broj: 7-8/2019        pdf (13,1 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where brojid=201907 and arb=1 order by id

 
RIJEČ UREDNIŠTVA
     
Uredništvo
Građanska inicijativa kolektivne sadnje drveća 25., 26. i 27. listopada     pdf    TXT     HR     EN 293
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Joso Vukelić, Irena Šapić, Giacomo Mei, Igor Poljak, Ivana Plišo Vusić, Marko Orešković UDK 630* 181.6 + 272 (001)
https://doi.org/10.31298/sl.143.7-8.1
Šume crne johe (tip 91E0* Natura 2000, tip E.2.1.9. NKS) u Nacionalnom parku Plitvička jezera     pdf    TXT     HR     EN 295
A. Paletto, T. Laktić, S. Posavec, Z. Dobšinská, B. Marić, I. Đordjević, P. Trajkov, E. Kitchoukov, Š. Pezdevšek Malovrh UDK 630* 907 + 585 (001)
https://doi.org/10.31298/sl.143.7-8.2
Očuvanje prirode naprema šumarskim aktivnostima u zaštićenim područjima - mišljenje stručnjaka     pdf    TXT     HR     EN 307
SAŽETAK
Zadnjih desetljeća, primjena politike zaštite prirode, zasnovane na principima javnog sudjelovanja, postala je jedna od glavnih izazova za znanstvenike i donositelje odluka. Primjena politike očuvanja prirode slijedi dva osnovna pristupa: izdvajanje na osnovi prostorne podjele zaštićenih područja od proizvodnih, i pristup integracije, na temelju kojega se uključuju proizvodne i zaštitne namjene prostora. U mnogo slučajeva primjena politike očuvanja prirode uzrokovala je porast sukoba radi različitih i kompetitivnih principa korištenja zemlje, različitih interesa i pogleda. Cilj istraživanja je analizirati mišljenja stručnjaka o mogućim sukobima, prilikama i teškoćama za ljudske aktivnosti, ograničenjima u gospodarenju šumom vezano na uspostavu novih zaštićenih područja. Istraživanje je strukturirano u tri osnovna koraka: analiza stručnjaka, anketiranje i statistička obrada prikupljenih podataka. Polu-strukturirani upitnik putem emaila poslan je stručnjacima prema planiranom uzorku u svaku zemlju koja je uključena u COST CAPABAL projekt (COST Targeted Network TN1401 “CAPABAL” (41 sudionik u 10 zemalja). Podaci su statistički obrađeni, kako bi se naglasile razlike između EU28 zemalja članica i nečlanica i među institucijama (javna administracija, stručnjaci iz šumarstva i drvne industrije,  fakulteta i istraživačkih institucija i okolišnih nevladinih organizacija). Na kraju prikupljanja podataka, sakupljn je 41 upitnik, koji su ispunili stručnjaci podijeljeni na zemlje članice EU (22 upitnika sa udjelom 54% u uzorku), i 19 stručnjaka iz zemalja izvan EU (46%). Promatrajući distribuciju uzorka prema zainteresiranim grupama, 41,5% ispitanika predstavlja javnu administraciju, 29,3% sveučilišta i istraživačke institute, 22% sudjeluje u lancu šuma-drvo, 7,3% su članovi nevladinih okolišnih udruga.
Rezultati pokazuju da su najčešće vrste sukoba one koje su vezane za procedure uspostave novih zaštićenih zona, s posebnim naglaskom na ograničenja prava vlasništva i dodatno administriranje. Sudionici iz zemalja koje nisu EU28 članice, više su naglasile važnost ograničenja lovnih aktivnosti kao potencijalni sukob u usporedbi za sudionicima iz EU28 zemalja članica. Vezano na mogućnosti i ograničenja ljudskih aktivnosti u zaštićenim područjima, rezultati su pokazali da je razvoj ekoturizma jedna on najznačajnijih prilika za razvoj ruralnih marginalnih područja. Najveća zapreka je otežano gospodarenja šumom (pridobivanje drva) vezano za zahtjeve očuvanja prirode.
Konačno, rezultati pokazuju da na ispitivanom uzorku najveća zabrinutost u gospodarenju šumom su dodatno vrijeme i novac potreban za nadzor i primjenu aktivnosti očuvanja prirode u zaštićenim područjima. Za ispitanike iz EU28 zemalja članica najveća zabrinutost vezano na aktivnosti gospodarenja šumom je primjena aktivnosti očuvanja prirode u zaštićenim područjima, dok su ispitanici izvan EU28 zemalja istaknuli primjenu pesticida kao najvažniju promjenu u gospodarenju šumom.
Stavovi stručnjaka su temeljna početna pozicija koju treba uzeti u obzir kako bi se umanjili sukobi između očuvanja prirode i ljudskih aktivnosti te povećala socijalna uključenost u politiku očuvanja prirode.

Ključne riječi: zaštićena područja; mreža Natura 2000; participatorni proces; sukobi; konzultacije; anketni upitnik
Daniela Pilarska, Manana Kereselidze, Gernot Hoch, Andreas Linde UDK 630* 453 (001)
https://doi.org/10.31298/sl.143.7-8.3
Vitalnost spora mikrosporidija izoliranih iz gusjenica gubara (Lymantria dispar) nakon dugotrajne pohrane u tekućem dušiku     pdf    TXT     HR     EN 319
Ender Bugday, Abdullah Emin Akay UDK 630* 383 + 686 (001)
https://doi.org/10.31298/sl.143.7-8.4
Planiranje mreže šumskih prometnica u područjima podložnim klizištima koristeći višekriterijski pristup odlučivanja temeljen na GIS-u u slivu Ihsangazi u Sjevernoj Turskoj     pdf    TXT     HR     EN 325
Velid Halilović, Jusuf Musić, Muhamed Bajrić, Dževada Sokolović, Jelena Knežević, Amer Kupusović UDK 630* 453 https://doi.orig/10.31298/sl.143.7-8.5
Analiza potrošnje goriva pri sječi i izradi stabala hrasta kitnjaka na području p.j. Šumarija „Zavidovići“     pdf    TXT     HR     EN 337
Zdravko Dolonec UDK 630* 148.2 (001)
https://doi.org/10.31298/sl.143.7-8.6
Naseljavanje velike sjenice (Parus major L.) u mlade bjelogorične sastojine pomoću škrinjica za gniježđenje     pdf    TXT     HR     EN 347
 
PREGLEDNI ČLANCI
     
Damir Klobučar, Silvije Orsag UDK 630* 906 + 766
https://doi.org/10.31298/sl.143.7-8.7
Analiza uporabe financijske poluge u poduzeću „Hrvatske šume“ d.o.o.     pdf    TXT     HR     EN 353
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Krunoslav Arač
Mala čigra(Sterna albifrons Pall.)     PDF    TXT 363
Ivo Aščić
Svjetski dan pčela     PDF    TXT 364
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Uredništvo
Promocija znanstvene monografije     PDF    TXT 366
Milan Glavaš
Jarebika (Sorbus aucuparia L.): važnost, uzgoj i upotreba     PDF    TXT 367
Milan Glavaš
Dr. sc. Dario Kremer, dr. sc. Ana Brkljačić, mr. sc. Marko Randić: Biljni svijet Premužićeve staze na Velebitu     PDF    TXT 369
Milan Glavaš
Vedran Šegota, Ivan Limić: Biljke tvrđave Klis     PDF    TXT 370
Branko Meštrić
Pregled pisanja odabranih časopisa u redakcijskoj razmjeni Šumarskog lista     PDF    TXT 371
 
IZ HŠD-a
     
Damir Delač
Dan hrvatskoga šumarstva svečano je obilježen 14. lipnja 2019. godine na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu     PDF    TXT 376
 
IN MEMORIAM
     
Božidar Pleše
Mr. sc. Tomislav Heski, dipl. ing. šum. (1931.–2019.)     PDF    TXT 384

                UNDER CONSTRUCTION