Usporedba tehničkih svojstava termički modificiranog i recentnog drva jasena (Fraxinus excelsior L.)     pdf    TXT     HR     EN 185
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Arač, Krunoslav
Kulik sljepčić (Charadrius dubius Scop.)     PDF    TXT 192
Frković, Alojzije
Zaštita polarnih područja i ledenjaka na poštanskim markama     PDF    TXT 193
Kranjčev, Radovan
Osoršćica; S božurima na zelenoj Žbevnici; Gromotulja u Lubenicama     PDF    TXT 194
 
AKTUALNO
     
Tarnaj, Ivan
Mito i korupcija kroz povijest     PDF    TXT 196
 
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
     
Jakovac, Hranislav
Biološko-ekološke i energetske značajke amorfe (Amorpha fructicisa L.) u Hrvatskoj     PDF    TXT 202
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Grospić, Frane
L’Italia forestale e montana     PDF    TXT 208
Gračan, Joso
Bioenergy – International     PDF    TXT 210
Frković, Alojzije
Vesna Tutiš: Kućice za ptice     PDF    TXT 212
 
IZ POVIJESTI LOVSTVA
     
Grospić, Frane
Sjećanja iz 1956. g.     PDF    TXT 213
 
IZ INOZEMNOG ŠUMARSTVA
     
Kakvo je stanje švicarskih šuma     PDF    TXT 214
 
IZ SVIJETA KUKACA
     
Kranjčev, Radovan
Kleopatra     PDF    TXT 219
 
IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOGA DRUŠTVA
     
Delač, Damir
Zapisnik 1. sjednice Upravnog i Nadzornog odbora HŠD-a     PDF    TXT 220
 
IN MEMORIAM
     
Tomić,Ivica
Zlatko Lisjak (1948 – 2009)     PDF    TXT 230
Biljak, Roman
Ivica (Mišo) Cirkveni (1919 – 2009)     PDF    TXT 232

                UNDER CONSTRUCTION