broj: 1-2/2013        pdf (7,9 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where brojid=201301 and arb=1 order by id

 
RIJEČ UREDNIŠTVA
     
Uredništvo
USPJEŠNO ZAVRŠEN 45. EFNS     pdf    TXT     HR     EN 5
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Dževada SOKOLOVIĆ, Dragutin PIČMAN, Ahmet LOJO, Safet GURDA, Muhamed BAJRIĆ, Haris KOLJIĆ UDK 630*383+686 (001)
ODREĐIVANJE OPTIMALNOG PROSTORNOG RASPOREDA MREŽE SEKUNDARNIH ŠUMSKIH PROMETNICA     pdf    TXT     HR     EN 7
Gregor BOŽIČ, Mladen IVANKOVIĆ, Lado KUTNAR UDK 630*165+187 (Fagus sylvatica L.) (001)
GENETSKA STRUKTURA SJEMENSKIH SASTOJINA OBIČNE BUKVE (Fagus sylvatica L.) S RAZLIČITIH ŠUMSKIH STANIŠTA NA GORJANCIMA/ŽUMBERKU UTVRĐENA METODOM IZOENZIMA     pdf    TXT     HR     EN 25
Sažetak
Slovenija sa svojih 58,4 % pokrovnosti teritorija šumama, odnosno s ukupno 1.184.369 ha (Vir: Zavod za gozdove Slovenije 2012) spada među šumovitije zemlje Europe. Istraživanja genetske varijabilnosti populacija obične bukve u Sloveniji i njihovo uspoređivanje s populacijama jugoistočne i srednje Europe uporabom izoenzimskih genskih markera, započela su 90-tih godina (Brus i sur. 1999, Gömöry i sur. 1999). Rezultati ukazuju na postojanje diferencijacije između sjeverozapadnih provenijencija istraživanog područja i provenijencija istočnog dijela balkanskog poluotoka.
Kako bi se istražila moguća genetska varijabilnost obične bukve sa geografski manjeg i heterogenog područja, analizom izoenzima uspoređivane su dvije populacije sa dva različita položaja planine Gorjanci (na Hrv. strani Žumberak). Za istraživano područje odabrana su dva značajno različita staništa bukve, jedno u brdskoj i drugo u planinskoj vegetacijskoj zoni. Obje autohtone sastojine i Vrhovo (Hedero-Fagetum) i Kozarje (Lamio orvalae-Fagetum) su šumski sjemenski objekti i prema kategoriji šumskog reprodukcijskog materijala sjemenske sastojine, selekcionirano sjeme, provenijencije Ustraški boršt/Cerov Log na nadmorskoj visini 273 metara i provenijencije Gorjanci/Kozarje na nadmorskoj visini od 657 metara. Udaljenost između dviju sastojina je 13 km, a razlika u nadmorskoj visini iznosi 384 m (Tablica 1).
Genetičko istraživanje varijabilnosti dviju populacija provedeno je pomoću 10 izoenzimskih sustava (Aat, Aco, Idh, Mdh, Mnr, Per, Pgi, Pgm, Skdh, 6-Pgdh) koji kodiraju za 16 genskih lokusa. Rezultati analiza izoenzima ocijenjeni su prema relativnoj frekfenciji alela i genotipova. Obrada podataka napravljena je sa GSED software (programski paket) za analizu genetske strukture iz podataka dobivenih elektroforezom (Gillet 1998). Rezultati genetskog istraživanja (Tablica 2) odnose se na genotipove 100 stabala na 16 polimorfnih co-dominantnih nasljednih izoenzimskih lokusa u dvije populacije.
Populacija Kozarje, sjemenska sastojina na višoj nadmorskoj visini, iz planinskog područja, pokazuje veću genetičku varijabilnost od populacije Vrhovo, odnosno populacije sa brdskog područja. Razlikovnost je posebice vidljiva u frekvencijama pojedinih alela i genotipova, promatranoj heterozigotnosti te osobito u hipotetskoj gametskoj multilokusnoj razlikovnosti.
Učestalost (frekfencija) alela Aco-B2, Idh-A2 and 6-Pgdh-B1 u sastojini Kozarje dvostruko je veća od sastojine na nižoj nadmorskoj visini. Frekfencija alela 6-Pgdh-A4 je približno tri puta veća u nižoj sastojini (Vrhovo) od sastojine Kozarje. Na lokusu Skdh, alel (A4) zabilježena je samo u sastojini Vrhovo kao heterozigotan genotip Skdh-A34 (12 %). Statistički značajna odstupanja u učestalosti alela između populacija pronađena je na 5 od 16 lokusa (Tablica 3).
Promatrana klima na genskim lokusima Aco-B, Idh-A, 6-Pgdh-A i ukupna prosječna genetska udaljenost prema Gregorius (1974) između uzorkovanih lokalnih bukovih populacija na planini Gorjanci je relativno visoka za promatrano (istraživano) malo geografsko područje. Istraživane sjemenske sastojine obične bukve (sjemenske sastojine obične bukve na različitim lokacijama, različitih nadmorskih visina) uzorkovane u ovim istraživanjima ukazuju na genetičku razlikovnost.
Iako planinske bukove šume Lamio orvalae-Fagetum imaju stabilniju biocenotičku strukturu u usporedbi s manje očuvanom i više degradiranom bukovom sastojinom Hedero-Fagetum, preporuča se pozornost prilikom prijenosa šumskog reprodukcijskog materijala iz sjemenskih sastojina obične bukve od viših prema nižim nadmorskim visinama u planinama Gorjanci.

Ključne riječi: obična bukva; genetski polimorfizam; genetska diferencijacija; Slovenija
Savo Rončević, Siniša Andrašev, Petar Ivanišević, Branislav Kovačević, Bojana Klašnja UDK 630*537+262 (001)
PRODUKCIJA BIOMASE I ENERGETSKI POTENCIJAL NEKIH KLONOVA CRNE TOPOLE (Populus deltoides Bartr. ex Marsh.) U ODNOSU NA RAZMAK SADNJE     pdf    TXT     HR     EN 33
Magda Sindičić, Tomislav Gomerčić, Primož Polanc, Miha Krofel, Vedran Slijepčević, Nina Gembarovski, Martina Đurčević, Đuro Huber UDK 630*135+14 (Lynx lynx) (001)
ANALIZA RODOSLOVLJA DINARSKE POPULACIJE RISA (Lynx lynx)     pdf    TXT     HR     EN 43
Emanuel Kula, Alena Pešlová, Petr Martinek, Pavel Mazal UDK 630*145.7 (001)
Razvoj gusenica gubara (Lymantria dispar L.) na hranljivom substratu obogačenom dušikom     pdf    TXT     HR     EN 51
Jovana PETROVIĆ, Nenad STAVRETOVIĆ, Srećko ĆURČIĆ, Ivana JELIĆ, Bojana MIJOVIĆ UDK 630*411+442 (001)
INVAZIVNE BILJNE VRSTE I TRČCI I MRAVI KAO POTENCIJAL NJIHOVE BIOLOŠKE KONTROLE NA PRIMJERU SPOMENIKA PRIRODE "BOJČINSKA ŠUMA" (VOJVODINA, SRBIJA)     pdf    TXT     HR     EN 61
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Krunoslav Arač
VELIKI TRSTENJAK (Acrocephalus arundinaceus L.)     PDF    TXT 70
Alojzije Frković
KRITIČNO UGROŽENI ČURLIN I DALJE NA METI LOVACA     PDF    TXT 71
Marilena Idžojtić
BOTANIČKI VRT U RIMU     PDF    TXT 74
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Frane Grospić
L´Italia forestale e montana     PDF    TXT 78
Vice Ivančević
Franz Bach: Povijest Otočke pukovnije (Otočaner Regiments Geschichte) Zagreb–Otočac 2012. g.     PDF    TXT 81
 
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
     
Jelena Kranjec, Andreja Đuka, Tibor Pentek
MEĐUNARODNO ZNANSTVENO SAVJETOVANJE FORMEC 2012 CROATIA "CONCERN, KNOWLEDGE AND ACCOUNTABILITY IN TODAY’S ENVIRONMENT"     PDF    TXT 84
Jozo Franjić,Željko Škvorc
NEKE ZANIMLJIVOSTI S PUTA U REPUBLIKU KOREJU     PDF    TXT 86
 
NOVI DOKTORI ZNANOSTI
     
Marijan Grubešić
Dr. sc. Kristijan Tomljanović, dipl. ing. šum.     PDF    TXT 95
 
NOVI MAGISTRI ZNANOSTI
     
Joso Vukelić
Mr. sc. Milan Presečan, dipl. ing. šum.     PDF    TXT 97
Hranislav Jakovac
Mr. sc. DAMIR DELAČ, dipl. ing. šum.     PDF    TXT 99
Stjepan Posavec
Mr. sc. Robert Abramović, dipl. ing. šum.     PDF    TXT 101
Stjepan Posavec
Mr. sc. Marija Ravenšćak, dipl. oecc.     PDF    TXT 104
 
IZ HRVATSKOG ŠUMARSKOG DRUŠTVA
     
Damir Delač
ZAPISNIK 3. sjednice Upravnog i Nadzornog odbora HŠD-a, održane 5. prosinca 2012. god. u prostorijama Šumarskoga doma     PDF    TXT 106
ODBOR ZA STRUČNO USAVRŠAVANJE
IZVJEŠĆE O RADU ODBORA ZA STRUČNO USAVRŠAVANJE HKIŠDT U 2012. GODINI     PDF    TXT 117
 
IN MEMORIAM
     
Davorin Kapec
JOSIP ŠTANFEL (1928–2012)     PDF    TXT 118
Ivica Tomić
NADA UIDL (1928–2012)     PDF    TXT 119
Ivica Tomić
VLADIMIR LEKO (1937–2012)     PDF    TXT 120
Alojzije Frković
Marijan Pavešić Pave (1933–2012)     PDF    TXT 121
Đuro Kauzlarić
Mr. sc. Božidar Tomičić (1928–2013)     PDF    TXT 122
Vice Ivančević
MARKO VUKELIĆ (1936–2010)     PDF    TXT 124
Vice Ivančević
GAJO PETROVIĆ (1927–2011)     pdf    TXT 125

                UNDER CONSTRUCTION