godište: 1898   


HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where god=1898 and arb=1 order by ktg0,id

broj: 1
     
 
     
Piše Milan Tvrdony, kr. šumar
Preborna šuma.     PDF 1
Piše Gašo Vac, krapinski šumar
Šume i šumsko gospodarstvo u Dolnjo Miholjačkom kotaru.     PDF 11
Piše Žandovsky
Pabirci is spisa staroga Beckmana.     PDF 28
 
Osobne viesti:
     
Imenovanje. — Premještenje     PDF 33
 
Zakoni i normativne naredbe:
     
Kr. županijskoj oblasti u Varaždinu     PDF 33
 
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo.
     
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo.     PDF 35
 
Različite viesti :
     
Uspjeh dražbe kod II. banske imovne obćine u Petrinji. — Uspjeh dražbe. — Uspjeh dražbe     PDF 35
 
Sitnice:
     
Urod žira. — Urod šišarice. — Miševi. — Nova šumarska knjiga. — Dvadeset i pet godišnjica visoke škole za zemljotežtvo. — Naše ptice selice. — Ugine li biljka, kada se smrzava ili istom, kada se odmrzava?.     PDF 36
Oglas     PDF 38
Prodaja stabala     PDF 39
broj: 2
     
 
     
Priobćio Jos. Kozarac, kr. državni nadšumar.
Kasni (pozni) hrast (Quercus pedunculata var. tardissima, Simonkai).     PDF 41
Piše Mijo Krišković, kot. šumar.
Nješto o voćarstvu kod imovnih obćina.     PDF 53
Razpravlja Jos. Kozarac, kr. nadšumar
Razmatranje vrhu jesenskih (1897.) prodaja posavskih hrastika.     PDF 64
 
Osobne viesti:
     
KESTERČANEK, Fran Žaver Xaver
† Milan Durst. — Imenovanje.     PDF 71
 
Zakoni i normativne naredbe:
     
Naredba kr. hrv.-slav.-dalm. zemalj. vlade, odjela za unutarnje poslove od 2. listopada 1897. broj 43.328. glede dopitanja mi ovine i pogrebnine udovam kr. šum. vježbenika. — Naredba kr. hrv.-slav.-dalm. zem. vlade, odjela za unutarnje poslove, od 13. siečnja 1898. br. 90.991. ex 1897., kojom se temeljem §. 16. zakona o lovu skraćuje za zeceve lovostaja     PDF 73
 
Književne objave:
     
Der höhere forstliche Unterricht mit besonderer Berüchsichtigung seines gegenwärtigen Zustandes in Preussen. — Die Rentabilität der Forstwirtschaft. — Hrvatski šumarski koledar za god. 1898.     PDF 75
 
Različite viesti:
     
Magjarsko zemaljsko šumarsko družtvo.     PDF 78
Potvrda o uplaćenim prinosima podupirajućih članova, te o uplaćenoj članarini za vrieme od 15. travnja do 31. prosinca 1897.     PDF 79
Pripomoćnoj zakladi pristupili su u god. 1897. 81 Za gradnju šumarskoga doma i muzeja uplatili su do 25./1. 1898     PDF 81
Članovi pripomoćne zaklade do konca god. 1897.     PDF 81
Novi družtveni članovi     PDF 83
P. n. gg. članovom.     PDF 83
Zahvala     PDF 83
Dražba hrastovih stabala     PDF 84
Oglas dražbe stabala.     PDF 85
broj: 3
     
 
     
Priobćuje J. Partaš
O lugarnicama i lugarskim tečajevima u obće uz predlog, kako da se to pitanje kod nas rieši.     PDF 89
Piše V. P
Prodaja stabala uz premjerbu i prodaju stojećih stabala po surovoj drvnoj gromadi bez premjerbe u državnih šumah otočkog kr. šumskog ureda.     PDF 97
Zaštitno drveće.     PDF 107
 
Osobne viesti:
     
Imenovanje.     PDF 129
 
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo.
     
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo.     PDF 130
 
Različite viesti:
     
Skupština obćeg hrv. družtva za gojenje lova i ribarstva. — Magjarska šumarska akademija u Šćavnici.     PDF 130
 
Sitnice:
     
Poziv.     PDF 127
Pilane i drvna industrija u Ugarskoj. — Nova puška. — Škodljivost gusjeničjeg liepka (Raupenleim). — Vjeverica i naknade za štete, počinjene po divljači. — Obćinske šume u Ugarskoj.     PDF 130
Natječaj i oglas     PDF 132
broj: 4
     
 
     
Nješto o katastru pravoužitnika kod imovnih obćina.     PDF 133
Piše Pavle Barišić
Još jedan osvrt na jesenašnje veleprodaje u Posavini.     PDF 139
Piše Josip pl. Aue, kot. šumar
Oštećivanje voluhara u hrastovoj branjevini.     PDF 146
Od nadšumarnika i. s. Krafta
O biološkim podlogama za uzgoj sastojina.     PDF 148
 
Zakoni i normativne naredbe:
     
Riešitba kr. zemaljske vlade, pogledom na §. 11. pr. D) š. ž     PDF 162
 
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo:
     
Šumski zakoni     PDF 163
 
Sa drvarskog tržišta:
     
Množina u kampagni god. 1897./8. izradjene francezke dužice.     PDF 164
 
Sitnice:
     
Polaganje službovnih jamčevina za činovnike imovnih obćina u bivšoj vojnoj Krajini. — Sposobnost pojedinih vrsti drvlja za brzojavne stupove. — Domovina divljih kestena.     PDF 165
Prodaja stabala     PDF 167
broj: 5
     
 
     
Piše prof. P. Ž. K—k.
Par lovorika na svježi grob Milana Dursta. Sa slikom.     PDF 169
Piše Fr. Kesterčanek
Treba li nam uz akademiju u Zagrebu muzej šumarskoga družtva?     PDF 172
Piše S. S
Poledica i njene posljedice na Krasu.     PDF 176
Priobćio Dr. Ernest Spies
§ 60. točka 7. š. z.     PDF 177
Piše Stankovečki
Nješto o nagodi lugarskih prijavnica.     PDF 182
 
Osobne viesti:
     
Imenovanje. — † Gustav Kraft.     PDF 195
 
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo
     
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo     PDF 196
 
Različite viesti:
     
Državni izpiti iz šumarske struke.     PDF 198
 
Sitnice :
     
K tumačenju njekih ustanova šumskoga zakona i zakona od 26. ožujka 1894. — Mačka uhvatila zečića .     PDF 199
Izkaz o uplati za gradnju šumarkoga doma i muzeja.     PDF 207
broj: 6
     
 
     
Piše prof. F. Kesterčanek
Šumari križevčani i ustanova §§. 6. i 14. zakona od 22. siečnja 1894.     PDF 209
Priobćio S. Partaš
Naučna osnova za lugarnice, odnosno lugarske tečajeve ; unutarnje uredjenje, kućni red i zapt u lugarnicah.     PDF 221
Po Oest. F. u. J. Z
Reforma šumarstva u Ugarskoj.     PDF 246
 
Osobne viesti:
     
Premještenja i imenovanja     PDF 242
 
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo:
     
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo:     PDF 242
 
Sitnice:
     
Proljetno i jesensko drvo. — O stelji. — Upliv šume na vlagu zraka     PDF 245
Izpravak.     PDF 247
Natječaj     PDF 248
broj: 7
     
 
     
Piše M. Radošević, šumarnik.
Prociene hrastovine za prodaju.     PDF 249
Napisao Dr. A. Goglia.
Nekoliko spornih pitanja glede dopitanja pravoužitničke kompetencije iz šuma krajiških imovnih obćina.     PDF 257
Priobćio Fr. Ivić, sluš. šumarstva
Nešto o izradbi i trgovini šljivarskih i pekmezarskih bačava te o dužicama iste.     PDF 267
Piše Dragutin Hirc
Iglasto drveće i grmlje hrvatske flore.     PDF 271
 
Osobne viesti:
     
Imenovanja. Imenovanja kod državnoga šumarstva. — Umro.     PDF 289
 
Družtvene viesti:
     
Zapisnik sjednice upravljajućeg odbora hrv.-slav. gumarskog družtva.     PDF 290
 
Zakoni i normativne naredbe:
     
Svim kr. županijskim oblastima, gradskim poglavarstvima u Zagrebu, Varaždinu, Osieku i Zemunu, te svim povjerenikom, odnosno zamjenikom vlad. povjerenika za imov. obćine bivše Voj. Krajine     PDF 294
 
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo
     
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo     PDF 294
 
Sitnice:
     
Množina topline, koju pojedine vrsti drvlja za svoj razvoj potrebuju. — Šumarska centralna postaja u Šćavnici.     PDF 295
broj: 8-9
     
 
     
Piše Zikmundovsky.
Šumarski muzej u Zagrebu.     PDF 297
Piše A. Kern
Uređenje prebornih šumah.     PDF 300
Napisao prof. I. Partaš .
Hrast u visokoj šumi.     PDF 326
Piše Stankovečki
§. 22. naputka A. zakona od 11. srpnja 1881.     PDF 347
Piše V. Benak.
Odnošaj činovnika imovnih obćina prema zemaljskim i državnim šumarskim činovnicima.     PDF 349
 
Osobne viesti:
     
Imenovanja     PDF 354
 
Družtvene viesti:
     
Zapisnik sjednice upravljajućeg odbora hrv.-slav. šumar. družtva, držane dne 22. veljače 1898. — Zapisnik sjednice upravlj. odbora hrv.-slav. šumar. družtva, držane dne 30. travnja 1898     PDF 354
 
Zakoni i normativne naredbe.
     
Načelna riešitba.     PDF 359
 
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo:
     
Šumarsko-lovački leksikon.     PDF 359
 
Različite viesti:
     
Dalnja k spoznavanju pitanja o pravoužitničtvu. — Osjeguranje blagajne proti provali. — Bosansko dioničko družtvo za unovčenje drveta u Tesliću. — Dušik i šumska vegetacija.     PDF 361
 
Sitnice:
     
Gubar (Ocneria dispar) u sjevernoj Americi. — Zaštitna šuma i šuma stavljena pod zabranu (Schutz- und Bannwald)     PDF 366
Zahvala     PDF 367
Oglas. Prodaja šumarskih knjiga uz sniženu cienu     PDF 368
Dražba hrastovih stabala     PDF 370
Traži se šumar. pristav     PDF 371
broj: 10
     
 
     
† Kraljica Jelisava.     PDF 373
Napisao M. M.
Proizvodnja bukovih podvlaka.     PDF 374
Piše J. Z.
Preborna šuma u šumskom gospodarstvu.     PDF 397
Piše B. H.
Nekoliko spornih pitanja glede dopitanja pravoužitničke kompetencije iz šuma krajiških imovnih obćina.     PDF 402
 
Osobne viesti:
     
Imenovanja.     PDF 407
 
Zakoni i normativne naredbe:
     
Naredba kr. hrv.-slav.-dalm. zemaljske vlade odjela za unutarnje poslove od 9. kolovoza 1898. broj 33999. glede priprave i zanimanja šumarskih kandidatah, koji se podvrći imadu državnom izpitu za samostalno vođjenje šumskog gospodarenja, za vrieme praktičnog bieniuma, upravljena na sve županijske oblasti i vladine povjerenike, odnosno zamjenike vladinih povjerenikah imovnih obćinah bivše hrv.-slav. vojne krajine     PDF 407
 
Sa drvarskog tržišta.
     
Sadanji položaj trgovine sa bačvarskom robom. — Uvoz dužice u Francezku. — Šumske prodaje     PDF 409
 
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo
     
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo     PDF 411
 
Različite viesti:
     
Ugarsko zemaljsko šumarsko družtvo     PDF 411
 
Sitnice :
     
Dvie nove pilane. — Kada raste drvo.     PDF 411
Izpravak.     PDF 413
Oglas. Prodaja šum. knjiga uz sniženu cienu     PDF 413
Oglas. Glede obdržavanja državnog izpita za samostalno vodjenje šumskog gospodarenja     PDF 414
broj: 11-12
     
 
     
Živio kralj Franjo Josip I     PDF 417
Napisao dr. A. Goglia
Nekoliko spornih pitanja glede dopitanja pravoužitničke kompetencije is šuma krajiških imovnih obćina.     PDF 437
Piše H.
Nekoliko spornih pitanja.     PDF 444
§. 22. naputka A. zakona od 11. srpnja 1881     PDF 446
Piše J. K.
Ovogodišnja prodaja hrastovih šuma.     PDF 448
Piše J. K.
Amerikanski jasen (Traxinus americana L.).     PDF 451
 
Osobne viesti:
     
Umrli.     PDF 453
 
Zakoni i normativne naredbe:
     
Naredba kr. hrv.-slav.-dalm. zemalj. vlade, odjela za unutarnje poslove i za bogoštovje i nastavu od 7. listopada 1898. broj 66.101., kojom se uredjuje šumarska obuka na kr. sveučilištu Franje Josipa I. u Zagrebu, — Naredba kr. hrv.-slav.-dalm. zemalj. vlade, odjela za unutarnje poslove i za bogoštovje i nastavu od 7. listopada 1898. br. 66.102., kojom se izdaje naukovni i izpitni red za slušatelje šumarstva na mudroslovnom fakultetu kr. sveučilišta Franje Josipa I. u Zagrebu. — Naredba kr. hrv.-slav.-dalm. zemalj. vlade, odjela za unutarnje poslove od 23. studena 1898. br. 43.532. o obdržavanju izpita kandidata za lovačko-nadzornu službu u kraljevinah Hrvatskoj i Slavoniji     PDF 453
 
Različite viesti:
     
Državni izpiti iz šum. struke. — Visoka škola za kulturu tla u Beču. — Izvadak iz godišnjeg šum. izvješća šumarskog izvjestitelja županije modruško-riečke . . 462—473 Sitnice: Nešto o pitomoj, podivljaloj, divljoj mački i velikoj sovi ušari. — Najprobitačnije godišnje doba za obaranje stabala. — Plemenit dar     PDF 473
Pitanja     PDF 476
Šumarski koledar     PDF 477
Dražba hrastovih stabala.     PDF 477
Natječaj     PDF 479
Ovomu broju prileži „Imenik članova hrv.-slav. šumarskog družtva za godinu 1898. i doba njihova članovanja".     PDF 480

                UNDER CONSTRUCTION