broj: 5-6/2019        pdf (7,52 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where brojid=201905 and arb=1 order by id

 
RIJEČ UREDNIŠTVA
     
Uredništvo
Čitamo li (ili ne) Šumarski list     pdf    TXT     HR     EN 201
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Krešimir Krapinec, Miroslav Nikolić, Miljenko Bujanić, Dean Konjević UDK 630* 156 (001)
https://doi.org/10.31298/sl.143.5-6.1
Razmatranja u trofejistici: Učinak reza lubanje na stvarnu vrijednost trofeja srnjaka     pdf    TXT     HR     EN 203
Milivoj Franjević, Zoran Šikić, Boris Hrašovec UDK 630* 453 (001)
https://doi.org/10.31298/sl.143.5-6.2
Prvi ulovi Xylosandrus germanus (Blandford, 1894) u naletno-barijernim klopkama i porast populacije u nizinskim hrastovim sastojinama Hrvatske     pdf    TXT     HR     EN 215
Sažetak
U prvom desetljeću 21. stoljeća u hrvatskim nizinskim hrastovim sastojinama proveden je niz istraživanja vezanih uz integriranu zaštitu hrastove oblovine. U središtu ovih istraživanja bila je olfaktorna manipulacija domaćim vrstama iz rodova Trypodendron i Xyleborus uz uporabu naletno-barijernih klopki kompletiranih s atraktantima (lineatin, ETOH, GLV, Domowit-Trypowit D®). Tijekom ovih eksperimenata u ulovima naletno-barijernih klopi, pojavila se nova vrsta za hrastove nizinske sastojine u Hrvatskoj Xylosandrus germanus. Pojava vrste Xylosandrus germanus u ulovima naletno barijernih klopki prvi puta je zabilježena u dijelu terenskih eksperimenta (2009. godine), a ulovi u naletno-barijernim klopkamasu bili su u porastu ostatak perioda provedenih istraživanja. Tijekom 2011. godine fenologija potkornjaka drvaša nizinskih hrastovih sastojina provedena je od siječnja do početka lipnja. U ovom periodu zabilježena je i praćena fenologija šest vrsta potkornjaka drvaša, od kojih je T. signatum bio najbrojniji, a invazivna strana vrsta X. germanus je bio drugi po brojnosti tijekom ovog opažanja, iako prisutan u ulovima naletno barijernih klopki 2011 godine. Iako je ekonomski značaj X. germanus malen, ovo je vrsta koja je prisutna u Europi 65 godina. Postoje zabilježeni slučajevi iz Švicarske 1995. g. kada je X. germanus napao 20 000 m3 smreke i jele u regiji Jura. S ekološkog gledišta, glavna zabrinutost je da X. germanus postaje jedan od najbrojnijih potkornjaka na područjima u kojima se etablirao, ali bez dokaza o negativnom utjecaju na autohtone vrste. Iako se smatra da X. germanus ima potencijal negativno utjecati na lokalno nestajanje autohtonih vrsta i biološku raznolikost (Henin and Versteirt 2004; Bouget and Noblecourt 2005). Istraživanja u Belgiji pokazuju da postoji preklapanje ekoloških niša X. germanus sa nekoliko autohtonih vrsta (Henin and Versteirt 2004). U Sjevernoj Americi , X. germanus je jedan od ekonomski najvažnijih negativnih čimbenika u rasadnicima. Neki autori navode da postoji izvjesna razina fiziološkog stresa koja nije uočljiva, ali stabla ipak emitiraju stresom generirane atraktivne tvari koje privlače potkornjake tijekom rojenja. X. germanus se smatra štetnikom koji napada fiziološki oslabljena stabla pod stresom, ali neka istraživanja pokazuju da napada i naizgled zdrava stabla. Prisutnost i brojnost X. germanus u Hrvatskoj još treba biti dodatno istražena, jer se ovaj polifagni štetnik uspješno razvija na velikom broju vrsta listača i četinjača. X. germanus isto može biti i vektor za određene uzročnike bolesti i najčešće se povezuje sa gljivama iz roda Fusarium, koje mogu uzrokovati odumiranje stabala, venuće i rak na napadnutim stablima. Ovakav vektorski odnos dokazan je na vrstama iz roda Juglans. X. germanus može prenositi i holandsku bolest brijesta. Zbog navedenog potrebno je daljnje praćenje i istraživanje utjecaja izrazito polifagne invazivne vrste potkornjak drvaša X. germanus na ekosustave nizinskih hrastovih sastojina.

Ključne riječi: potkornjaci drvaši; integrirana zaštita hrastove oblovine; CEN EN 1316-1; FSC ; invazivna strana vrsta
Nikola Šušić, Martin Bobinac, Siniša Andrašev, Mirjana Šijačić-Nikolić, Andrijana Bauer-Živković UDK 630* 232.3 + 815 (001)
https://doi.org/10.31298/sl.143.5-6.3
Značajke rasta jednogodišnjih sadnica hrasta sladuna (Quercus frainetto Ten.) u uvjetima potpunog svjetla     pdf    TXT     HR     EN 221
Ayhan Usta, Murat Yilmaz, Selvinaz Yilmaz, Yavuz Okunur Kocamanoglu, Esengül Genc, Ibrahim Turna UDK 630* 242 (001)
https://doi.org/10.31298/sl.143.5-6.4
Utjecaj intenziteta prorjeda na rast azijske bukve (Fagus orientalis Lipsky) u plantažama u Trabzonu na sjeveroistoku Turske     pdf    TXT     HR     EN 231
Yilmaz Turk, Murat Yildiz UDK 630* 377 + 424 (001)
https://doi.org/10.31298/sl.143.5-6.5
Učinci uporabe drvne sječke i šumskih drvnih ostataka na površinsku eroziju traktorskih vlaka uzrokovanu privlačenjem oblog drva poljoprivrednim traktorom     pdf    TXT     HR     EN 241
 
PRETHODNO PRIOPĆENJE
     
Kenan Zahirović, Osman Mujezinović, Mirza Dautbašić UDK 630* 453
https://doi.org/10.31298/sl.143.5-6.6
Prvi nalaz parazitoda (Platygaster robiniae) na bagremovoj muhi šiškarici u Bosni i Hercegovini     pdf    TXT     HR     EN 251
 
STRUČNI ČLANCI
     
Ivana Plišo Vusić, Irena Šapić, Joso Vukelić UDK 630* 181.6 + 187
https://doi.org/10.31298/sl.143.5-6.7
Prepoznavanje i kartiranje šumskih staništa Natura 2000 u Hrvatskoj (I) – 91E0*, aluvijalne šume s crnom johom Alnus glutinosa i običnim jasenom Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)     pdf    TXT     HR     EN 255
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Krunoslav Arač
Vidra, Euroazijska vidra (Lutra lutra L.)     PDF    TXT 265
Ivo Aščić
Čuvajmo naše šume     PDF    TXT 266
Radovan Kranjčev
Zapisi iz hrvatskih šuma /1/: Opažanja o borovom četnjaku, gnjezdaru (Thaumetopoea pityocampa (Denis & Schiffermüller, 1775) na otoku Lastovu     PDF    TXT 270
 
AKTUALNO
     
Damir Delač
Hrvatsko šumarsko društvo o učestalim napadima na šumarsku struku     pdf    TXT 271
Branko Meštrić
Prije sto godina: ŠL 5-6/1919     PDF    TXT 273
Petra Boić Petrač
Na temelju pozitivnih primjera lakše ćemo pronaći formulu uspješnog suživota s velikim zvijerima     PDF    TXT 275
 
MEĐUNARODNA SURADNJA
     
Martina Đodan
Održana radionica SUSTREE projekta i premijera dokumentarnog filma ”Šume bez granica”     PDF    TXT 276
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Branko Meštrić
Šume i javno zdravlje - REVUE FORESTIE`RE FRANÇAISE 2-3-4 2018.     PDF    TXT 278
 
IZ HŠD-a
     
Oliver Vlainić
Hrvatska ekipa na zimskom natjecanju Alpe-Adria 2019. godine     PDF    TXT 279
Damir Delač
Zapisnik 1. Sjednice Upravnog odbora HŠD-a 2019. godine koja je održana 26. travnja 2019. godine s početkom u 11:00 sati u šumariji Koprivnica, UŠP Koprivnica     PDF    TXT 282
 
IN MEMORIAM
     
Milan Glavaš
Ivan Bogdanić, dipl. inž. šum. (1939. – 2019.)     PDF    TXT 288

                UNDER CONSTRUCTION