broj: 11-12/2010        pdf (7,55 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
RIJEČ GLAVNOGA UREDNIKA
     
Branimir Prpić
NA KRAJU GODINE     pdf    TXT     HR     EN 557
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Vukelić, J., A. Alegro, V. Šegota, I. Šapić UDK 630* 188 + 174.7 (001)
Nomenklaturno-fitocenološka revizija asocijacije Calamagrostio variae-Piceetum dinaricum Bertović 1975 nom. illeg. u Hrvatskoj     pdf    TXT     HR     EN 559
Zebec, M., M. Idžojtić, I. Poljak, I. Mihaldinec UDK 630* 164 (001)
Varijabilnost nizinskog brijesta (Ulmus minor Mill. sensu latissimo) na području Hrvatske podravine prema morfološkim svojstvima listova     pdf    TXT     HR     EN 569
Cojzer, M., R. Brus UDK 630* 182 (001)
Vrste drveća i grmlja te strategija zarastanja napuštenog poljoprivrednog zemljišta na području Haloza u Sloveniji     pdf    TXT     HR     EN 581
 
PRETHODNO PRIOPĆENJE
     
Cetl, V., B. Barišić, I. Šarušić UDK 630* 582
Prevođenje katastarskih podataka u novi državni koordinatni sustav HTRS96/TM     pdf    TXT     HR     EN 593
 
PREGLEDNI ČLANCI
     
Kovácsová, P., M. Antalová UDK 630* 589
“Precizno šumarstvo” – definicija i pripadajuće tehnologije     pdf    TXT     HR     EN 603
Sažetak: Članak upoznaje znanstvenu i stručnu javnost s osnovnim in­formacijama vezanima za pojam “precizno šumarstvo”. Ovaj termin obuh­vaća novi koncept šumarskog djelovanja koji se oslanja na moderne alate i tehnologije, s ciljem dobivanja što veće količine pravodobnih i korektnih in­formacija nužnih za sustav podrške pri odlučivanju. “Precizno šumarstvo” jednako je vezano uz zadovoljavanje aktualnih ciljeva gospodarenja šumama s ekonomskog, socijalnog i ekološkog stajališta, ali i s drvno-tehnološkog gle­dišta šireg šumarskog sektora. Od modernih tehnologija danas su u europ­skom šumarstvu najzastupljenije one vezane uz daljinska istraživanja i geografski informacijski sustav (GIS). U novije se vrijeme u mnogim podru­čjima šumarske znanosti i prakse koriste različiti navigacijski sustavi. Novi globalni trend koji se sve više primjenjuje u poljoprivredi, odnosi se na sustav podrške pri odlučivanju – tzv. “Decision support system (DSS)”. Pojedine tehnologije navedenog sustava već su našle praktičnu primjenu u šumarstvu. Takvi su npr. alati za identifikaciju pogrešaka na sortimentima te instrumenti za testiranje i mjerenje drvnog materijala. Zbog svoje praktičnosti i pravovre­menih informacija, postoji velik interes za primjenom tehnologija “preciznog šumarstva” u mnogim područjima operativnoga šumarstva.
Precizno šumarstvo koristi razne tehnike i alate koji se različito klasifici­raju. U ovom radu klasifikacija je napravljena u 5 kategorija:

• Geodetske tehnologije (GNSS - globalni navigacijski satelitski sustavi) koje uključuju tehnologije za kartiranje šuma, inercijske navigacijske sustave, zemaljske laserske skenere i laserski daljinomjere, od kojih je jedan model pri kazan na slici 1.);

• Avionske i satelitske tehnologije daljinskih istraživanja kao LIDAR (Light Detection and Ranging) i IFSAR (Interferometric Synthetic Aperture Radar);

• U realnom vremenu procesni skener za kontrolu drva (identifikacija radio frekvencijom na slici 2., ultrazvučni detektori propadanja drva na slici 3., kompjuterizirana tomografija na slici 4.);

• Geografski informacijski sustav (GIS);

• Sustav podrške pri odlučivanju koji je spojiv sa GIS-om.

U Slovačkoj, na Tehničkom Sveučilištu u Zvolenu razvijeni su softverski sustavi podrške kod odlučivanja pod sljedećim nazivima:

• OTHS (Optimal harvesting and logging technology selection) – program za odabir optimalne tehnologije kod sječe i privlačenja/izvoženja) sortimenata;

• FFRA (Forest Fire Risk Assessment) – program za procjenu rizika od nastanka požara;

• SYBILA – softver za simulaciju rasta drveta koji se primjenjuju u šumarstvu i ekologiji.

Usprkos raznovrsnim definicijama pojedinih autora, koncept “preciznog šumarstva”, prikazan u obliku dijagrama na slici 6., podrazumijeva planiranje i provođenje aktivnosti vezanih za različita stajališta gospodarenja šumom te operacije za poboljšanje kvalitete finalnih proizvoda od drva, iskorištenje dr­vnih resursa, smanjenje otpada, povećanje dobit i održavanje kvalitete okoliša.
Predviđanja su da će integracija “preciznog šumarstva” u bliskoj budućnosti u slovačkom šumarstvu voditi itekako važnu ulogu, posebice radi omo­gućavanja brze i izravne komunikacije između pojedinih šumarskih operatera s ciljem dobivanja pravovremenih i korisnih informacija za donošenje ključ­nih odluka. Posljedično, to će omogućiti smanjenje troškova i povećanje pri­hoda i profita i za šumarska poduzeća i za drvnu industriju.
Landekić, Matija UDK 630* 302 + 384
Organizacijska kultura i sigurnost pri radu u Hrvatskom šumarskom sektoru     pdf    TXT     HR     EN 613
Balenović, I., H. Marjanović, M. Benko UDK 630* 569 + 587
Primjena aerosnimaka u uređivanju šuma u Hrvatskoj     pdf    TXT     HR     EN 623
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Arač, Krunoslav
Zelena krastača (Bufo viridis Laurenti)     PDF    TXT 632
Cerovečki, Zdravko
Transilvanska gromotulja – Alyssum transsilvanicum Schur     PDF    TXT 633
 
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
     
Harapin, Miroslav
Karantenske bolesti i štetnici, opasnost za hrvatsko šumarstvo i novi europski izazovi     PDF    TXT 633
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Grospić, Frane
L’Italia forestale e montana     PDF    TXT 638
 
MEĐUNARODNA SURADNJA
     
Mrkobrad, Miroslav
29. Svjetsko prvenstvo šumarskih radnika, Zagreb, 23–26. rujna 2010.     PDF    TXT 640
Dundović, H., J. Dundović
Bioenergija iz održivo gospodarenih šuma – ugljik neutralni izvori obnovljive energije     PDF    TXT 643
Dundović, Josip
5. Hrvatski dani biomase / 12. Europski dani biomase Regija 2010.     PDF    TXT 645
 
IZ POVIJESTI ŠUMARSTVA
     
Frković, Alojzije
Stručna lugarska škola u Fužinama s kraja 19. st.     PDF    TXT 647
 
OBLJETNICE
     
Biljak, R., F. Grospić
Ivan Oštrić, dipl. ing. – najstariji član HŠD – Ogranak Zagreb     PDF    TXT 649
Harapin, Miroslav
60-ta obljetnica upisa na Šumarski fakultet     PDF    TXT 650
 
IZLOŽBE
     
Ivančević, Vice
Vaclav Anderle u Hrvatskoj – u povodu izložbe njegovih ilustracija u Opatiji 2010. godine     PDF    TXT 651
 
IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOGA DRUŠTVA
     
Delač, Damir
EFN susret šumara Europe     PDF    TXT 653
Delač, Damir
ZAPISNIK 3. sjednice Upravnog i Nadzornog odbora HŠD-a     PDF    TXT 660
 
IN MEMORIAM
     
Harapin, Miroslav
Zvonimir Horvatić (1930–2010)     pdf    TXT     HR 667

                UNDER CONSTRUCTION