godište: 1905   


HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where god=1905 and arb=1 order by ktg0,id

broj: 1
     
 
     
Povodom nastupa nove godine 1905.     PDF 1
I. P.
Neke misli o shodnim ciljevima suvremene šumarske politike u Hrvatskoj i Slavoniji.     PDF 3
A. Ugrenović ml.
O novijoj kemijskoj uporabi treseta i drva.     PDF 15
G. Vac
Klub šumara u Ogulinu.     PDF 25
R. K.
Nešto o sadanjem stanju šumarskih vježbenika     PDF 29
G. Ogrizović
§§. 14. i 15. naputka A) za imovne obćine prama današnjim okolnostima kod I. banske i. o, naposeb šumarije glinske.     PDF 33
J. pl. Aue
Šumski čekići ili bati.     PDF 38
broj: 2
     
V. Vučković
O šumarstvu Bugarske.     PDF 53
A. U.
Šumski požari kraj željeznica.     PDF 69
V. V.
Kako Nijemci pošumljavaju u Čingtau     PDF 72
Po L. Hufnaglu.
O vodjenju dnevnika za šum. držav. izpit.     PDF 76
broj: 3
     
G. Vac
Selo Saborsko.     PDF 97
A. U. ml.
Trgovački ugovor međ Austro-ugarskom i Njemačkom.     PDF 106
Izvoz drva iz Ugarske i Hrvatske u god. 1904.     PDF 112
A. P.
Posveta lovaca u Japanu.     PDF 115
Stanje industrije drva g. 1903.     PDF 120
Stanje trgovine sa šumskimi proizvodi g. 1903.     PDF 125
broj: 4
     
G. Petroff
Još nešto o šumarstvu Bugarske.     PDF 145
M. Divjak
Drvarska trgovina.     PDF 152
G. Nenadić
Važnost šumarske statistike.     PDF 164
Po Dimitzu
Šumarske prilike i uredbe u Bosni i Hercegovini.     PDF 173
I. P.
Što bi valjalo, da se osjegura povoljniji avancement šum. vježbenika i pristava?     PDF 187
broj: 6
     
Iz povijesti austrijskoga šumarstva.     PDF 260
broj: 7-8
     
Nekoliko rieči o brodskoj imovnoj obćini.     PDF 291
G. Cesarić
Šume biskupije djakovačke.     PDF 294
M. Divjak
Ograničavanje šuma u Srbiji.     PDF 308
G. Vac
Šumske štete.     PDF 321
Važnost šuma.     PDF 347
broj: 9
     
F. Ž. Kesterčanek
Objava i poziv.     PDF 387
B. Kosović
Razdioba šuma z. z. u ličko-krbavskoj županiji.     PDF 388
F. Ž. K.
Šumarska akademija u Zagrebu.     PDF 399
Vj. Stublić
Kako nam je čuvati šuma na Kordunu?     PDF 407
broj: 10
     
Referati g. g. J. Kozarca i G. Kühne
O sadanjim i budućim cienama hrastovine.     PDF 427
F. Ž. K.
Ovogodišnja glavna skupština.     PDF 443
broj: 11
     
O. pl. Agić
Svrha gospodarenja u šumah brodske imovne obćine.     PDF 475
Još jedna o šumskim požarima kraj željeznica.     PDF 492
F. Ž. K.
Borov ušenac     PDF 496
Propisi o polaganju šumarskih državnih izpita u Magjarskoj i Austriji.     PDF 499
broj: 12
     
V. Dojković
Odgovor na prigovore na moje pripomenke k naredbi o sastavku gosp. osnova za šume stojeće pod javnim nadzorom.     PDF 523
broj: 1
     
 
Osobne viesti.
     
Osobne viesti.     PDF 40
 
Družtvene viesti.
     
Družtvene viesti.     PDF 41
 
Knjižtvo.
     
Knjižtvo.     PDF 42
 
Promet i trgovina.
     
Promet i trgovina.     PDF 43
 
Različite viesti:
     
J. E. Weinelt. — Spomenploča J. Ehrewerthu. — Razdeljene šumske biljke. — čuvanje mladih četinjača od divljači. — K pitanju privatnih šum. činovnika u Austriji. — Nova paropila. — Da li je Horac bio lovac? — Slavonski hrastovi.     PDF 47
broj: 2
     
Mufloni u Ugarskoj. — Vlastelinstvo Pakrac. — Stornirani ugovori u Bosnoj. — Orao zmijar. — Ugarsko šum. družtvo. — O prirastu u švedskim šumama. — Forstmansbund. — Šumarstvo pred saborom. — Šumarska nastava u Češkoj. — Šume u Bosnoj i Hercegovini. — Izpravci.     PDF 87
broj: 3
     
Obćina Beč kao šumovlastnica. — Da li trava škodi biljkama ili hasni? — Zem. šum. zakon za Dolj. Austriju. — Urod vina u Francuzkoj i promet dužicama. — Medjunarodni poljodjelski zavod. — Tečaj za drvotržce. — Carinsko odjeljenje i hrvat. industrijalci. — Povišica plaće i šumari. — Izkaz o uplati članarine.     PDF 132
broj: 4
     
O prvoj poljskoj šumarskoj školi. — Porast površine šuma u Pruskoj. — Banka za kolonizaciju i parcelaciju. — Šumarsko družtvo u Bugarskoj. — Lovački izlet u Dalmaciju. — Šumski čekići. — Šumarski kongres u Beču. — Šumarska škola u Galiciji. — „Naše šumarstvo".     PDF 194
broj: 5
     
Vlastelinstvo Djakovo. — Lugarski tečaj u Topuskom. — Nova naučna osnova za pučke škole i šumarstvo. — Najljepša, šuma u Englezkoj. — O natapanju šuma. — O lovačkom izletu u Dalmaciju. — Sa hrvat. šum akademije. — O XXI. austrij. šum. kongresu.     PDF 242
broj: 7-8
     
Tečajevi za praktične šumare. — Svjetska izložba u Lüttichu, — Vojni psi u Africi. — Tisova šuma. — Šuma pinjola. — Novi štetnik na hrastovima — Capnodis tenebrinus i C. cariosa. — Milijuni hrušteva. — Novi način impregniranja drva. — Pilana u Ogulinu i Jasenku. — Iz Ravnegore. — Zem. zajednica Drežnica — Na znanje. Naredba bos. vlade o primanju šum. kand. u državnu službu. — Izradba šuma u Bosnoj. — Novi naslovi šumara u Bosnoj. — Dalmatinske šume. — Ciena hrastovine u Njemačkoj. — Nagrade za pošumljivanje u Ugarskoj. — Smreka kao nametnica. — Šteta od vjeverica. — Računi brodske imov. obćine za g. 1904. — Prodaja državnih šuma u Rumunjskoj. — Devastacija šuma u Siamu. — Udaranje munje u drveće. — Upliv temperature na klijanje. — Ugalj i ulje kao gorivo. — Statistički pregled imenovanja i promaknuća 1904. — Proračuni krajiških imov. obćina za g. 1905.     PDF 375
broj: 9
     
Žalostni memento. — Naučna putovanja slušača kr. šumarske akademije. — Šumarska škola u Sarajevu dokinuta. — VII. medjunarodni gosp. šum. kongres. — Beriva šum. osoblja u Bosnoj. — Ciklon u Banovini. — Veliki šumski požari. — Prihod erarnih šuma u Hrvatskoj i Ugarskoj. — Šum akademija u Eisenachu i Eberswaldenu. — Prihod državnih šuma u Srbiji. — Površina šuma u Sjev. Americi. — Državne šume u Rusiji. — Libanski cedri. — Vjetrolomi u Češkoj. — Žesta iz žira. — Glavne skupštine austrij. šumar. družtva u t. g — Šume u Japanu. — Ispravak.     PDF 417
broj: 10
     
Onima kojih se tiče. — Doktorat kulture tla. — Predavanja na njemačkim visokim šum. školama. — Red predavanja na kr. šum. akademiji u Zagrebu.     PDF 469
broj: 11
     
Kryptogame kao čuvari šuma. — O taracanju cesta bukovimi kusovi. — Bostrychus tipografus na Kapeli. — Prodaja pilane. — Klub šumara u Ogulinu se razvrgao. — Doktorat za kulturu tla. — Predavanja na visokoj školi za kult. tla u Beču. — Šumarski odjel tehnike u Pragu. — Pošumljenje krša u Dalmaciji i Kranjskoj. — Interesantan teratološki nalaz. — Igra prirode. — Šumarski državni izpit u Zagrebu. — Protuispravak.     PDF 516

                UNDER CONSTRUCTION