broj: 1-2/2021        pdf (5,92 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
RIJEČ UREDNIŠTVA
     
Uredništvo
Uz dvije šumarske obljetnice     pdf    TXT     HR     EN 5
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Stjepan Posavec, Ljiljana Keča, Sabina Delić, Makedonka Stojanovska, Špela Pezdevšek Malovrh UDK 630* 666 (001)
https://doi.org/10.31298/sl.145.1-2.1
Komparativna analiza odabranih pokazatelja poslovanja državnih šumarskih poduzeća     pdf    TXT     HR     EN 7
Mirzeta Memišević Hodžić, Dalibor Ballian UDK 630* 181.8 + 232.1 (001)
https://doi.org/10.31298/sl.145.1-2.2
Morfološka i fenološka varijabilnost obične bukve (Fagus sylvaticaL.) u međunarodnom testu provenijencija u Bosni i Hercegovini     pdf    TXT     HR     EN 19
Branko Stajić, Živan Janjatović, Marko Kazimirović, Zvonimir Baković, Snežana Obradović UDK 630* 815 (001)
https://doi.org/10.31298/sl.145.1-2.3
Polimorfne krivulje indeksa staništa europske bukve (Fagus sylvatica L.) u centralnoj i istočnoj Srbiji     pdf    TXT     HR     EN 31
SAŽETAK
Moderno uzgajanje šuma, predviđanje rasta i prirasta, uređivanje šuma i donošenje odluka na različitim razinama, zahtijevaju pouzdane pokazatelje proizvodnosti staništa. Najvažniji pokazatelj potencijalne proizvodnosti šumskih staništa je dominantna visina sastojine u referentnoj dobi – stanišni indeks.
Usprkos velikom značenju evaluacije proizvodnog potencijala staništa za gospodarenje šumama, istraživanja proizvodnosti staništa u vidu stanišnih indeksa nisu intenzivno provođena u Srbiji, ali i u cijeloj regiji zemalja s prostora bivše države Jugoslavije (s izuzetkom Slovenije). Stoga je cilj istraživanja bio (1) modeliranje odnosa visine i starosti dominantnih stabala bukve i (2) konstrukcija polimorfnih krivulja stanišnih indeksa za bukvu u središnjoj i istočnoj Srbiji te (3) usporedba dobivenih rezultata iz Srbije s rezultatima o visinskom rastu i prirastu bukve iz zemalja u neposrednoj blizini.
Istraživanje je provedeno u bukovim jednodobnim sastojinama u području Žagubice – ŽA, u istočnoj Srbiji (oko 15.000 ha ukupne površine pod šumom) i planine Rudnik – RU, u središnjoj Srbiji (oko 7.000 ha ukupne površine pod šumom). Uzorak od 53 (ŽA) i 53 (RU) dominantnih stabala bukve korišten je za dobivanje odgovarajućih podataka o visini stabala u različitim dobima. Stabla su odabrana tako da pokrivaju širok raspon dobi i uvjeta staništa unutar područja istraživanih kompleksa bukovih šuma. Za utvrđivanje polimorfnih krivulja staništa testirane su funkcije Korfa, Korsuna i Chapman-Richardsa (CHR), čiji su parametri utvrđeni metodom predviđanja vrijednosti parametara.
Rezultati dobiveni u našoj studiji ukazali su da se CHR model pokazao najboljim i kada su u pitanju značajnost i preciznost predviđanja parametara modela, ali i biološke značajke modela koje se odnose na uklapanje modela u mjerene podatke o visinskom rastu i prirastu bukve. Također, raspodjela reziduala kod CHR modela pokazala je najmanja odstupanja od normalne, dok su ostala dva modela imala određeni stupanj heteroscedastičnosti.
Drugi poželjan kriterij za ocjenu modela indeksa staništa može biti njegovo „ponašanje“ u pogledu sličnosti rezultata dobivenih primjenom modela i empirijskih rezultata, u ovome slučaju s empirijskim podacima o dobi kulminacije i maksimalnih vrijednosti tečajnog visinskog prirasta (CAIh) po klasi staništa. Dobiveni rezultati sugeriraju da su se krivulje indeksa staništa generirane funkcijom CHR najbolje uklopile u podatke dobivene postupkom analize stabla. Modeli Korf i Korsun dali su relativno točne rezultate za najbolje dvije klase staništa (bonitete), ali generirali su nerealne procjene za slabije produktivna staništa. Stoga se može zaključiti da se CHR model pokazao najboljim i prema ovom biološkom kriteriju. Modelirani podaci o dobi kulminacije CAIh pokazali su da bukva na području RU i ŽA dostiže dob kulminacije godišnjeg tečajnog visinskog prirasta (CAIh) kasnije nego u Austriji i Hrvatskoj, dok je slična dobi utvrđenoj u Sloveniji i Srbiji (sa drugog područja).
Dobivene krivulje indeksa staništa ponajprije se trebaju koristiti za procjenu proizvodnog potencijala bukve na srednjim i nisko produktivnim staništima u Srbiji. Daljnje istraživanje u Srbiji treba provesti na najproizvodnijim staništima i u smjeru primjene nekih ‘’od bazične dobi nezavisnih’’ pristupa, kao što su algebrični diferencijalni pristup - ADA i generalizirani algebrični diferencijalni pristup – GADA. Determinirane polimorfne krivulje stanišnih indeksa bukve su vrlo korisne u određivanju odgovarajućih uzgojnih tretmana, općoj klasifikaciji staništa s obzirom na njihovu kvalitetu i za primjenu načela potrajnog gospodarenja šumama.

 
PRETHODNO PRIOPĆENJE
     
Mirza Dautbašić, Osman Mujezinović, Dejan Kulijer, Adi Vesnić, Kenan Zahirović, Sead Ivojević, Damir Prljača UDK 630* 453
https://doi.org/10.31298/sl.145.1-2.4
Prvi nalaz vrste Pyrrhalta viburni (Coleoptera: chrysomelidae) u Bosni i Hercegovini     pdf    TXT     HR     EN 43
 
PREGLEDNI ČLANCI
     
Damir Barčić, Željko Španjol, Roman Rosavec, Mario Ančić, Tomislav Dubravac, Sanja Končar, Ivan Ljubić, Ivona Rimac UDK 630*182
https://doi.org/10.31298/sl.145.1-2.5
Pregled vegetacijskih istraživanja u šumama hrasta crnike(Quercus ilex L.) na pokusnim plohama u Hrvatskoj     pdf    TXT     HR     EN 47
Toni Buterin, Robert Doričić, Igor Eterović, Amir Muzur, Marina Šantić UDK 630*111 + 469
https://doi.org/10.31298/sl.145.1-2.6
Javnozdravstvena perspektiva utjecaja industrijskog onečišćenja na globalno zatopljenje i pojavnost zoonoza     pdf    TXT     HR     EN 63
 
STRUČNI ČLANCI
     
Branko Sitaš UDK 630* 659
https://doi.org/10.31298/sl.145.1-2.7
Kontroling radnih strojeva pri izvođenju šumskih radova     pdf    TXT     HR     EN 71
 
POPULARIZACIJA ŠUMARSKE STRUKE
     
Katarina Korov
Internacionalizacija Šumarskog fakulteta „kod kuće“     PDF    TXT 80
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Krunoslav Arač
Crnokrila prutka (Tringa ochropus L.)     PDF    TXT 81
Radovan Kranjčev
Zapisi iz hrvatskih šuma - O šumi Repaš     PDF    TXT 81
 
AKTUALNO
     
Igor Anić, Oliver Vlainić
Otvoreno pismo: Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o poljoprivrednom zemljištu     PDF    TXT 84
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Marko Bačurin
Prof. dr. sc. Jozo Franjić i prof. dr. sc. Željko Škvorc: Novi sveučilišni udžbenik Šumsko drveće i grmlje Hrvatske     PDF    TXT 86
Branko Meštrić
Dvijesto godina poljskog šumarskog časopisa Sylwan     PDF    TXT 87
Branko Meštrić
Pregled pisanja odabranih časopisa u redakcijskoj razmjeni Šumarskog lista     PDF    TXT 88
 
IZ HŠD-a
     
Damir Delač
Zapisnik 2. sjednice Upravnog odbora HŠD-a 2020. godine     PDF    TXT 99
Damir Delač
Zapisnik 124. Redovite sjednice Skupštine HŠD-a     PDF    TXT 106
 
IN MEMORIAM
     
Oliver Vlainić
In memoriam Petar Vitas, dipl. ing. šum. (15. 6. 1945. – 4. 11. 2020.)     PDF    TXT 108

                UNDER CONSTRUCTION