godište: 1877   


HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where god=1877 and arb=1 order by ktg0,id

broj: 1
     
 
     
Köröškenji Vladoj
Izvješće o prvoj glavnoj skupštini hrvat.- slavon. šumarskoga družtva obdržavanoj dne 14. i 15. listopada 1876 u Zagrebu     PDF 1
Köröškenji Vladoj
Spomenica hrvatsko-slavonskoga šumarskoga družtva glede onoga diela zakona VII. od godine 1875. ob uredjenju zemljarinskoga poreza, što govori ob iztraživanju čistoga prihoda šume i zatim glede naputka za procjenu šumah od 17. lipnja 1876. br. 24163, izdanoga radi provedbe toga zakona.     PDF 9
Danhelovsky Adolf, šumarnik u Miholjcu (Slavonija)
Predlozi o štednji drva u proizvadjanju francezkih duga     PDF 19
???
Krajiške šume i krajiške željeznice.     PDF 45
Mažuranić Ivan
OKRUŽNICA kr. hrv.-slav.-dalm. zemaljske vlade, odjela za unutarnje poslove na sve kralj. Podžupanije i gradove.     PDF 47
 
Razne viesti
     
Vladoj Köröškenji, osmrtnica.     PDF 49
Izvještaj o trgovini s drvi u Trstu. - Ubijen divlji nerast - Novi izbor zastupstva. - Šumska segrezacija. - Utopio se u slavon. šumah.     PDF 51
 
Društvene viesti
     
Tomić Ante
P. n. delegatom hrv.-slav. šumarskoga družtva. — Šumari i prijatelj! šumarstva!     PDF 54
Natječaji     PDF 55
 
Osobne viesti
     
Promjene u krajiško-šumarskom osoblju.     PDF 56
 
Družtvene viesti
     
Upravljajući odbor
Poziv p. n. članovom šumarskoga družtva.     PDF 56
broj: 2
     
 
     
Wessely Josip
Kras hrvatske krajine i kako da se spasi, za tiem kraško pitanje uploške.     PDF 57
Tomić Ante, umirovlj. c. k. šumarnik
Normalni dohodak i normalna drvna zaliha uredjene šume, njihov razmjer medjusobno i prama površini ciele šume obzirom na obhodnju.     PDF 110
Živković, kr. odjelni predstojnik
Naredba kralj. hrvat.-slavon.-dalmat. zemaljske vlade, odiel za unutarnje poslove.     PDF 118
Mažuranić Ivan, ban v.r.
Naredba kralj. hrvat.-slavon.-dalmat. zemaljske vlade, odiel za unutarnje poslove.     PDF 120
 
Razne viesti
     
Zikmundovsky F., nadšumar
O utamanjivanju grabežljive zvjeradi.     PDF 122
Književnost. - Ukinuće slobodna lova u hrvat.-slavon. Krajini. - Promjene u šumarskom osoblju. — Pismo nadšumara Račkija, uvršteno u Primorcu broj 39 od 1. travnja t.g. - Provedba šumske segregacije u Krajini.     PDF 124
 
Družtvene viesti
     
Imenik p.n. gospode pravih i podupirajućih članova hrvat.-slavon. šumarskog družtva te i one gospode, koja su se na družtveni časopis predbrojili, sa oznakom dosada za godinu 1877. uplaćenih svota.     PDF 126
Vrbanić Mijo, tajnik
Stanje družtvene blagajne.     PDF 131
broj: 3
     
 
     
Dragutin F. Hlava, prof. šumarstva na kr. učilištu u Križevcu.
Prvi izlet šumarskoga družtva.     PDF 183
Zikmundovski, nadšumar
Gradiška imovna obćina sa šumarskoga stanovišta.     PDF 189
Ante Tomić, umirovljeni šumarnik
Prirastak drva na temelju skrižaljke o dohodku; odnošaj toga prirastka prema popriečnom prirastku sječne dobe i prema normalnoj zalihi uredjene šume.     PDF 201
Gust. Pausa, nadšumar
Obračunanje drvne množine pojedinih odjelah sastojine za pokriće godišnje ili periodične sječine, nadalje način, kojim valja pravac sječini obilježiti.     PDF 213
Vatroslav Cerman, kralj. šumar
Razmatranja ob obćinskih šumah.     PDF 216
 
Razne viesti
     
Bezplatni poučni tečaj za čuvare šumah i pomoćno šumarsko osoblje. - Stovarište tehn. drva u Sisku s pogledom na obstojeći običaj trgovine. (Pausa) - Književnost - Izvoz šumskih proizvoda. - Izpražnjena mjesta. - Osobne vjesti. - Uspjeh državnih izpitah za samostalno vodjenje šumarskoga gospodarstva. - Javna zahvala.     PDF 219
 
Družtvene viesti
     
Poziv. - Stanje družtvene blagajne.     PDF 226
broj: 4
     
 
     
???
Impregniranje drveća.     PDF 252
Drag. Hlava, profesor šumarstva.
Izvještje o poučnom putovanju slušateljah kr. šumarsko-gospodarskoga učilišta Križevačkoga na imanje Nj. c. kr. visosti gospodina nadvojvode Albrechta u Lak-Bellye u Ugarskoj koncem mjeseca lipnja 1877.     PDF 257
Prepis dopisa kr.ug. ministarstva financijah, upravljenog dne 14. srpnja 1877, br.30.168, napreuzvišenog gospodina bana trojedne kraljevine.     PDF 265
Okružnica svimkolikim katastralnim ravnateljstvom.     PDF 269
 
Razne viesti
     
Plutasti hrast i zaplodjivanje krasa. - Izvoz šumskih proizvoda. - Turski višnjevi kamiši (čibuci). - Novo gospodarstvo brsta. - Novi strukovni list. - Osobne vjesti. - II. redovita glavna skupština hrv.-slav. šumarskog družtva - Riedki pojav prirode.     PDF 270
Natječaj.     PDF 274

                UNDER CONSTRUCTION