broj: 3-4/2009        pdf (5,7 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
RIJEČ GLAVNOGA UREDNIKA
     
Branimir Prpić
O ODNOSU ŠUMARSTVA I SLUŽBENE ZAŠTITE PRIRODE     pdf    TXT     HR     EN 120
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Topić,V., L. Butorac, Z. Đurđević, B. Kekelić, G. Jelić UDK 630* 232.3 (001) Cupressus sempervirens var. pyramidalis Nyman
Utjecaj tipa kontejnera na rast i razvoj sadnica običnog čempresa (Cupressus sempervirens var. pyramidalis Nyman) u rasadniku i šumskoj kulturi     pdf    TXT     HR     EN 121
Anić,I., J. Vukelić, S. Mikac, D. Bakšić, D. Ugarković UDK 630* 181.2 (001) Abies alba Mill.
Utjecaj globalnih klimatskih promjena na ekološku nišu obične jele (Abies alba Mill.) u Hrvatskoj     pdf    TXT     HR     EN 135
Klobučar,D., R. Pernar UDK 630* 585 (001)
Umjetne neuronske mreže u procjeni sastojinskih obrasta s cikličkih snimaka     pdf    TXT     HR     EN 145
Pernek,M., D. Matošević UDK 630* 453 (001) Obolodiplosis robiniae
Bagremova muha šiškarica(Obolodiplosis robiniae) – novi štetnik bagrema i prvi nalaz parazitoidaPlatygaster robiniaeu Hrvatskoj     pdf    TXT     HR     EN 157
Butorac,L., V. Topić, G. Jelić UDK 630* 116 + 434 (001) Pinus halepensis Mill.
Površinsko otjecanje oborina i gubici tla u opožarenim kulturama alepskog bora(Pinus halepensisMill.) na koluviju     pdf    TXT     HR     EN 165
Vuletić,D., S. Krajter, M. Mrazek,A. Ćorić UDK 630* 652 + 289 (001)
Nedrvni šumski proizvodi i usluge – koristimo li ih dovoljno?     pdf    TXT     HR     EN 173
Sažetak: Danas pod utjecajem nastalih klimatskih promjena sve je jasnije da se šumarska struka treba snažnije osloniti na multifunkcionalni karakter resursa kojim gospodari, te potrajno koristiti sve njegove proizvode i usluge (Nacionalna šumarska politika i strategija, NN 120/03). Uz drvo, tu je niz nedrvnih proizvoda i usluga koje šuma pruža. Taj proces je naravno dobro do šao i u sektor privatnog šumoposjedništva.
Nedrvne šumske proizvode i usluge čine razni plodovi šumskog drveća i grmlja, gljive, razni predmeti izrađeni od sitnog drvnog i nedrvnog materijala, te posebice socijalne usluge šuma kao što su rekreacija, turizam, lov, foto-lov i sl. (Sabadi i dr. 2005).
Upravo intenzivnije korištenje nedrvnih šumskih proizvoda i usluga otvara mogućnost razvoja sitnog, malog i srednjeg poduzetništva, koje može potaknuti gospodarski razvoj ruralnih sredina.
Radi boljeg razumijevanja postojećeg stupnja korištenja i mogućnosti razvoja na bazi tih proizvoda u sklopu projekta “Utvrđivanje vrijednosti i mogućnosti korištenja ostalih proizvoda i usluga šuma” za Hrvatske šume d.o.o. na području Uprave šuma podružnice Karlovac, provodi se istraživanje stupnja korištenja ovih proizvoda od lokalnog stanovništva te njihovog interesa za intenzivnijim korištenjem nedrvnih proizvoda i usluga šuma. U tu svrhu oblikovan je upitnik za prikupljanje podataka metodom intervjuiranja stanovništva općina Topusko, Vojnić i Gvozd, koje gravitira Petrovoj gori kao izabranom šumskom području, s izraženom zaštitnom i socijalnom funkcijom.
Upitnik je djelomično strukturiran, odnosno sadrži pitanja s unaprijed određenim odgovorima i otvorena pitanja, a podijeljen je u nekoliko logičkih cjelina.
U ovom radu opisana je korištena metoda, upitnik te se iznose prvi rezultati istraživanja.
Na projektu sudjeluju djelatnici Odjela za uređivanje šuma i šumarskueko nomiku Šumarskog instituta, Jastrebarsko, djelatnici Hrvatskih šumad.o.o., UŠP Karlovac na području Petrove gore i studentica Sveučilišta Paris 12, na postdipomskom studiju iz bioresursa. Prikupljeni podaci poslužit će i za izradu dvaju magistarskih radova te je anketiranje lokalnog stanovništva obavljeno od strane ovo dvoje pristupnika.
Konačni rezultati ukazuju na dosta visok stupanj korištenja nedrvnih šumskih proizvoda te razumijevanja važnosti funkcija i usluga koje šume pružaju ko risnicima. Također se posjedovanje šume pokazalo kao izuzetno značajan čimbenik koji utječe na stavove ispitanika, stupanj korištenja nedrvnih šumskih proizvoda, kao i izbor aktivnosti kojima se bave dok su u šumi. Značajan broj ispitanika iskazao je interes za pokretanjem privatnog poduzetništva temeljen na intenzivnijem korištenju ovih proizvoda i usluga, gdje su šumoposjednici značajno više zainteresirani od onih koji ne posjeduju šumu. Rezultati ukazuju na postojanje interesa, ali istovremeno nedostatak financijskih sredstava i znanja što otvara prostor za djelovanje u smjeru poticanja kako privatnog poduzetništva od strane lokalne uprave i/ili ŠSS, kao i povećanja raz nolikosti pro izvoda od poduzeća za gospodarenje šumama.
Ključne riječi: anketa; nedrvni šumski proizvodi i usluge; Petrova gora; ruralni razvoj; sitno i malo privatno poduzetništvo
Govorčin,S., T.Sinković, R. Hrčka UDK 630* 812 + 813 (001) Fraxinus excelsior L.
Usporedba tehničkih svojstava termički modificiranog i recentnog drva jasena (Fraxinus excelsior L.)     pdf    TXT     HR     EN 185
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Arač, Krunoslav
Kulik sljepčić (Charadrius dubius Scop.)     PDF    TXT 192
Frković, Alojzije
Zaštita polarnih područja i ledenjaka na poštanskim markama     PDF    TXT 193
Kranjčev, Radovan
Osoršćica; S božurima na zelenoj Žbevnici; Gromotulja u Lubenicama     PDF    TXT 194
 
AKTUALNO
     
Tarnaj, Ivan
Mito i korupcija kroz povijest     PDF    TXT 196
 
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
     
Jakovac, Hranislav
Biološko-ekološke i energetske značajke amorfe (Amorpha fructicisa L.) u Hrvatskoj     PDF    TXT 202
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Grospić, Frane
L’Italia forestale e montana     PDF    TXT 208
Gračan, Joso
Bioenergy – International     PDF    TXT 210
Frković, Alojzije
Vesna Tutiš: Kućice za ptice     PDF    TXT 212
 
IZ POVIJESTI LOVSTVA
     
Grospić, Frane
Sjećanja iz 1956. g.     PDF    TXT 213
 
IZ INOZEMNOG ŠUMARSTVA
     
Kakvo je stanje švicarskih šuma     PDF    TXT 214
 
IZ SVIJETA KUKACA
     
Kranjčev, Radovan
Kleopatra     PDF    TXT 219
 
IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOGA DRUŠTVA
     
Delač, Damir
Zapisnik 1. sjednice Upravnog i Nadzornog odbora HŠD-a     PDF    TXT 220
 
IN MEMORIAM
     
Tomić,Ivica
Zlatko Lisjak (1948 – 2009)     PDF    TXT 230
Biljak, Roman
Ivica (Mišo) Cirkveni (1919 – 2009)     PDF    TXT 232

                UNDER CONSTRUCTION