broj: 9-10/2014        pdf (10,9 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where brojid=201409 and arb=1 order by id

 
RIJEČ UREDNIŠTVA
     
Uredništvo
U SUSRET 250-oj OBLJETNICI ORGANIZIRANOG ŠUMARSTVA U HRVATSKOJ     pdf    TXT     HR     EN 437
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Igor STANKIĆ, Jurij MARENČE, Dinko VUSIĆ, Željko ZEČIĆ, Zlatko BENKOVIĆ UDK 630*537 (Fagus sylvatica L.) (001)
STRUKTURA NADZEMNE DRVNE BIOMASE OBIČNE BUKVE U RAZLIČITIM SASTOJINSKIM UVJETIMA     pdf    TXT     HR     EN 439
SAŽETAK:
Istraživanje o strukturi nadzemne biomase obične bukve provedeno je na tri različite lokacije unutar šumsko­gospodarskog područja Republike Hrvatske, a cilj je bio utvrditi pogodnost uporabe alometrijskih funkcija za izračun biomase obične bukve u različitim sastojinskim uvjetima. Alometrijske funkcije konstruirane su na temelju podataka prikupljenih neposredno in situ destruktivnom metodom. Prema uzgojnom obliku sastojine A i C su visokog uzgojnog oblika, dok je sastojina B panjača. Sastojine A i B su brdske bukove šume kojima se gospodari regularno, a sastojina C je preborna jelovo-bukova šuma. Na svakom lokalitetu posječen je i izmjeren određen broj stabala, pri čemu se posebna pozornost posvetila  na reprezentativnost uzorka (prsni promjer) s obzirom na distri­bu­ciju doznačenih stabala. Svakom posječenom stablu izmjereni su prsni promjer i visina (duljina). Obujam krupnoga drva promjera >7 cm utvrđen je metodom sekcioniranja. Grane promjera od 3 cm do 7 cm s korom izmjerene su, odnosno sekcionirane kao i krupno drvo, a ostalom dijelu sitne granjevine tanjem od 3 cm određena je masa u svježem stanju. Oblikovanje izračuna biomase triju sastavnica, kao i ukupne nadzemne biomase, izvršeno je prema tri različita modela. Za ocjenu modela korištena su dva parametra, koeficijent determinacije (R2) te drugi korijen prosječne kvadratne pogreške (RMSE). Na osnovi navedenih parametra, za ocjenu modela najbolji model za procjenu svih triju sastavnica te ukupne nadzemne biomase je model 2 – eksponencijalna jednadžba s dvije nezavisne varijable (d, h) i tri koeficijenta. Od preostala dva ispitivana modela, najbolji se pokazao model 1 i to u 9 slučajeva, što je bilo pomalo neočekivano, jer model 3, koji kao nezavisnu varijablu koristi obujam stabala iz lokalnih tarifa propisanih osnovom gospodarenja, već obuhvaća informacije o promjeru i visini stabala. Najveći pri­nos biomase očekivano je u sastojinama viših boniteta. Povećanjem prsnog promjera stabla povećava se postotni udio biomase krupnog drva promjera >7 cm u ukupnoj nadzemnoj biomasi stabla, a to povećanje najizraziti­je je u regularnoj sastojini II boniteta. Udio biomase granjevine promjera 3–7 cm gotovo je konstantan promjenom prs­nog promjera stabla, dok se biomasa treće sastavnice (granjevina <3 cm) u postotnom udjelu smanjuje po­većanjem prsnog promjera, što je uočljivije u regularnim sastojinama. Ovdje predloženi modeli mogu predstavljati podlogu za daljnja istraživanja u cilju poboljšanja planiranja procesa proizvodnje te naknadne analize izvršenih
sječa. Poseban potencijal predstavlja sastavnica drvne biomase promjera manjeg od 7 cm, čiji udio u određenim sastojinskim uvjetima može doseći i preko 10 % ukupne nadzemne biomase kod stabala većih prsnih promjera (uključujući i lisnu biomasu), a preko 20 % kod stabala manjih prsnih promjera.

Ključne riječi: Nadzemna biomasa; procjena biomase; alometrijske funkcije; obična bukva
Dražen DEGMEČIĆ, Tihomir FLORIJANČIĆ UDK 630*156 (Cervus elaphus, L.) (001)
UTJECAJ KLIMATSKIH I HIDROLOŠKIH ČIMBENIKA NA RAZVOJ ROGOVLJA JELENA OBIČNOG (Cervus elaphus, L.) U HRVATSKOM DIJELU BARANJSKOG PODUNAVLJA     pdf    TXT     HR     EN 451
Goran JELIĆ, Vlado TOPIĆ, Lukrecija BUTORAC, Zoran ĐURĐEVIĆ, Anamarija JAZBEC, Milan ORŠANIĆ UDK 630*232 (001)
UTJECAJ VELIČINE KONTEJNERA I PRIPREME TLA NA USPJEH POŠUMLJAVANJA JEDNOGODIŠNJIM SADNICAMA BORA PINIJE (Pinus pinea L.) NA SREDOZEMNOM PODRUČJU REPUBLIKE HRVATSKE     pdf    TXT     HR     EN 463
 
PRETHODNO PRIOPĆENJE
     
Andrej VERLIČ, Nataša ĐURIĆ, Žiga KOKALJ, Aleš MARSETIČ, Primož SIMONČIČ, Krištof OŠTIR UDK 228+614
KLASIFIKACIJA VRSTA DRVEĆA U PRIRODNOJ URBANOJ ŠUMI KORISTEĆI WORLDVIEW-2 SATELITSKE SNIMKE I LIDAR     pdf    TXT     HR     EN 477
 
STRUČNI ČLANCI
     
Alojzije FRKOVIĆ UDK 630*156 (Axis axis Erxleben 1977)
INTRODUKCIJA JELENA AKSISA (Axis axis Erxleben 1977) U HRVATSKO PRIMORJE 1953. GODINE     pdf    TXT     HR     EN 489
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Krunoslav Arač
BJELOGLAVI SUP (Gyps fulvus Hablizl)     PDF    TXT 499
Marilena Idžojtić
BOTANIČKI VRT SVEUČILIŠTA U PALERMU - TRADICIJA I LJEPOTA TALIJANSKOG JUGA     PDF    TXT 500
Dragan Prlić
POTOČNA DOLINA RAKITOVAC - PODRUČJE PREDVIĐENO ZA ZAŠTITU     PDF    TXT 503
 
OBLJETNICE
     
Igor Anić
PROSLAVLJENA 25. OBLJETNICA OSNUTKA MEĐUNARODNE UDRUGE PRO SILVA     PDF    TXT 504
Filip Vilim Šabić
PEDESETA OBLJETNICA NASELJAVANJA DIVOKOZA NA MASIV PLANINE BIOKOVA - KRATKI OSVRT O PROVEDENIM PLANOVIMA I RADNJAMA TE POSTIGNUTIM REZULTATIMA U PROTEKLIH 50 GODINA     PDF    TXT 505
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Hranislav Jakovac
Alozije Frković: U CRNOM LUGU VIŠE NEMA PRAĆKI - PTICE NAJUOČLJIVIJI ČLANOVI PRIRODE     PDF    TXT 509
Frane Grospić
L’ITALIA FORESTALE E MONTANA     PDF    TXT 511
 
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
     
RIJEKA BOSUT I POBOSUĆE U PROŠLOSTI, SADAŠNJOSTI I BUDUĆNOSTI     PDF    TXT 514
 
IZLOŽBE I NATJECANJA
     
Frane Grospić
JESEN U LICI - 16. IZLOŽBA TRADICIJSKIH PROIZVODA     PDF    TXT 523
 
IZ HRVATSKOG ŠUMARSKOG DRUŠTVA
     
Goran Vincenc
ALPE ADRIA - USPJEŠNO ORGANIZIRANE PRVE LJETNE ALPE ADRIA ŠUMARSKE IGRE     PDF    TXT 525
Damir Delač
Zapisnik 3. sjednice Upravnog i Nadzornog odbora HŠD-a održane 17. rujna 2014. god. na području UŠP Nova Gradiška     PDF    TXT 529
 
IN MEMORIAM
     
Ivan Hodić
ANTE TOMLJENOVIĆ (1932–2014)     PDF    TXT 538
Željko Gubijan
MILORAD KRASNOV  (1935–2014)     PDF    TXT 539

                UNDER CONSTRUCTION