broj: 5-6/2010        pdf (8,5 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
RIJEČ GLAVNOGA UREDNIKA
     
Branimir Prpić UDK002090
UZ 114. REDOVITU IZBORNU SKUPŠTINU HŠD-a     pdf    TXT     HR 209
U proteklom mandatnom razdoblju HŠD-a pisali smo o različitim temama: o utjecaju šume na ero­ziju i vodozaštitu, globalnom klimatskom zatopljenju, utjecaju na okoliš Višenamjenskog kanalaDunav-Sava, šumi i razvoju turizma u RH, doprinosu hrvatskog šumarstva i drvne tehnologije EU,vodi koju oplemenjuje i čuva šuma, certifikaciji šuma – odumrla stabla i biološka raznolikost, odnosušumarstva i službene zaštite prirode u svezi s NATURA 2000 u Hrvatskoj, organizacijskom strukturi­ranju Hrvatskih šuma d.o.o., suradnji šumarstva, vodoprivrede i meteorološka službe u svezi s obilje­žavanjem Dana šuma, Svjetskog dana voda i Svjetskog dana meteorologije i dr. U ovom dvobrojuŠumarskoga lista osvrnut ćemo se na stručnu temu 114. redovite izborne skupštine HŠD-a “Prva na­cionalna inventura šuma u Republici Hrvatskoj”, koja uključuje Hrvatsku u sustav razmjene podataka o praćenju stanja šuma, koji su kompatibilni i razmjenjivi na međunarodnoj razini. Po prvi puta dobi­veni su podaci o stanju šumskih resursa po jedinstvenoj metodi na cijelom državnom području.
Hrvatsko šumarsko društvo je u više navrata raspravljalo o šumskom zemljištu, njegovom korište­nju i prenamjeni, na što se i u svojem izvješću o radu u četvorogodišnjem mandatnom razdoblju i naovoj Skupštini, osvrnuo predsjednik HŠD-a mr.Jurjević,napominjući kako smo “jasno iskazivalinezadovoljstvo nekim rješenjima u donesenim Zakonskim i Podzakonskim propisima. Naime, ako imožemo razumjeti mogućnosti korištenja neobraslog šumskog zemljišta za podizanje višegodišnjihnasada, ne možemo prihvatiti odredbu Zakona o šumama da se za iste namjene koristi i makija, a mo­ramo znati i ponavljati: makija je šuma. Ovo tim više, kada znamo da se upravo na područjima gdje jenajviše potražnje za šumskim zemljištima, nalazi na tisuće, pa i stotine tisuća neobraslog, zapuštenogpoljoprivrednog zemljišta, na kojima svih godina nastaje preko 50 % šumskih požara i s te osnovetrajna su opasnost za okolne šume”. Upravo su podzakonskim aktom najvećim dijelom sadašnje na­knade za šume i šumska zemljišta “na razini simbolike, a ne realne naknade i ne omogućavaju podiza­nje novih šuma niti u približnoj površini šuma koje su prenamjenjene” (naknada 1000 kn/ha napramacijeni podizanja nove šume od 30000 do 100000 kn/ha). Stoga opetovano podržavamo zaključak uspomenutom izlaganju, kako je “novom kategorizacijom potrebno šume i šumska zemljišta ponovodefinirati i onda se prema njima tako i odnositi, kako bi izbjegli slučajeve da podižemo poljoprivrednekulture, maslinike i vinograde na apsolutnim šumskim tlima, samo zato što je vlasnik definiran”.
Prethodno spomenuti zakonski i podzakonski propisi zaslužuju poseban osvrt u jednom od sljede­ćih dvobroja Šumarskoga lista. Šumarska znanost i struka inzistira na sudjelovanju u kreiranju zakon­skih propisa, ali i onih podzakonskih, koji se gotovo u pravilu donose činovničkim postupkom, a onisu zapravo najživotniji u realizaciji. Hrvatske šume su jedinstvene u Europi po svojoj prirodnosti, raz­nolikosti i stabilnosti te zaslužuju posebnu pažnju i odgovoran odnos prema njima.

Prof. em. dr. sc. Branimir Prpić
text:In the past mandate period, the Croatian Forestry Association (hereinafter: CFA) has addressed avariety of topics, ranging from the impact of forests on erosion and water protection, global climatewarming, environmental effects of the Multipurpose Danube-Sava canal, forests and the developmentof tourism in the Republic of Croatia, the contribution of Croatian forestry and wood technology to theEU, water as a factor of forest improvement and protection, forest certification – dead trees and biolo­gical diversity, the relationship between forestry and the official Natura 2000 protection in Croatia,organizational structuring of the company Hrvatske Šume, to the cooperation of forestry, water mana­gement and meteorological service in celebrating Forest Day, World Water Day and World Meteoro­logical Day, and many others. In this double issue of the Forestry Journal we will discuss the 114thelectoral assembly of the CFA “The first national forest inventory in the Republic of Croatia”, bywhich Croatia has been included into the exchange system of forest monitoring data that are compati­ble and exchangeable at the international level. For the first time, data on the condition of forest re­sources have been obtained by using a uniform method across the entire state territory.
Forest land, its use and conversion have been discussed by the Croatian Forestry Association onseveral occasions. In his report on the activities of the CFA during the four-year mandate period, Mr. Jurjević, M.Sc, president of the Croatian Forestry Association, reviews this issue, observingthat “we have expressed strong dissatisfaction with some solutions set down in the laws and sub-laws.Namely, we can understand the intention to use bare forest land for the establishment of multiannualplantations, but we cannot accept the regulation of the Forest Law which states that maquis can alsobe used for this purpose. We should stress over and over again: maquis is forest. It is a fact that in theareas in which the demand for forest land is the highest there are thousands, even hundreds of thou­sands hectares of bare, abandoned agricultural land, the source of over 50 % of forest fires that per­manently threaten the surrounding forests”. It is according to a sub-law that the currentcompensations for forests and forest land are “symbolic, rather than realistic. As a result, the size ofthe area for the establishment of new forests does not even remotely approach the size of the area thathas been converted” (compensation of 1,000 kuna/ha as opposed to 30,000 to 100,000 kuna/ha, whichis the cost of establishing a new forest). Therefore, we wholeheartedly support the conclusion in thereport, which states that “forests and forestland should be redefined in the new categorization andtreated accordingly. In this way, cases in which agro-cultures, olive groves and vineyards are establis­hed on absolute forest land, only because the owner has been defined, would be avoided”.
The acts and sub-acts mentioned above deserve a special discussion in one of the future double is­sues of Forestry Journal. The forestry science and profession insists on participating in the creation ofboth legal and sub-legal regulations; as a rule, these are passed administratively, but actually theyshow their full potential only when applied in practice. Croatian forests are unique in Europe in termsof naturalness, diversity and stability. For these reasons, they require special attention and highly re­sponsible treatment.

Professor Emeritus Branimir Prpić, Ph.D.
+209-7-8
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Vukelić,J., A.Alegro, V.Šegota UDK 630* 188 (001)
Altimontanska-subalpska smrekova šuma s obrubljenim gladcem (Laserpitio krapfii-Piceetum abietis ass. nova) na sjevernom Velebitu (Hrvatska)     pdf    TXT     HR     EN 211
Pernar,N., D. Bakšić, I. Perković, D. Holjević UDK 630* 116.2 + 114.7 (001)
Odraz sanacije erodiranog terena na svojstva tla na flišu – slučajeviAbrami i Butoniga u Istri     pdf    TXT     HR     EN 229
Pentek,T., H. Nevečerel, K. Dasović,T. Poršinsky, M. Šušnjar, I. Potočnik UDK 630* 307 + 383 + 377 (001)
Analiza sekundarne otvorenosti šuma gorskog područja kao podloga za odabir duljine uža vitla     pdf    TXT     HR     EN 241
Klobučar, Damir UDK 630* 629 (001)
Primjena geostatistike u uređivanju šuma     pdf    TXT     HR     EN 249
Redžić,S., S. Barudanović UDK 630* 189 (001)
The Petterns of Dyversity of Forest Vegetation of the Crvanj Mountain in the Herzegovina (West Balkan Peninsula)     pdf    TXT     HR     EN 261
 
PREGLEDNI ČLANCI
     
Šporčić,M., M. Landekić, M. Lovrić, S. Bogdan, K. Šegotić UDK 630* 624 + 568
Višekriterijsko odlučivanje kao podrška u gospodarenju šumama – modeli i iskustva     pdf    TXT     HR     EN 275
Tomljanović,K., M. Grubešić, K. Krapinec UDK 630* 156
Testiranje primjenjivosti digitalnih senzornih kamera za praćenje divljači i ostalih životinjskih vrsta     pdf    TXT     HR     EN 287
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Arač, Krunoslav
Crnokapa grmuša(Sylvia atricapilla L.)     PDF    TXT 293
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Idžojtić,M., M.Zebec, I.Poljak, J.Medak, B.Tutić
Slijedeći tragove pitomog kestena (Castaneaspp.) – uzgoj i kultura, folklori povijest, tradicija i korištenje     PDF    TXT 294
Frković,Alojzije
Lovstvo u Bosni i Hercegovini krajem 19. stoljeća u istoimenom djelu Fr. B. Laske     PDF    TXT 300
Grospić,Frane
L’ Italia forestale e montana     PDF    TXT 306
Idžojtić,M., I.Mandić
Ivna Bućan, prof. – Prikaz knjige “Biblijski vrt svetišta Gospe Stomorije”     PDF    TXT 308
 
IZ POVIJESTI LOVSTVA
     
Grospić,Frane
O stanju lovstva u Hrvatskoj prije 100 godina     PDF    TXT 310
 
IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOGA DRUŠTVA
     
Delač,Damir
Zapisnik 114. redovite izborne sjednice skupštine Hrvatskoga šumarskoga društva     pdf    TXT 314
Čavlović,Juro
Stručna tema Skupštine: “Prva nacionalna inventura šuma u Republici Hrvatskoj”     PDF    TXT 321
Marković,Biserka
Izložba slika – Svjetlo šume     PDF    TXT 324

                UNDER CONSTRUCTION