broj: 7-8/2010        pdf (8,66 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
RIJEČ GLAVNOGA UREDNIKA
     
Branimir Prpić
DALI I KAKO KORISTIMO BIOMASU KAO ENERGENT?     pdf    TXT     HR     EN 333
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Degmečić, D., T. Florijančić, K. Krapinec, D. Domić UDK 630* 156 (001)
Rogovlje srnjaka kao smjernica gospodarenja lokalnom populacijom     pdf    TXT     HR     EN 335
Barčić, D., V. Ivančić UDK 630* 116 + 425 (001)
Utjecaj odlagališta otpada Prudinec/Jakuševec na onečišćenje okoliša     pdf    TXT     HR     EN 347
Jakovljević, T., G. Pánczél, M. Manninger, N. Potočić, I. Seletković, T. Dubravac, M. Gradečki-Poštenjak UDK 630* 160 (001)
Lišće obične bukve (Fagus sylvatica L.), referentni uzorak ICPforesta za međulaboratorijske usporedbe i njegova primjenjivost za određivanje ukupnog dušika i ugljika u lišću     pdf    TXT     HR     EN 361
Sažetak: U sklopu Međunarodnog programa za procjenu i praćenje utjecaja zračnog onečišćenja na šume (ICP Forests) provode se stalna istraživanja kemijskih metoda ispitivanja lišća i iglica s ploha intenzivnog motrenja. Hrvatska sudjeluje sa 7 ICP ploha tipičnih šumskih zajednica. Kako bi se mogla pratiti pouzdanost primijenjenih metoda u laboratorijskim analizama i osiguranje kvalitete rezultata, organiziraju se svake godine međulaboratorijske usporedbe na uzorcima pripremljenim u laboratorijima zemalja koje su uključene u ICP Forests program.Hrvatski šumarski institut pripremio je lišće obične bukve za potrebe programa, koje se sada koristi i kao laboratorijski referentni materijal.U ovom radu napravljena je međulaboratorijska usporedba i ispitana ponovljivost i obnovljivost između mjernih rezultata određivanja ukupnog dušika i ugljika u referentom lišću obične bukve, na elementarnom analizatoru CNS 2000 u laboratoriju Hrvatskog šumarskog instituta i na elementarnom analizatoru EA 300 u laboratoriju Mađarskog šumarskog instituta, uključenim u ICP Forests program. Statistička analiza obuhvaćala je usporedni prikaz mjernih rezultata hrvatske metode (Metoda A) i mađarske metode (Metoda B), deskriptivnu statistiku za obje metode, F test za testirane razlike između varijanci obje metode, regresijsku analiza, t-test za zavisne uzorke, Boxplot dijagrame i kontrolne karte ponovljivosti metode B. Iz usporednih prikaza rezultata vidljivo je da postoje velike oscilacije rezultata Metode B za dušik i da neki rezultati prelaze gornju specifikacijsku granicu. Za ugljik, metoda B daje veće vrijednosti od metode A, ali one su unutar specifikacijskih granica i manje su varijacije u odnosu na metodu A (Slika 2.) F prelazi kritičnu vrijednost, ali varijanca metode A je manja od varijance metode B. Stoga je metoda A preciznija. Za ugljik, izračunati F prelazi kritičnu vrijednost.Varijanca metode A je značajno veća od metode B s 95 % vjerojatnošću (Tablica 5). Regresijskom analizom dobiveni koeficjenti korelacije r za metode određivanja dušika i ugljika (Tablica 6) govore o srednje pozitivnoj povezanosti. T-Testom (Tablica 7) je potvrđeno, da rezultati dobiveni dvjema metodama za određivanje ukupnog dušika i ugljika uz razinu pouzdanosti od 95 % su značajno različiti.
Kontrolni grafikon za dušik Metode B pokazuje razliku u ponovljivosti mjerenja i više od 30 % rezultata nalazi se izvan specifikacijskih granica (Slika 4.). Ponovljivost rezultata ugljika je dobra. Kemijske analiza lišća ograničene su za izbor instrumenata i metoda za određivanje pojedinih elemenata, stoga ovakva testiranja potvrđuju bolju primjenjivost elementarnih analizatora, kao što je CNS 2000 od EA 300 za određivanje dušika i ugljika zbog specifičnosti uzoraka.
Ključne riječi: CNS 2000; EA 300; elementarni anlitaor; ICP Forests; lišće obične bukve; međulaboratorijske usporedbe; referentni uzorak; ukupni dušik i ugljik
Ballian, D., M. Memišević, F. Bogunić, N. Bašić, M. Marković, D. Kajba UDK 630* 164 (Quercus robur L.) (001)
Morfološka varijabilnost hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) na području Hrvatske i zapadnog Balkana     pdf    TXT     HR     EN 371
Mešić, A., T. Gotlin Čuljak, T.Miličević UDK 630* 145.7 + 153 + 453 (001)
Dinamika populacije invazivne vrste Cameraria ohridella Deschka et Dimić (Lepidoptera: Gracilariidae) u središnjoj Hrvatskoj     pdf    TXT     HR     EN 387
Vasić, V., Z. Galić, M. Drekić UDK 630* 232.3 + 441 (001)
Učinkovitost i selektivnost nekih herbicida u rasadničkoj proizvodnji sadnica topola     pdf    TXT     HR     EN 395
Glavendekić, Milka UDK 630* 442 (001)
Parazitoidi i hiperparazitoidi Erannis Erannis defoliaria cl. (Lepidoptera, Geometridae) u hrastovim šumama     pdf    TXT     HR     EN 403
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Arač, Krunoslav
Vlastelica(Himantopus himantopus L.)     PDF    TXT 411
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Glavaš, Milan
Park-šume grada Zagreba     PDF    TXT 412
Krstonošić, D., K. Sever, I. Alešković
Šumsko drveće i grmlje Hrvatske     PDF    TXT 415
Glavaš, Milan
Mikoze i pseudomikoze voćaka i vinove loze     PDF    TXT 416
Frković, Alojzije
Vodič kroz lovišta Primorsko-goranske županije     PDF    TXT 418
Grospić, Frane
L’Italia forestale e montana     PDF    TXT 420
 
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
     
Martinić, I., M. Landekić
Interforst 2010 – Stručni barometar aktualnog stanja šumarske tehnike     PDF    TXT 423
 
PRIZNANJA
     
Vlainić, Oliver
Spomen obilježja zaslužnim šumarima i šumarskim institucijama     PDF    TXT 428
 
NOVI DOKTORI ZNANOSTI
     
Idžojtić, Marilena
Dr. sc. Marko Zebec     PDF    TXT 431
 
IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOGA DRUŠTVA
     
Dundović, Josip
Stručna ekskurzija šumara Karlovac u Austriju     PDF    TXT 434
 
IN MEMORIAM
     
Vlainić, Oliver
Mladen Tonković (1937 – 2010)     PDF    TXT 439

                UNDER CONSTRUCTION