broj: 5-6/2004        pdf (38,8 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where brojid=200405 and arb=1 order by id

 
RIJEČ GLAVNOG UREDNIKA
     
urednik
Održanje šumskih ekosustava u današnjem dobrom stanju nije moguće bez funkcioniranja pravne države     PDF    TXT     HR 221
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Pernar, N., Vukelić, J., Bakšić, D., Baričević, D. UDK 630* 114.4 + 188
Prilog poznavanju geneze i svojstava tla ritskog područja sjeveroistočne Baranje     pdf    TXT     HR     EN 223
Krpan, A. P. B., Poršinsky, T. UDK 630* 363
Djelotvornost strojne sječe i izrade u sastojinama tvrdih i mekih listača – 2. dio: Djelotvornost harvestera u kulturi mekih listača     pdf    TXT     HR     EN 233
Zečić, Ž., Krpan, A. P. B., Poršinsky, T., Šušnjar, M. UDK 630* 375
Djelotvornost traktora Steyr 8090 i 9078 u oplodnim sječama sastojina požeškog gorja     pdf    TXT     HR     EN 245
Pilaš, I., Potočić, N. UDK 630* 561 + 116
Odnos unutarsezonskih varijacija prirasta debla, električnog otpora kambijalne zone i podzemne vode u sastojini hrasta lužnjaka (Q. robur L.)     pdf    TXT     HR     EN 255
Popijač, M., Seletković, I., Volner, M., Lovrenčić, I., Barišić, D., Kezić, N. UDK 630* 160 + 161
Dinamika kretanja 137Cs i 40K na stablima jele (Abies alba) na Sljemenu     pdf    TXT     HR     EN 269
Posavec, S. UDK 630* 652
Specifičnosti poslovne analize entiteta za gospodarenje šumom i šumskim zemljištem     pdf    TXT     HR     EN 279
Štorga, D. UDK 630* 582 + 525
Primjena GIS-a pri izlučivanju sastojina prema dendrometrijskim parametrima     pdf    TXT     HR     EN 287
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Arač, K.
Lastavica (Hirundo rustics L.)     PDF    TXT     HR 300
 
AKTUALNO
     
Jakovac, H.
Dani hrvatskoga šumarstva, 108. redovita skupština hrvatskoga šumarskog društva     PDF    TXT     HR 301
Prpić, B.
Profesor dr. sc. Slavko Matić izabran za redovitoga člana Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti     PDF    TXT     HR 323
Frković, A.
Poštanska marka posvećena Nacionalnom parku “Risnjak”     PDF    TXT     HR 326
Oštrić, I.
O vatrenoj stihiji na jadranskom području     PDF    TXT     HR 328
 
IZAZOVI I SUPROTSTAVLJANJA
     
Starčević, T.
U prirodnom šumskom ekosustavu, divljač mora biti uravnotežena sastavnica     PDF    TXT     HR 329
 
NOVI MAGISTRI ZNANOSTI
     
Raguž, D.
Mr. sp. Marin Tomaić, dipl. ing. šum.     PDF    TXT     HR 332
Mr. sp. Marin Tomaić, dipl. ing. šum. obranio je magistarski rad iz znanstvenog područja biotehničke znanosti, znanstveno polje šumarstvo, znanstvena grana uređivanje i zaštita šuma – ogranak lovstvo na Šumarskom fakultetu u Zagrebu. Rad je obranio u srpnju 2003. godine pred Povjerenstvom koje je imenovalo Fakultetsko vijeće Sveučilišta u Zagrebu u sastavu: prof. dr. sc. Zvonko Seletković, predsjednik, doc. dr. sc. Marijan Grubešić i prof. dr. sc. Zdravko Janicki, članovi. Mentorom je imenovan doc. dr. sc. Marijan Grubešić. Uz suglasnost autora i mentora, zadovoljstvo nam je dati kraći prikaz magistarske stručne radnje pod naslovom “Metode prihvata, ispuštanja i podivljavanja fazana (Phasianus colchicus L.) u otvorena lovišta”.
Mr. sp. Marin Tomaić rođen je 23. svibnja 1955. godine u Senju. Osnovnu i srednju školu završava u Zagrebu te akademske godine 1974./75. upisuje Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, gdje ga i 1980. godine diplomira.
Od 1981. godine zaposlen je u Šumskom gospodarstvu Varaždin, šumarija Varaždin na radnom mjestu revirnika. Godine 1992. imenovan je upraviteljem šumarije Varaždin, a od sedmog mjeseca 1995. godine raspoređen je na mjesto rukovoditelja Službe za lovstvo u Direkciji JP “Hrvatske šume”p.o. Zagreb, da bi 1996. godine bio raspoređen i na mjesto rukovoditelja Službe za ekologiju. Od 1998. godine zaposlen je na mjestu direktora “Zelendvor” d.d. Varaždin.
Godine 2003. magistrira na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.
Upravo rad u trgovačkom društvu “Zelendvor” d.d. Varaždin na proizvodnji pernate divljači, pobudio je u njemu potrebu da proučava problematiku koju je obradio u magistarskom radu “Metode prihvata, ispuštanja i podivljavanja fazana (Phasianus colchicus L.) u otvorena lovišta”. Proučavajući tu problematiku kroz 5 godina autor je došao do izuzetnih spoznaja, pa je iz te rijetko obrađene problematike napisao i magistarski rad. Stručni magistarski rad autor je napisao na 144 stranice, s vrijednim praktično-korisnim tablicama i grafičkim prikazima. U okviru istraživanja autor je postavio pokuse na području Međimurske, Varaždinske i Bjelovarsko-bilogorske županije, odnosno u tamošnjim odabranim lovačkim udrugama. Istraživanja su provedena u 29 otvorenih lovišta. U svih 29 lovišta – pokusnih površina, istraživanje je provodio punih 5 godina. Za prikupljanje valjanih podataka autor je priredio istraživački obrazac na 3 stranice sa 20 grupa podataka odvojeno za svaku od 29 pokusnih površina, odnosno 29 lovišta. Istraživanje je usmjerio na izbor tipa prihvatilišta za fazane razne starosti od 7 – 50 tjedana, koja se primjenjuju u praksi:
1. Potpuno zatvoreno prihvatilište, potpuno ograđeno žičanim pletivom;
2. Otvoreno prihvatilište, ograđeno žičanim pletivom samo s bočnih strana bez pokrovne mreže;
3. Kombinirana prihvatilišta;
4. Pokretna prihvatilišta.
Autor cijelo jedno poglavlje posvećuje problemu kontakta fazana s prirodnim uvjetima, što je problem sve umjetno uzgojene divljači. Pri tome detaljno obrađuje prihvat fazana s brojnim podacima i rješenjima, ispuštanje i podivljavanje, a sve to u 29 lovišta. Za fazu nabave fazana istražuje optimalni broj (količinu), starost, vrijeme nabave i omjer spolova fazana. Faza nabave fazana posebno je istaknuta, a ništa manje značajno nisu obrađene i ostale faze. Za potrebe svih triju faza autor je istražio brojne ekološke parametre, a u pripremi terena za ispuštanje osobiti je naglasak na reguliranju broja predatora. Autor je za potrebe tih triju faza detaljno ugradio spoznaje iz fitocenologije, klimatske i druge vremenske prilike u svakom lovištu tijekom svih 5 godina istraživanja.
Rezultate istraživanja obradio je na preko 50 stranica. Svaki rezultat istraživanja ima svoju težinu za svako od 4 tipa uzgajališta, pa je teško sve opisivati u kratkom napisu. Međutim moramo komentirati podatke uginuća fazana koje autor precizno veže za tip prihvatilišta, površinu prihvatilišta, vrijeme držanja fazana u prihvatilištu i dr. Najmanji gubici bili su u kombiniranom prihvatilištu. Stoga, a i iz drugih razloga, autor je decidirano predložio za kontinentalni dio Hrvatske prihvat fazana u kombinirano hranilište. Rezultate istraživanja autor je obradio matematičko-statističkim metodama.
Za potpun uspjeh postupka u kombiniranom prihvatilištu autor daje istražene i dokazane upute:
1. Izbor lokacije – 5 uvjeta
2. Površina zatvorenog i otvorenog dijela prihvatilišta (1 : 10) na bazi 500 fazana – 3 upute
3. Priprema površina – minimum 4 upute
4. Ograđivanje – 2 upute
5. Vegetacijski pokrov – 4 upute
6. Opremljenost objekata s alatom – zatvoreni dio 5 uputa i otvoreni dio 10 uputa
Uz sve to čitatelj ove radnje spoznat će postupke s fazanima kao što je hranjenje, pojenje, higijena, bolesti, vrijeme boravka fazana u pojedinim fazama, kalendar radova u prihvatilištu, proces odrastanja i podivljavanja. Autor je izradio i priložio nacrt s brojnim detaljima za kombinirano prihvatilište. Lovoovlaštenici koji u gospodarenju divljači imaju obvezu gospodarenja sitnom pernatom divljači, ovaj magistarski rad mogu koristiti kao priručnik. Na kraju želimo komentirati 3 zaključka. Prvi zaključak je da se gotovo svi gubici na ispuštenim fazanima događaju u lovištu. Toj se fazi podivljavanja premalo posvećuje pozornost. O odabranim površinama za umjetno uzgojene fazane treba cijelu godinu voditi brigu, a posebice prije, za i poslije ispuštanja fazanske divljači. Drugi zaključak odnosi se na potreban prostor za fazane, bez obzira na tip prihvatilišta. Treba osigurati 1 m2 za svakog fazančića starosti 7 – 8 tjedana. Unutar kombiniranog prihvatilišta ne smije biti nikakvih objekata koji bi narušavali mir. Omjer zatvorenog dijela kombiniranog prihvatilišta u odnosu na ukupnu površinu prihvatilišta treba biti 1 : 10.
Zaključke autor završava tvrdnjom da je optimalni tip prihvatilišta za fazane u lovištima kontinentalnog dijela Hrvatske kombinirani tip.
Nije nam poznato da se posljednjih godina netko bavio istraživanjima problema sitne divljači na znanstvenoj osnovi ili ista nisu publicirana. Stoga je autor i primio čestitke za takav doprinos lovnoj znanosti i praksi.
Ne može se dati bolja ocjena tog magistarskog rada od one koju je dalo Povjerenstvo znanstveno nastavnog Vijeća šumarskog fakulteta, gdje pored ostalog stoji: “Sam rad po svom opsegu, broju istraživačkih parametara i u konačnici rezultatom, donekle prelazi okvire kvalifikacijskog rada – stručnog magistarskog rada – ali je bilo vrlo teško izostaviti bilo koji segment u istraživanju, obradi podataka i na kraju njihovoj interpretaciji, a da se pritom ne naruši cjelovitost rada”. Time je Povjerenstvo htjelo izreći da je šteta što nije znanstveni stupanj umjesto stručnog.
Nadamo se da će dolazak autora u HŠ d.o.o. pridonijeti stručnom gospodarenju sitnom divljači u lovištima kojima gospodare HŠ d.o.o., te da autor neće stati sa znanstveno-istraživačkim radom.

Raguž, D.
Mr. sp. Vlado Jumić, dipl. ing. šum.     PDF    TXT     HR 333
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Getz, D.
Adamsijev plijenor, rijetki posjetitelj Hrvatske i grada Osijeka     PDF    TXT     HR 335
 
OBLJETNICE
     
Skoko, M.
Najstariji šumarski stručnjak u Hrvatskoj Ivan Šavor proslavio je 103. rođendan     PDF    TXT     HR 337
 
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
     
Kajba, D.
Izvješće sa sedmog sastanka Euforgen mrežnog plana za plemenite listače     PDF    TXT 338
Grubešić, M.
U Slovačkoj održani XI. Levički lovački dani     PDF    TXT 339
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Grubešić, M.
Pavel Hell, Jaroslav Slamečka, Jozef Gašparik: Ris i divlja mačka – u slovačkim Karpatima i u svijetu (Ris a diva mačka – v slovenskych Karpatov a vo svete)     PDF    TXT 343
Grospić, F.
Alberi e territorio, L’Italia forestale e montana     PDF    TXT 344
Grospić, F.
Alberi e territorio, L’Italia forestale e montana     PDF    TXT 349
Vojniković, S.
GIS u gazdovanju prirodnim resursima     PDF    TXT 350
Biškup, J.
Svi hrvatski šumari u jednoj ediciji     PDF    TXT     HR 351
 
MEĐUNARODNA SURADNJA
     
Šegon, V.
2. Svjetska konferencija i izložba tehnologije Biomasa za energiju, industriju i zaštitu klime     PDF    TXT 352
 
IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOG DRUŠTVA
     
Schreiber, P.
Posjet HŠD ogranak Dalmacija Split HŠD ograncima Vinkovci i Osijek     PDF    TXT 354
 
IN MEMORIAM
     
HŠD – ogranak Delnice
Rade Rajnović (1956 – 2003)     PDF    TXT     HR 359

                UNDER CONSTRUCTION