godište: 1927   


HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where god=1927 and arb=1 order by ktg0,id

broj: 1
     
 
     
Aleksandar Ugrenović
Kuda brodimo     PDF 3
Petar Manojlović
Sušenje posavskih hrastika     PDF 7
Josip Selak
Stanje naše drvne industrije     PDF 17
Ljubljanske uzance za trgovanje z lesom     PDF 20
Jugoslavensko tržište drveta     PDF 42
Anton Šivic
"Decin dan za pogozdovanje"     PDF 43
 
Društvene vijesti
     
Društvene vijesti     PDF 47
 
Sitne vijesti
     
Vlastita režija u Francuskoj. - Žutikovina kao sredstvo za bojadisanje. - Impregnovanje drveta sumporom. - Generatori na ugalj i drvo. - Internacionalni drvarski kartel.     PDF 48
broj: 9
     
Sitne vijesti     PDF 430
broj: 1
     
 
Litaratura
     
Litaratura     PDF 49
 
Lične vesti
     
Lične vesti     PDF 51
 
Pozivi i oglasi
     
Pozivi i oglasi     PDF 53
broj: 2
     
Ugrenović
O smrti Jovana Cvijića     PDF 57
Ugrenović
Jadi naše šumarske privrede     PDF 59
Dragoljub S. Petrović
Određivanje priraštaja u dubećem     PDF 67
Anton Šivic
Poplave v ljubljanski oblasti in gozdarstvo     PDF 73
Ljubivoje Golubović
Iskorištavanje šuma u Srbiji i Crnoj Gori     PDF 86
 
Judikatura
     
Judikatura     PDF 91
 
Sitne vijesti
     
Raspukline od studeni. - Grješke drveća. - Medonosno šiblje i drveće.     PDF 99
broj: 3
     
Ugrenović
Privredno zakonodavstvo i stručnjačka saradnja     PDF 113
Pera Đorđević
Uzroci sušenja naših hrastovih šuma     PDF 117
Josip Balen
Pošumljavanje krša sjetvom     PDF 122
Fjodor Radčenko
Cnethocampa pityocampa na borovim sastojinama     PDF 130
 
Praktično šumarstvo
     
August Langhoffer
Uništavanje gubara     PDF 141
August Langhoffer
Aeroplan u obrani šuma od gusjenica     PDF 141
Vojko Koprivnik
Naša željeznička mreža i šume     PDF 143
Jov. M. Jekić
Šumarstvo i šumarske prilike u Srbiji     PDF 146
 
Vesti
     
Šume Francuske. - Jedan javor 2 milijuna dinara. - Pregled šumskih rasadnika. - Šumski servituti u Bosni i Hercegovini.     PDF 151
Šume Francuske. - Jedan javor 2 milijuna dinara. - Pregled šumskih rasadnika. - Šumski servituti u Bosni i Hercegovini.     PDF 151
broj: 4
     
Ugrenović
Milan Turković (sa slikom)     PDF 161
Aleksandar Ugrenović
Naša šumarska politika     PDF 163
Rudolf Haša
Uređenje šuma i njegov odnos prema proizvodnji šuma     PDF 166
Ljubomir Marković
Slavonske šume njihovo gospodarenje u prošlosti i budućnosti     PDF 179
Dragoljub S. Petrović
Naseljenici i šume u okrugu topličkom     PDF 191
 
Vijesti
     
Ugrenović
Šumarski muzej     PDF 196
I posle četiri godine     PDF 199
Deetatizacija i komercijalizacija državnih poduzeća     PDF 199
Bolest bresta     PDF 201
Bolest bresta     PDF 201
broj: 5
     
Dragomir Milovanović
Tipologija u ruskom šumarstvu     PDF 224
Petar Manojlović
Uzroci sušenja naših hrastovih šuma     PDF 231
Fjodor Radčenko
Zaštita šuma u Crnoj Gori     PDF 239
 
Praktično šumarstvo
     
Dragomir Milovanović
Aero-fototaksacija     PDF 245
Ladislav Hamar
Uništavanje gubarovih jajašaca     PDF 246
broj: 6
     
Ugrenović
Nazdar – braćo Čehoslovaci     PDF 273
Aleksandar Ugrenović
Zar likvidacija šumarstva ...     PDF 275
Petar S. Mijušković
Ograničavanje šuma u južnoj Srbiji     PDF 279
Josip Balen
Podizanje šuma na kršu resurekcijom     PDF 287
 
Lovstvo
     
Zlatko Turkalj
Kako se montira rogovlje     PDF 296
 
Vijesti
     
Drvo, drveni ugalj i automobil     PDF 310
Petar Rohr
Ing. Franjo Gröger     PDF 317
broj: 7-8
     
Aleksandar Ugrenović
Privredni savjet – bez šumarstva     PDF 329
Milan Manojlović
Teorija prebiranja     PDF 332
Valentin Šacki
Pošumljavanje južne Srbije     PDF 357
Milan Knežević
Za unapređivanje lovarstva Bosne i Hercegovine     PDF 369
Miodrag B. Jovanović
Ekskurzija studenata šumara beogradskog univerziteta kroz Sloveniju     PDF 375
 
Nauka i nastava
     
Petar Đorđević
Metoda istraživanja sušenja hrastovih šuma     PDF 383
Aleksandar Ugrenović
Internacijonalna šumarska liga – u Jugoslaviji     PDF 384
Braća Čehoslovaci u našoj otadžbini     PDF 386
broj: 9
     
Ugrenović
Na zbor!     PDF 401
Aleksandar Ugrenović
Šume gore ...     PDF 404
Stjepan Frančišković
Šume i šumarstvo vlastelinstva Thurn Taxis u zapadnoj Hrvatskoj     PDF 409
 
Praktično šumarstvo
     
Andrija Petračić
Struganje gubarovih legla ne koristi     PDF 422
Andre Perušić
Dopunska prenosna taksa i krajiške imovne općine     PDF 423
broj: 10
     
Lazar Petrović
Nazadovanje našeg šumarstva     PDF 449
Josip Balen
Dioba gologa krša     PDF 454
Ugrenović
Još o šumskim požarevima     PDF 482
broj: 11-12
     
Narodna Odbrana i šume     PDF 501
Adolf Jošovec
Gubar u Žutici godine 1927.     PDF 517
Vojko Koprivnik
Historijat i cilj naših lovačkih organizacija     PDF 520
 
Praktično šumarstvo i nauka
     
August Langhoffer
Još o gubaru     PDF 525
 
Društvene vijesti
     
Izvještaj Jugoslavenskog šumarskog udruženja o radu u godini 1926./7.     PDF 560

                UNDER CONSTRUCTION