broj: 7-8/2009        pdf (8,4 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where brojid=200907 and arb=1 order by id

 
RIJEČ GLAVNOGA UREDNIKA
     
Branimir Prpić
JOŠ O ŠUMI I ZAŠTITI PRIRODE U SVEZI S NATURA 2000 U HRVATSKOJ     pdf    TXT     HR     EN 368
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Vedriš,M., A.Jazbec, M.Frntić, M.Božić, E.Goršić UDK 630* 529 (001)
Preciznost procjene strukturnih elemenata bukovo-jelove sastojine ovisno o veličini kružnih primjernih ploha     pdf    TXT     HR     EN 369
Matošević,D., M.Pernek, T.Dubravac, B.Barić UDK 630* 453 (001)
Istraživanje faune lisnih minera drvenastog bilja u Hrvatskoj     pdf    TXT     HR     EN 381
Dubravac,T., S.Dekanić UDK 630* 423 (001)
Struktura i dinamika sječe suhih i odumirućih stabala hrasta lužnjaka u Spačvanskom bazenu od 1996. do 2006. godine     pdf    TXT     HR     EN 391
Sažetak: Iz dosadašnjih istraživanja, kao i iz opažanja šumarskih stru­čnjaka u praksi, mogu se iščitati dvije glavne opće prihvaćene značajke veza ­ne uz sušenje lužnjaka s obzirom na starost sastojine i šumsku zajednicu: (1) srednjodobne, starije i stare sastojine najpodložnije su sušenju stabala hrasta lužnjaka i (2) najveći intenziteti sušenja događaju se u šumskim zajednicama hrasta lužnjaka u nizi. U ovome su radu navedene dvije pretpostavke ispitane za sastojine hrasta lužnjaka od prvoga do šetog dobnog razreda na području Spačvanskoga bazena analizom evidencije o dinamici i strukturi sječe suhih i odumirućih (3B) stabala tijekom razdoblja od 11 godina (1996. do 2006. godine). Analiza je obavljena na temelju dostupnih podataka koji se prikupljaju ti jekom redovitoga gospodarenja u “Hrvatskim šumama” d.o.o. i pohranjuju u bazu podataka HS Fond. Iz preuzetih podataka izdvojeno je 962 odsjeka ukup ne površine 20 671 ha, koji su podijeljeni u tri grupe prema fitocenološ ­koj pripadnosti.
U odabranim je odsjecima tijekom promatranoga razdoblja ukupno posje­čeno 850 835 m3hrasta lužnjaka, od čega se 58 % (492 583 m3) odnosilo na suha i odumiruća stabla. U više od 69 % odsjeka zahvati pridobivanja drva obavljani su 3 i više puta, a u 20 % odsjeka praktički svake druge godine (pet ulazaka).
S obzirom na starost sastojine, intenzitet sječe suhih i odumirućih stabala naglo raste nakon ulaska u peti dobni razred, odnosno nakon starosti sasto­jine od 80 godina. Međutim, daljnom je analizom ustanovljeno da postoji izra­zito velika varijabilnost u intenzitetu sječe suhih i odumirućih stabala unutar istoga dobnog razreda. Dakle, ne može se donijeti generalni zaključak kada se govori o ulozi starosti sastojine u procesu sušenja lužnjaka, jer starost sasto­jine vjerojatno samo pojačava ostale negativne čimbenike u onim sastojinama u kojima su ti čimbenici već prisutni.
Gledajući vrijednosti ukupno posječenoga obujma suhih i odumirućih sta­bala tijekom promatranoga razdoblja (m3/ha) nisu ustanovljene statistički značajne razlike među odsjecima tri biljne zajednice. Razlike su ipak potvr­đene u dinamici tijekom promatranoga razdoblja. U tom je smislu potvrđena pretpostavka da su sastojine u nizi sa rastavljenim šašem nestabilnije od ostale dvije zajednice, jer je u njima zabilježen i najveći (7,1 % 1998. godine), ali također i najmanji (1,8 % 2000. godine) prosječni godišnji intenzitet, iska­zan kao postotak od drvne zalihe hrasta u odsjeku. Isto tako posljedice koje sušenje ostavlja u sastojinama u nizi s obzirom na izostanak podstojne etaže različite su u odnosu na sastojine na gredi i zahtijevaju daljnje detaljne istra­živačke napore kako bi ih se na odgovarajući način kvanitificiralo.
Prostorno definirana baza podataka za lužnjakove sastojine Spačvanskoga bazena koja je nastala kao rezultat ovoga rada, nastavit će se nadopunja vati podacima i u idućim godinama. Povezivanje s drugim bazama podataka, pri­mjerice s rezultatima motrenja razina podzemne vode s mreže piezometarskih postaja, omogućit će složenije i detaljnije prostorno-vremenske analize tren­dova sušenja hrasta lužnjaka. Zaključci temeljeni na rezultatima ovoga istraži­vanja odnose se na značajke sušenja u lužnjakovim sastojinama Spačvanskoga bazena i potrebno ih je daljnjom primjenom ove ili slične metodologije provje­riti u ostalim većim šumskim kompleksima hrasta lužnjaka u Hrvatskoj.
Ključne riječi: hrast lužnjak; Spačvanski bazen; starost sa­stojine; sušenje; šumska zajednica
Godina, K. UDK 630* 569 (001)
Razvoj strukturnih elemenata u mješovitim sastojinama hrasta lužnjaka na području Uprave šuma Bjelovars osvrtom na modeliranje mješovitih prirasno prihodnih tablica     pdf    TXT     HR     EN 407
Cerovečki, Z. UDK 630* 188 (001)
Šume bukve s trstolikom milavom –As.Calamagrosti arundinaceae-Fagetum (Ht. 1950) Cerovečki ass. nov. na planinama zapadne Hrvatske     pdf    TXT     HR     EN 417
 
STRUČNI ČLANCI
     
Pašičko,R., D.Kajba, J.Domac UDK 630* 425 (biomasa–Biomass)
Konkurentnost šumske biomase u Hrvatskoj u uvjetima tržišta CO2 emisija     pdf    TXT     HR     EN 425
Grgurević, D. UDK 630* 272 (Cactaceae)
Sukulente (mesnatice – tustike) na jadranskoj obali i uporaba u parkovima     pdf    TXT     HR     EN 439
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Arač, Krunoslav
Češljugar(Carduelis carduelis L.)     PDF    TXT 447
Kranjčev,R.
Uz korito Bijele rijeke     PDF    TXT 448
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Frković,A
Lovačka iskaznica Davora Martića     PDF    TXT 450
Grospić, Frane
L’ Italia forestale e montana     PDF    TXT 451
Gračan,J.
HRVATSKE ŠUME, časopis za popularizaciju šumarstva     PDF    TXT 454
 
MEĐUNARODNA SURADNJA
     
Dundović,J.
Ugovoro kooperaciji između gradova Našica i Güssinga     PDF    TXT 455
Posavec,S.
Europske inovacijske nagrade     PDF    TXT 458
 
IZ ŠUMARSTVA BOSNE I HERCEGOVINE
     
Rezo,L.
Inicijativa za formiranje granskog sindikata Federacije Bosne i Hercegovine ili Bosne i Hercegovine     PDF    TXT 459
Upravni odbor HŠD Mostar
Zašto nije formirano Šumsko-gospodarsko društvo (ŠGD) u Hercegovačko-neretvenskoj županiji     PDF    TXT 459
 
IN MEMORIAM
     
Filipović,J.
Đurađ Babogredac(1922 – 2009)     PDF    TXT 462
Schreiber,P.
Duško Grgičević(1933 – 2009)     PDF    TXT 463

                UNDER CONSTRUCTION