broj: 7-8/2009        pdf (8,4 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where brojid=200907 and arb=1 order by id

 
RIJEČ GLAVNOGA UREDNIKA
     
Branimir Prpić
JOŠ O ŠUMI I ZAŠTITI PRIRODE U SVEZI S NATURA 2000 U HRVATSKOJ     pdf    TXT     HR     EN 368
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Vedriš,M., A.Jazbec, M.Frntić, M.Božić, E.Goršić UDK 630* 529 (001)
Preciznost procjene strukturnih elemenata bukovo-jelove sastojine ovisno o veličini kružnih primjernih ploha     pdf    TXT     HR     EN 369
Matošević,D., M.Pernek, T.Dubravac, B.Barić UDK 630* 453 (001)
Istraživanje faune lisnih minera drvenastog bilja u Hrvatskoj     pdf    TXT     HR     EN 381
Dubravac,T., S.Dekanić UDK 630* 423 (001)
Struktura i dinamika sječe suhih i odumirućih stabala hrasta lužnjaka u Spačvanskom bazenu od 1996. do 2006. godine     pdf    TXT     HR     EN 391
Godina, K. UDK 630* 569 (001)
Razvoj strukturnih elemenata u mješovitim sastojinama hrasta lužnjaka na području Uprave šuma Bjelovars osvrtom na modeliranje mješovitih prirasno prihodnih tablica     pdf    TXT     HR     EN 407
Cerovečki, Z. UDK 630* 188 (001)
Šume bukve s trstolikom milavom –As.Calamagrosti arundinaceae-Fagetum (Ht. 1950) Cerovečki ass. nov. na planinama zapadne Hrvatske     pdf    TXT     HR     EN 417
 
STRUČNI ČLANCI
     
Pašičko,R., D.Kajba, J.Domac UDK 630* 425 (biomasa–Biomass)
Konkurentnost šumske biomase u Hrvatskoj u uvjetima tržišta CO2 emisija     pdf    TXT     HR     EN 425
Sažetak: Povećanje udjela obnovljivih izvora energije u ukupnoj ener get ­skoj bilanci, jedan je od strateških ciljeva sve većeg broja zemalja. Hrvatska se potpisivanjem međunarodnih sporazuma (npr. Kyoto protokol) te sukladno za­konodavstvu i priključivanju u EU, obvezala na poduzimanje konkretnih ko­raka u povećanju korištenja obnovljivih izvora energije, sukladno paradigmi “održivog razvoja”. Biomasa je obnovljivi izvor energije s najvećim potencija­lom u Hrvatskoj.
Cilj ovoga rada je istražiti utjecaj Europske sheme trgovanja emisijama (EU ETS sheme) i fleksibilnih mehanizama Kyotskog protokola – mehanizam Zajedničke implementacije (engl.Joint Implementation, JI) i Mehanizam čis ­tog razvoja (engl.Clean Development Mechanism, CDM) na konkurentnost proizvodnje energije iz biomase. Osnovna prednost biomase u odnosu na fo­silne energente je u tome, što se sagorijevanje biomase u svrhu proizvodnje ener gije smatra tehnologijom bez CO2emisija, budući da biomasa tijekom ras ta veže CO2u procesu fotosinteze.
EU ETS ograničava količinu emisija na nacionalnoj razini i na razini po­jedinog postrojenja. Svako postrojenje ima određenu količinu emisijskih prava tj. kvotu kojom raspolaže, a trgovanje između postrojenja omogućuje za dovoljenje vlastite kvote kupnjom emisijskih prava na tržištu. JI i CDM pro­jekti predstavljaju fleksibilne Kyoto mehanizme, koji omogućuju ulaganje u projekte smanjenja emisija izvan zemlje ulagača. Količina emisija smanjena u tim projektima koristi se za zadovoljenje kvota zemlje ulagača, a cijenu CO2 emisija po toni iz takvih projekata određuje tržište. Ograničenje količine emi­sija koju pojedino postrojenje ili država smiju emitirati, dovodi do povećanja konkurentnosti niskougljičnih tehnologija.
Pri iskorištenju i gospodarenju šumama nastaju velike količine šumske bio­mase koje se mogu upotrijebiti za proizvodnju energije. Dodatna mogućnost iskorištenja biomase, ostvariva je osnivanjem bioenergetskih plantaža i proiz­vodnjom biomase šumskih vrsta drveća u kulturama kratkih ophodnji (KKO).
U radu je prikazan matematičko ekonomski model, pomoću kojega je mo­guće istražiti utjecaj cijene CO2emisija na investicijske odluke o gradnji novih elektrana ili o promjeni goriva u postojećim elektranama, odnosno istražiti pri kojim cijenama prava na emisiju biomasa postaje konkurentna drugim tehnologijama. Promjena cijene CO2emisija utječe na kratkoročne (KGT) i dugoročne granične troškove (DGT) proizvodnje električne energije, pri čemu odluka o promjeni goriva u postojećoj elektrani ovisi o kretanju krat­koročnih graničnih troškova, dok o dugoročnim graničnim troškovima ovisi investicijska odluka prilikom izgradnje novih elektrana.
Rezultati primijenjenog modela govore kako je u postojećim elektranama (usporedba KGT) uporaba biomase kao goriva konkurentnija od uporabe plina čak i bez poticajne cijene od prodaje električne energije iz obnovljivih izvora (feed-in tarifom), dok je biomasa konkurentnija od ugljena pri cijeni emisijskih prava višoj od 26 €/tCO2. Prilikom donošenja odluke o investiranju u novu elektranu (usporedba DGT) s postojećom feed-in tarifom, investiranje u izgradnju elektrane na biomasu je isplativija odluka od investiranja u elek­tranu na ugljen ili plin (pri nižoj cijeni biomase) dok je pri višoj cijeni bio­mase ona isplativija kod cijene emisijskih prava više od 21 €/tCO2.
Ključne riječi: EU ETS shema; Hrvatska; kratkorični i dugori­čni granični troškovi (KGT i DGT); šumska biomasa
Grgurević, D. UDK 630* 272 (Cactaceae)
Sukulente (mesnatice – tustike) na jadranskoj obali i uporaba u parkovima     pdf    TXT     HR     EN 439
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Arač, Krunoslav
Češljugar(Carduelis carduelis L.)     PDF    TXT 447
Kranjčev,R.
Uz korito Bijele rijeke     PDF    TXT 448
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Frković,A
Lovačka iskaznica Davora Martića     PDF    TXT 450
Grospić, Frane
L’ Italia forestale e montana     PDF    TXT 451
Gračan,J.
HRVATSKE ŠUME, časopis za popularizaciju šumarstva     PDF    TXT 454
 
MEĐUNARODNA SURADNJA
     
Dundović,J.
Ugovoro kooperaciji između gradova Našica i Güssinga     PDF    TXT 455
Posavec,S.
Europske inovacijske nagrade     PDF    TXT 458
 
IZ ŠUMARSTVA BOSNE I HERCEGOVINE
     
Rezo,L.
Inicijativa za formiranje granskog sindikata Federacije Bosne i Hercegovine ili Bosne i Hercegovine     PDF    TXT 459
Upravni odbor HŠD Mostar
Zašto nije formirano Šumsko-gospodarsko društvo (ŠGD) u Hercegovačko-neretvenskoj županiji     PDF    TXT 459
 
IN MEMORIAM
     
Filipović,J.
Đurađ Babogredac(1922 – 2009)     PDF    TXT 462
Schreiber,P.
Duško Grgičević(1933 – 2009)     PDF    TXT 463

                UNDER CONSTRUCTION