broj: 5-6/2005        pdf (29,9 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
RIJEE GLAVNOGA UREDNIKA
     
Naše šumarsko školstvo i Europska unija     PDF    TXT     HR 242
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Orlić, S., S. Perić UDK 630* 232.1 (001)
Proučavanje uspijevanja provenijencija duglazije (Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco) na Krndiji     pdf    TXT     HR     EN 243
Križanec, R. UDK 630* 228 + 561 (001)
Vrijeme prijelaza kao pokazatelj promjena u razvoju šumskih sastojina prebornog uzgojnog oblika     pdf    TXT     HR     EN 251
Pernek, M., I. Pilaš UDK 630* 453 (001)
Gradacije gubara - Lymantria dispar L. (Lep., Lymantriidae) u Hrvatskoj     pdf    TXT     HR     EN 263
 
PRETHODNO PRIOPĆENJE
     
Kajba, D., I. Anić, D. Pfeifer UDK 630* 165 (Populus nigra L.)
Potrajnost i očuvanje genofonda s posebnim osvrtom na europsku crnu topolu (Populus nigra L.)     pdf    TXT     HR     EN 271
 
PREGLEDNI ČLANCI
     
Meštrić, B. UDK 630* 945.1
Šumarski list - bibliografska baza podataka i njena prezentacija     pdf    TXT     HR     EN 279
Šporčić, M. UDK 630* 641
Uvid u neka gledišta poduzetništva u šumarstvu Europe     pdf    TXT     HR     EN 287
 
Dani hrvatskoga šumarstva, Karlovac 11.-18. lipnja 2005.
     
Vlainić, O.
Događanja od 11. do 16. lipnja 2005.     pdf    TXT 299
Jakovac, H.
Zapisnik 109. redovite skupštine HŠD-a     pdf    TXT     HR 301
ZAPISNIK
sa 109. redovite skupštine Hrvatskoga šumarskog društva,
održane u Karlovcu 17. lipnja 2005. godineU okviru Dana hrvatskoga šumarstva, kojima je ove godine od 11. do 18. lipnja bila domaćin UŠP Karlovac i HŠD ogranak Karlovac, 17. lipnja u Gradskom kazalištu “Zorin dom” održana je 109. redovita skupština Hrvatskoga šumarskog društva i u okviru nje Savjetovanje na temu “Srednjoškolska i visokoškolska šumarska nastava u Hrvatskoj s posebnim osvrtom na potrebe šumarske prakse” te pretstavljanje nove web stranice Šumarskog lista. Skupšina se odvijala prema sljedećem


D n e v n o m r e d u :


I dio:
1. Otvaranje skupštine
2. Izbor radnih tijela skupštine
a) Radnog predsjedništva
b) Zapisničara
c) Ovjerovitelja Zapisnika
d) Povjerenstva za zaključke
3. Izvješća o radu i poslovanju HŠD-a u prošloj godini, odnosno između dvije Skupštine (predsjednika, tajnika i gl. Urednika Šumarskog lista te Nadzornog odbora)
4. Rasprava po izvješćima i zaključci
5. Verifikacija Programa rada i Financijskog plana za 2005. god.
6. Osnivanje Hrvatske udruge za biomasu kao sekcije HŠD-a
7. Razno.


II. dio: Savjetovanje na temu “Srednjoškolska i visokoškolska šumarska nastava u Hrvatskoj s posebnim osvrtom na potrebe šumarske prakse”


III: dio: Pretstavljanje nove web stranice HŠD-a www.sumari.hr s novim Imenikom hrvatski šumara i Bibliografijom Šumarskog lista.


I. dio
Ad 1. Predsjednik HŠD-a akademik Slavko Matić otvorio je Skupštinu pozdravivši sve nazočne, kako u I. dijelu tako i u nastavku Skupštine, a posebno: državnog tajnika u MPŠVG Hermana Sušnika, dipl. ing. šum., direktora Hrvatskih šuma d.o.o. mr. sc. Darka Beuka, zastupnika u Hrvatskom saboru Željka Ledinskog, dipl. ing. šum., pomoćnike ministra u MPŠVG Roberta Laginju, dipl. ing. šum., prof. dr. sc. Ivicu Grbca, Miroljuba Stojanovića, dipl. ing. šum., gosta iz Austrije dipl. ing. Winfrieda Eberlea, predsjednicu Hrvatskog sindikata šumarstva gđu Gordanu Colnar te naravno domaćina voditelja UŠP Karlovac Zorana Sabljarića, dipl. ing. šum.
Ad 2. Da bi Skupština mogla raditi prema Statutu i Poslovniku izabranao je Radno predsjedništvo u sastavu: Ivan Pentek, Marica Rečić i Slavko Matić, zapisničar Hranislav Jakovac, ovjerovitelji Zapisnika Zvonko Seletković i Božidar Tomičić i Povjerenstvo za zaključke: Slavko Matić, Petar Jurjević, Igor Anić, Damir Delač i Hranislav Jakovac.
Na temelju popisa delegata za Skupštinu i vlastoručnih potpisa pri dolasku, zaključeno je da su od 98 nazočna 93 delegata, pa će sve odluke biti punovažne. Inače prvom dijelu Skupštine nazočilo je preko 130, a u nastavku preko 250 sudionika.
Ad. 3. Glavni dio materijala za Skupštinu sadržan je, u Zapisniku 9. Sjednice Upravnog i Nadzornog odbora, gdje su prihvaćena sva izvješća koja Skupština treba verificirati te materijalima pridodatim i zajedno sa Zapisnikom dostavljenim delegatima putem predsjednika ogranaka. Osim toga, Zapisnik 9. Sjednice UO i NO objavljen je u br. 3-4/2005. Šumarskog lista, čime je ponuđen na uvid svim članovima HŠD-a. Stoga je predloženo i prihvaćeno da se odnosna izvješća ne čitaju, nego da se daju na njih eventualne primjedbe i da se o njima raspravlja pod točkom 4. No, kako godišnje izvješće ne sadrži izvješće o aktivnostima HŠD-a u prvoj polovici ove godine, tajnik HŠD-a H. Jakovac kratko je o tome izvijestio i ovdje navodimo ono najvažnije.
Od 20. do 23. siječnja 2005. god. predstavnici Pro Silva Croatia (Anić, Gračan, Jakovac) sudjelovali su na sjednici i stručnoj ekskurziji članova Vijeća Pro Silva Europa, gdje su predstavili i program ekskurzije planirane za 1. do 5. lipnja 2005., koja je u tom terminu prema programu uspješno realizirana na području UŠP Delnice, Bjelovar, Koprivnica i Zagreb te NPŠO Šumarskoga fakulteta, Zalesina i Lipovljani.
U organizaciji Gradskog muzeja Varaždin i Hrvatskih voda – Vodnogospodarskog odjela za vodno područje Drave i Dunava, Odsjek Varaždin, 10. veljače 2005. god. održana je javna tribina na temu “Budućnost Drave”. Nakon rasprave u kojoj smo sudjelovali, formirana je Radna grupa u kojoj je i predstavnik HŠD-a (H. Jakovac), koja će definirati ekološke probleme šireg područja Drave, raditi na procjeni staništa i vrsta, organiziranju izrade cjelovite baze podataka s rezultatima istraživanja, iniciranju novih istraživanja te izradi prijedloga aktivnosti glede zaustavljanja degradacije staništa i poboljšanja ekoloških prilika.
Sredinom veljače 2005. god. (11. i 12.) HŠD, HŠD ogranak Delnice i UŠP Delnice bili su domaćini skijaškog susreta (veleslalom i skijaško trčanje) Alpe-Adria uz sudjelovanje kolega iz Austrije, Italije, Slovenije i naravno Hrvatske. Uz natjecanje i prijateljsko druženje bili smo uspješni natjecatelji i domaćini.
Na skupu europskih šumara od 20. do 26., odnosno na 37. Europskom nordijskom skijaškom natjecanju (EFNS) u Bjelorusiji (Raubiči), ekipa HŠD-a sudjelovala je uz šumare iz još 21 europske države, i polučila kao i uvijek do sada više nego solidne rezultate.
Bez obzira na primjedbe koje smo dali, a nisu usvojene kod izrade Zakona, sa željom da zajednički raspravimo i damo svoje primjedbe na “Konačni prijedlog Zakona o zaštiti prirode”, koji je upravo bio u saborskoj proceduri, 17. svibnja 2005. god. u organizaciji HŠD-a održan je multidisplinarni Okrugli stol (nazočili: članovi HŠD-a, predstavnici NP, PP, MPŠVG, HED-a i HND-Zbora novinara za okoliš). Nakon rasprave, u dopisu upućenom zastupnicima u Hrvatskome saboru, što direktno a što putem Odbora za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, kao i parlamentarnim strankama, naznačena su načelna pitanja, iskazani stavovi i mišljenja te dati prijedlozi kao podloga za izradu amandmana na odnosni Zakon (jer je to bilo 2. čitanje).
Istoga dana 17. svibnja održana je i sjednica Odbora za poljoprivredu i šumarstvo Hrvatskoga sabora na koju su bili pozvani i predstavnici HŠD-a, a na kojoj je raspravljano o Prijedlogu zakona o lovstvu s Konač- nim prijedlogom zakona i Prijedlogu zakona o šumama – prvo čitanje. Na oba Prijedloga zakona dali smo svoje primjedbe, obrazloživši ih članovima odnosnog Odbora, naznačivši da ćemo nakon prvog čitanja ZOŠ-a, MPŠVG pridodati još primjedbe u smislu poboljšanja tekstova, ponajprije u Pojmovniku i članku u svezi općekorisnih funkcija šume te dr., što je i učinjeno.
Upravo ovih dana u završnoj je fazi izrada Nacrta Prijedloga Zakona o Hrvatskoj komori inženjera šumarstva i drvne tehnologije i očekuje se stavljanje u proceduru donošenja.
Od prošle 108. skupštine HŠD-a u nekim ograncima izabrani su novi predsjednici ogranaka:
Dalibor Bakran (Bjelovar), Stjepan Blažičević (Požega), Robert Abramović (Delnice), Miroslav Brnica (Koprivnica), Dragomir Pfeifer (Osijek), Vlatko Petrović (Sisak), Dražen Štrković (Virovitica).
Ad 4. Sva izvješća su jednoglasno i bez primjedbi prihvaćena.
Ad 5. Bez primjedbi također je jednoglasno verificiran Program rada i Financijski plan HŠD-a za 2005. god.
Ad 6. Želeći posebno istaknuti pojedina područja naše djelatnost i dati im značaj koji prateći okruženje i potrebe društva zaslužuju te uključiti naše stručnjake da u njima rade, predsjednik HŠD-a akademik S. Matić prenosi odluku Upravnog odbora HŠD-a koji predlaže Skupštini osnivanje sekcije HŠD-a Hrvatske udruge za biomasu. Tako smo učinili sa sekcijom Pro Silva Croatia, koja, kao što smo vidjeli iz izvješća kroz aktivnosti i zapaženo mjesto u asocijaciji Pro Silva Europa, opravdava potrebu osnivanja (o aktivnostima detaljnije u ovom br. Š.L. u rubrici Međunarodna suradnja). Biomasa je značajan i to obnovljivi energetski izvor, kojega će trebati sve više uvažavati, jer je ponajprije ekološki najprihvatljiviji, a veće korišćenje biomase osigurat će i više financijskih sredstava za potrebe uzgojnih radova i zapošljavanje ljudi. Pored toga Hrvatska raspolaže sa priličnom količinom tog energenta (Hrvatske šume d.o.o. prema procjeni, 2010. god. će raspolagati s miljun tona biomase za energetsku namjenu). Za predsjednika sekcije Hrvatske udruge za biomasu predložen je mr. sc. Josip Dundović. Kao gost Skupštini je nazočan dipl. ing. Winfried Eberl, član Austrijske udruge za biomasu i izaslanik predsjednika Austrijske udruge za biomasu i potpredjednika Europske udruge za biomasu Dr. Heinza Kopetza, koji radi novonastalih obveza nije mogao osobno nazočiti ovome skupu. Akademik Matić još jednom je pozdravio gosta iz Austrije i zamolio ga da se obrati nazočnima. Gosp. Eberl je prenijeo pozdrave dr. Kopetza i Dr. Blina, predsjednika Austrijskog šumarskog društva predsjedniku HŠD-a i svima nazočnima te iskazuje zadovoljstvo što HŠD osniva Hrvatsku udrugu za biomasu kao svoju sekciju, koja će pripomoći da Hrvatska lakše između 2008. i 2012. god. smanji emisiju CO2 kao i druge zemlje za 5 % u odnosu na stanje 1990. god. Gosp. Eberl kratko je pretstavio Austrijsku udrugu za bomasu (koja ima 1380 članova – fizičkih i pravnih osoba), ulogu biomase u austrijskom energetskom sustavu i aktivnosti šumarstva u energetskom koriš tenju bimase. Krajem siječnja 2005. god. u Grazu je održana 1. srednjeeuropska konferencija o biomasi, čiji su zaključci sažeti u Deklaraciji koja poziva Vlade zemalja sudionika na korišćenje biomase kao energenta (detaljnije o tome i tekst Deklaracije može se vidjeti iz članka J. Dundovića također u ovom br. Š.L. u rubrici Međunarodna suradnja).
Skupština jednoglasno donosi odluku o osnivanju Hrvatske udruge za biomasu kao sekcije HŠD-a, bira mr. sc. Josipa Dundovića za predsjednika te sekcije, te odlučuje odnosnu Deklaraciju uputiti predsjedniku RH Stjepanu Mesiću, Predsjedniku Hrvatskoga sabora Vladimiru Šeksu i predsjedniku Vlade RH dr. Ivi Sanaderu.
Ad 7. Pod ovom točkom nije bilo materijala za raspravu.
Ključne riječi: Skupština
Mrkobrad, M.
6. državno natjecanje šumarskih radnika     pdf    TXT 335
Gubijan, Ž.
2. bjelovarski salon fotografije "Šuma okom šumara"     pdf    TXT 338
 
OSTALO
     
Popijač, M.
Pretpristupni programi Europske unije i mogućnosti njihove primjene     pdf    TXT 340
Frković, A.
Obnovljen kazališni perivoj u Rijeci     pdf    TXT 348
Frković, A.
Kornjaši na poštanskim markama     pdf    TXT 350
 
OBLJETNICE
     
Klepac, D.
120. godišnjica rođenja i 50. godišnjica smrti prof. dr. Antuna Levakovića - uzor znanstvenika     pdf    TXT 351
Mrkobrad, M.
Obilježena 240. godišnjica šumarije Krasno i otvoren prvi šumarski muzej u Hrvatskoj     pdf    TXT 353
 
ZAŠTITA PRIRODE:
     
Arač, K.
Žličarka (Platalea leucorodia L.)     pdf    TXT 355
Kranjčev, R.
Žućkasta dalmatinska kokica (OphrysflavicansVis.)     pdf    TXT 356
Kranjčev, R.
Kamenjak     pdf    TXT 359
Radosavljević,D.
Europsko takmičenje u žabicama Varaždin - Beli Kipi     pdf    TXT 361
 
MEĐUNARODNA SURADNJA
     
Dundović, J.
1. Srednjoeuropska konferencija o biomasi     pdf    TXT 362
Anić, I.
Pro Silva Europa u Hrvatskoj     pdf    TXT 364
 
IZ EKOLOGIJE:
     
Vizentaner, J.
Mikrobiološka gnojiva     pdf    TXT 365
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Grospić, F.
L´ Italia forestale e montana     pdf    TXT 366
Grospić, F.
Alberi e territorio     pdf    TXT 368
 
IN MEMIORIAM:
     
Bevanda, P., B. Prpić
Stjepan Ljevak, (1927-2005)     pdf    TXT 371

                UNDER CONSTRUCTION