broj: 7-8/2009        pdf (8,4 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where brojid=200907 and arb=1 order by id

 
RIJEČ GLAVNOGA UREDNIKA
     
Branimir Prpić
JOŠ O ŠUMI I ZAŠTITI PRIRODE U SVEZI S NATURA 2000 U HRVATSKOJ     pdf    TXT     HR     EN 368
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Vedriš,M., A.Jazbec, M.Frntić, M.Božić, E.Goršić UDK 630* 529 (001)
Preciznost procjene strukturnih elemenata bukovo-jelove sastojine ovisno o veličini kružnih primjernih ploha     pdf    TXT     HR     EN 369
Sažetak: Osnovni elementi strukture sastojine (broj stabala, temeljnica i volumen) procjenjuju se na temelju uzorka primjernih ploha. Cilj ovog istraži­vanja je usporediti rezultate procjene strukturnih elemenata sastojine dobive ne na primjernim plohama različite veličine, te posredno ocijeniti učinkovitost iz­mjere glede veličine ploha. Mjerenja su provedena u bukovo-jelovoj sastojini Nastavno-pokusnoga šumskog objekta “Zalesina” na području prebornih šuma Gorskoga kotara u Hrvatskoj. Na sistematskom uzorku 17 koncentričnih kruž­nih primjernih ploha izmjereni su prsni promjeri stabala te njihov položaj (azi­mut i udaljenost) u odnosu na središte plohe. Pri tome su stabla iznad 10 cm promjera mjerena na krugovima radijusa 13 m, stabla iznad 30 cm promjera na krugovima radijusa 19 m, te samo stabla deblja od 50 cm na krugovima radi­jusa 26 m. Načinjen je računalni program za izračun strukturnih elemenata sa­stojine te njihovu simulaciju i obračun po plohama radijusa različitih od onih izmjerenih. Uspoređeno je osam veličina kružnih ploha – osim mjerenih ploha (radijusi 13, 19 i 26 m) uzete su plohe radijusa korištenih u uređajnoj inventuri (7,98 m; 12,62 m; 5 i 12 m), nacionalnoj inventuri (7, 13 i 20 m)i nekoliko po­kus nih veličina krugova (9,77 m; 11,28 m te 7 i 13 m). Na svim stajalištima su za svaku veličinu plohe izračunate prosječne vrijednosti broja stabala, temelj­nice i volumena po hektaru. Razlike u procjeni strukturnih elemenata na ra­zini sastojine između ploha različitih veličina nisu statistički značajne, uz ra zinu značajnosti 0,05. Za rezultate procjene izračunata je preciznost procje ­ne uz 95 % pouzdanosti koja izravno ovisi o odabranoj veličini ploha. Bolja preciznost procjene strukturnih elemenata dobivena je na većim plohama, gdje je zbog većeg broja uključenih stabala dobivena manja prostorna varija­bilnost. Primjenom koncentričnih krugova posebice je kod procjene broja sta­bala zbog manje mjerenih stabala povećana varijabilnost i pogreška uzorka. Preciznost procjene temeljnice i volumena na koncentričnim krugovima nije znatno pogoršana, što upućuje na opravdanost njihove primjene zbog moguće uštede pri izmjeri. Dobiveni rezultati omogućuju odabir željene veličine ploha uzorka na temelju omjera broja mjerenih stabala na plohama i kakvoće (pre­ciz nosti) procjene strukturnih elemenata. Prije praktične primjene potrebno je istraživanje provesti na većem uzorku ploha u više sastojina različitog pro­stornog rasporeda stabala te analizirati razdiobe broja stabala, temeljnice i volumena po debljinskim razredima. Mjerenje vremena potrebnog za izmjeru ploha omogućilo bi točniji izračun učinkovitost izmjere na plohama različite veličine.
Ključne riječi: broj stabala; izmjera šuma; kružne primjerne plohe; preciznost; procjena; računalni model CirCon; te meljnica; volumen
Matošević,D., M.Pernek, T.Dubravac, B.Barić UDK 630* 453 (001)
Istraživanje faune lisnih minera drvenastog bilja u Hrvatskoj     pdf    TXT     HR     EN 381
Dubravac,T., S.Dekanić UDK 630* 423 (001)
Struktura i dinamika sječe suhih i odumirućih stabala hrasta lužnjaka u Spačvanskom bazenu od 1996. do 2006. godine     pdf    TXT     HR     EN 391
Godina, K. UDK 630* 569 (001)
Razvoj strukturnih elemenata u mješovitim sastojinama hrasta lužnjaka na području Uprave šuma Bjelovars osvrtom na modeliranje mješovitih prirasno prihodnih tablica     pdf    TXT     HR     EN 407
Cerovečki, Z. UDK 630* 188 (001)
Šume bukve s trstolikom milavom –As.Calamagrosti arundinaceae-Fagetum (Ht. 1950) Cerovečki ass. nov. na planinama zapadne Hrvatske     pdf    TXT     HR     EN 417
 
STRUČNI ČLANCI
     
Pašičko,R., D.Kajba, J.Domac UDK 630* 425 (biomasa–Biomass)
Konkurentnost šumske biomase u Hrvatskoj u uvjetima tržišta CO2 emisija     pdf    TXT     HR     EN 425
Grgurević, D. UDK 630* 272 (Cactaceae)
Sukulente (mesnatice – tustike) na jadranskoj obali i uporaba u parkovima     pdf    TXT     HR     EN 439
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Arač, Krunoslav
Češljugar(Carduelis carduelis L.)     PDF    TXT 447
Kranjčev,R.
Uz korito Bijele rijeke     PDF    TXT 448
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Frković,A
Lovačka iskaznica Davora Martića     PDF    TXT 450
Grospić, Frane
L’ Italia forestale e montana     PDF    TXT 451
Gračan,J.
HRVATSKE ŠUME, časopis za popularizaciju šumarstva     PDF    TXT 454
 
MEĐUNARODNA SURADNJA
     
Dundović,J.
Ugovoro kooperaciji između gradova Našica i Güssinga     PDF    TXT 455
Posavec,S.
Europske inovacijske nagrade     PDF    TXT 458
 
IZ ŠUMARSTVA BOSNE I HERCEGOVINE
     
Rezo,L.
Inicijativa za formiranje granskog sindikata Federacije Bosne i Hercegovine ili Bosne i Hercegovine     PDF    TXT 459
Upravni odbor HŠD Mostar
Zašto nije formirano Šumsko-gospodarsko društvo (ŠGD) u Hercegovačko-neretvenskoj županiji     PDF    TXT 459
 
IN MEMORIAM
     
Filipović,J.
Đurađ Babogredac(1922 – 2009)     PDF    TXT 462
Schreiber,P.
Duško Grgičević(1933 – 2009)     PDF    TXT 463

                UNDER CONSTRUCTION