broj: 3-4/2022        pdf (12,34 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where brojid=202203 and arb=1 order by id

 
RIJEČ UREDNIŠTVA
     
Uredništvo
Da li i kako koristimo biomasu kao energent?     pdf    TXT     HR     EN 101
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
David Janeš, Andreja Đuka, Ivica Papa, Tibor Pentek, Maja Moro, Ivan Žarković, Tomislav Poršinsky UDK 630* 686 + 463 (001)
https://doi.org/10.31298/sl.146.3-4.1
Pokazatelji primarne otvorenosti četiri reljefna područja šuma     pdf    TXT     HR     EN 103
Kristijan Tomljanović, Marijan Grubešić, Danko Diminić, Milan Poljak, Jelena Kranjec Orlović UDK 630* 156 + 451 (001)
https://doi.org/10.31298/sl.146.3-4.2
Štete od jelena običnog (Cervus elaphus L.) u sastojinama poljskog jasena (Fraxinus angustifolia Vahl) Srednje Posavine     pdf    TXT     HR     EN 117
Sažetak
Šumski ekosustavi složeni su sustavi u kojima je ponekad teško predvidjeti i objasniti procese međusobnog djelovanja i interakcije pojedinih čimbenika. Neodvojivi dio šumskih ekosustava su različite vrste krupne divljači. Divljač, a posebice krupni preživači i divlja svinja, u stalnoj su interakciji sa florom područja koje naseljavaju. Njihovi pozitivno/negativni utjecaji mijenjaju se tijekom različitih fenofaza i starosti sastojine te ovise o prisutnosti i brojnosti divljači, dostupnosti hranjiva i sl. Negativni utjecaji krupnih vrsta divljači predmet su brojnih istraživanja u svijetu i kod nas. U ovome istraživanju obrađene su štete koje uzrokuje jelen obični (Cervus elaphus L.) na kori mladih stabala poljskog jasena (Fraxinus angustifolia Vahl). Na dvije lokacije unutar poplavnog područja rijeke Save, u staništima gdje se preklapaju zajednice poljskog jasena i areal jelena običnog, izvršeno je istraživanje oštećenja na kori poljskog jasena. Rezultati pokazuju da guljenje kore mladih stabala jasena započinje odmah po uklanjanju zaštitne ograde kojim se sastojine štite u fazi oplodnih sječa. Oštećivana stabla jasena kreću se u rasponu prsnog promjera od 2 do 18 cm. Na stablima promjera 18 cm i više, zbog formiranja debljeg sloja mrtve kore, jeleni prestaju s guljenjem, a štete iz prethodnih godina postaju teže uočljive. Oštećivanja kore kreću od pridanka debla (vrata korijena) pa sve do 190 cm visine. Porastom promjera unutar raspona 2 – 18 cm, raste i stupanj prstenovanja odnosno kumulativna višegodišnja oštećenja. Na nekim lokacijama šteta je zabilježena na svim stablima poljskog jasena. Oštećenja nisu pronađena na hrastu lužnjaku (Quercus robur L.) i amorfi (Amorpha fruticosa L.) kao dvjema najzastupljenijim drvenastim vrstama pored jasena. Provedene analize kore ne upućuju da je nedostatak hranjiva, šećera ili minerala razlog zašto jeleni gule koru mladih jasenovih stabala.

Ključne riječi: poljski jasen; štete na drveću; krupna divljač; jelen obični
Mustafa Arslan, Arzu Ucar Turker, Isa Tas, Arzu Birinci Yildirim, Erva Ozkan UDK 630* 423 (001)
https://doi.org/10.31298/sl.146.3-4.3
Utvrđivanje fenolnih substanci kod šest različitih populacija medvjeđe lijeske (Corylus colurna L.) i usporedba fluktuacije fenola u slučaju nedostatka vode     pdf    TXT     HR     EN 127
Ender Bugday UDK 630* 261 (001)
https://doi.org/10.31298/sl.146.3-4.4
Mapiranje osjetljivosti na klizišta na temelju GIS-a korištenjem strojnog učenja i procjene alternativnih šumskih putova u zaštitnim šumama     pdf    TXT     HR     EN 137
 
PRETHODNO PRIOPĆENJE
     
Zdravko Dolenec UDK 630* 148.2 https://doi.org./10.31298/sl.146.3-4.5
Datumi povratka vuge (Oriolus oriolus L.) Sa zimovanja u bjelogorične šume sjeverozapadne Hrvatske u odnosu na sve toplija proljeća     pdf    TXT     HR     EN 149
 
PREGLEDNI ČLANCI
     
Matija Bakarić, Ivan Martinić, Mario Šporčić, David Mijoč, Matija Landekić UDK 630* 641
https://doi.org/10.31298/sl.146.3-4.6
Poduzetnička infrastruktura i poduzetništvo u šumarstvu Republike Hrvatske – mogućnosti i perspektive korištenja     pdf    TXT     HR     EN 153
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Krunoslav Arač
Patka kreketaljka (Anas strepera L.)     PDF    TXT 161
 
AKTUALNO
     
Silvija Zec, Irina Suša
Projekt “Šume u rukama žena“ ide naprijed     PDF    TXT 162
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Branko Meštrić
Mr. sp. Mandica Dasović, Renata Rudelić, dipl. ing. šum.: Neke znamenitosti u ličkim šumama     PDF    TXT 163
 
IZ HŠD-a
     
Damir Delač
Zapisnik 1. elektroničke sjednice Upravnog odbora Hrvatskog šumarskog društva 2022. godine     PDF    TXT 165
Damir Delač
Zapisnik 1. elektroničke sjednice Skupštine Hrvatskog šumarskog društva 2022. godine     PDF    TXT 166
 
IN MEMORIAM
     
Sanja Novak Agbaba
Dr. sc. Miroslav Harapin (22.9.1929 – 17.2.2022.)     PDF    TXT 167

                UNDER CONSTRUCTION