godište: 1928   


HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where god=1928 and arb=1 order by ktg0,id

broj: 8-9
     
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Dr Žarko Miletić
Šuma visokoga krša     PDF 329
broj: 10-11
     
 
BOTANIKA.
     
Dr. S. Horvatić
Karakteristika flore i vegetacije Krša.     PDF 399
broj: 12
     
 
POŠUMLJAVANJE.
     
Dr. J. Balen
O klimatskim faktorima na Kršu i njihovom odnosu prema vještačkom zašumljavanju.     PDF 463
broj: 4
     
 
ENTOMOLOGIJA I OBRANA ŠUMA.
     
Dr. Ž. Kovačević
Sušenje hrastova u Posavini s entomološko-biološkog gledišta.     PDF 182
broj: 1
     
 
ŠUMARSKA POLITIKA.
     
Dr. A. Ugrenović
Šumarstvo pred parlamentom.     PDF 4
Član 133. Zakona o šumama u predratnoj kraljevini Srbiji     PDF 35
broj: 2
     
Dr. A. Ugrenović
Zakon o šumama.     PDF 65
broj: 3
     
Inž. P. Manojlović
Budžet Ministarstva Šuma i Rudnika.     PDF 134
Ing. A. Perušić
Brodska Imovna Općina.     PDF 138
broj: 8-9
     
Inž. L. Petrović
Organizacija šumarske policije i nadzora.     PDF 348
broj: 2
     
 
UPORABA ŠUMA — TEHNOLOGIJA.
     
Dr. A. Ugrenović
Smolarenje u šumama crnoga bora.     PDF 79
broj: 3
     
Dr. A. Ugrenović
Smolarenje u Francuskoj.     PDF 113
broj: 5
     
Inž. V.Šacku
Opiti o smolarenju u Poljskoj.     PDF 217
broj: 4
     
 
DENDOMETRIJA.
     
Dr. N. Neidhardt
O efektu trupljenja.     PDF 165
broj: 8-9
     
 
PROMETALA — ZGRADARSTVO — BUJICE.
     
Ing. L. Haneise
O bujicama na Kršu.     PDF 340
broj: 10-11
     
Ing. D. Polaček
Saobraćajna sredstva i šumske zgrade u drž. šumama Gorskog Kotara u području direkcije šuma u Zagrebu.     PDF 420
broj: 1
     
 
RAZNO.
     
Dr. A. Ugrenović
Osvrti i pogledi.     PDF 1
broj: 4
     
Dr. A.Ugrenović
Brod tone.     PDF 161
broj: 1
     
 
TRGOVINA I INDUSTRIJA.
     
Jugoslavensko tržište drveta: tečajevi zagrebačke burze     PDF 39
Upotreba drvnog ugljena u industriji štavljenja     PDF 40
Vještačka nafta     PDF 40
Dr. J. Zubović
Eksploatacija bosanskih šuma.     PDF 41
broj: 2
     
Trgovina hrastove francuske dužice     PDF 89
broj: 4
     
Potreba domaće šumske industrije     PDF 197
broj: 8-9
     
Šumarstvo na prvoj privrednoj izložbiu Skoplju     PDF 367
broj: 2
     
 
UPORABA ŠUMA I TEHNOLOGIJA.
     
Impregnovanje drveta sumporom     PDF 89
broj: 5
     
Lj. Maletić
Eksploatisanje državnih šuma u režiji.     PDF 250
broj: 6-7
     
Ing. Z. Turkalj
Smolarenje u narodu.     PDF 285
broj: 4
     
 
ENTOMOLOGIJA IODBRANAŠUMA.
     
Dr. A. Langhoffer
O insektima štetočinjama u području Inspektorata za Pošumljavanje u Senju g. 1927.     PDF 198
broj: 6-7
     
Dr. A. Langhoffer
Ujhelyi o neprijateljima gubara.     PDF 292
Dr. A. Langhoffer
Ujhelyi o neprijateljima gubara.     PDF 292
Dr. A. Langhoffer
Matusovits o kornjašu Anomala vitis kao štetočinu na drveću.     PDF 293
broj: 10-11
     
Dr. A. Langhoffer
Hrastov moljac u našim šumama.     PDF 442
broj: 5
     
 
RAČUNANJE VRIJEDNOSTI ŠUMA.
     
Ing. A. Perušić
O rentabilnosti bukve.     PDF 251
broj: 6-7
     
Ing. S. Frančišković
O rentabilnosti bukve.     PDF 283
Ing. S. Frančišković
O rentabilnosti bukve.     PDF 283
broj: 1
     
 
ZAKONODAVSTVO, POLITIKA I ADMINISTRACIJA.
     
Ing. A. Perušić
KrajiškeImovne Općine.     PDF 43
broj: 2
     
Upravno sudišće v Celju, rešenje     PDF 90
Ing. A. Perušić
Šumske glavnice, prihodi i potrajnost.     PDF 93
Zakon o šumama     PDF 96
broj: 4
     
Dr. A. Ugrenović
Šumarska policija.     PDF 200
broj: 1
     
 
GEOGRAFIJA, KLIMATOLOGIJA.
     
Šume Madagaskara.     PDF 45
broj: 6-7
     
Inž. Vaskijević
Goografsko rasprostranjenje hrastovih vrsta kod nas.     PDF 289
broj: 8-9
     
Inž. L.Petrović
Uticaj šume na klimu i meteorološka opažanja.     PDF 363
broj: 2
     
 
PRAKTIČNO ŠUMARSTVO.
     
Aero-foto-taksacija     PDF 87
broj: 1
     
 
NASTAVA
     
Doktori šumarstva     PDF 47
Ispiti u lugarskoj školi u Paračinu     PDF 48
broj: 2
     
Dokidanje zagrebačkog šumarskog fakulteta     PDF 87
broj: 5
     
Osnivanje rudarskog i šumarskog fakulteta u Sarajevu     PDF 244
broj: 8-9
     
O fakultetima i studiju šumarske privrede     PDF 359
broj: 10-11
     
Ispiti u lugarskoj školi u Paračinu     PDF 438
broj: 2
     
 
LOVSTVO.
     
Inž.Koprivnik
Židlohovice, Reprezeitativno lovište Čehoslovačke.     PDF 97
broj: 3
     
Ing. Z. Turkalj
Obrazovanje lovačkog osoblja.     PDF 150
broj: 1
     
 
DRUŠTVENE VIJESTI.
     
Izvadak iz zapisnika sjednice Glavne Uprave J. Š. U.     PDF 50
broj: 4
     
Ispravak     PDF 201
Udruženje Jugoslavenskih Šumarskih Akademičara uZagrebu.     PDF 202
Preporuka Šumarskog Lista.     PDF 203
broj: 6-7
     
Podružnica J. Š. U. u Ljubljani     PDF 294
broj: 8-9
     
Pravilnici za društvene rasadnike     PDF 374
Odlomak iz zapisnika odborove seje Podružnice J. Š. U. v Celju     PDF 378
broj: 12
     
Zapisnik 52. glavne skupštine J. Š. U.     PDF 491
Zahvala dosadanjeg urednika     PDF 492
Dar Kereškenjijevoj zakladi     PDF 492
Dar Šumarskom Muzeju     PDF 492
Počasna diploma J. Š. U.     PDF 492
broj: 1
     
 
LIČNE VIJESTI.
     
Ivan Tropper     PDF 58
Imenovanja, premještenja, umirovljenja     PDF 58
broj: 3
     
† prof.Dr.A.Seiwerth     PDF 156
† Gustav Haueise     PDF 157
† Milan Obradović     PDF 157
† Milan Obradović     PDF 157
broj: 12
     
† Ing. Dragutin Polaček     PDF 494
broj: 1
     
 
LITERATURA. a) Domaća.
     
Inž. N. Manojlović: Sušenje posavskih hrastovihšuma     PDF 55
V. Škorić: Bacterial blight of pea     PDF 55
P.Georgijević: Cerastomella quercus     PDF 56
A.Perušić: Krajiška Imovna Općina     PDF 56
Vesnik Udruženja šumarskih potčinovnika Kralj.S.H.S.     PDF 56
Glasnik Ministarstva Poljoprivredei Voda     PDF 57
broj: 3
     
A. Stebut:Nauka i stručne škole u službi poljoprivrede     PDF 152
broj: 4
     
F. Tućan: Prilog poznavanju minerala Jugoslavije     PDF 207
Bosanski Šumar     PDF 207
Bosanski Šumar     PDF 207
broj: 5
     
Lovačko-Riburski vijesnik     PDF 259
Dr. Gračanin: Ein Beitrag zur Zinkfrage in der Pflanzenbiochemie     PDF 260
Dr. I. Krbek: Stranka u upravnom postupku     PDF 260
Dr. I. Krbek: Stranka u upravnom postupku     PDF 260
Dr. I. Krbek: Stranka u upravnom postupku     PDF 260
broj: 8-9
     
Le Karst Yougoslave     PDF 369
Ing. A. Šivic: Gozdarstvo v ljubljanski oblasti leta 1926. i 1927.     PDF 372
Dr. F. Podbrežnik: Les corps hurniques dans les charbons     PDF 373
Dr. F. Podbrežnik: Etudes des colorations de la membrane lignifiée     PDF 373
M. Gračanin: Ortophosphorsaüre und Keimfähigkeit der Samen     PDF 373
broj: 10-11
     
Oskar Agić: Bilinstvo za šum. pomoćno osoblje     PDF 451
Dr. F. Podbrežnik: Problem racionalizacije u našoj privredi     PDF 451
Dr. F. Podbrežnik: Problem racionalizacije u našoj privredi     PDF 451
Dr. F. Podbrežnik: L´organisation du travail dans les exploitations forestiers     PDF 451
Dr. S. Horvatić: Flora i vegetacija otoka Plavnika     PDF 452
Dr. S. Horvatić: Mandragora u našoj flori     PDF 452
Dr. S. Horvatić: Oblici Leucanthemum u flori Jugoslavije.     PDF 452
broj: 12
     
Veseli: Katekizam o izmjeri drvlja     PDF 481
broj: 1
     
 
LITERATURA: b) Strana
     
Lesnicka Prâce     PDF 56
Revnedes Eaux etForets     PDF 56
L´Alpe     PDF 57
broj: 2
     
Sylwan     PDF 100
Losovedenie i lesovodstvo     PDF 100
Losovedenie i lesovodstvo     PDF 100
broj: 3
     
Les, ego izučenije i popouzovanie     PDF 153
Les, ego izučenije i popouzovanie     PDF 153
Izvestia Leningradskago Lesnogo Instituta.     PDF 154
F. Vidron: Le pin sylvestre de race noble de Hanan.     PDF 155
broj: 4
     
Aldo Pavari: La tecnica dei rimboschimenti     PDF 207
Aldo Pavari: La tecnica dei rimboschimenti     PDF 207
broj: 8-9
     
Jan Frič: Lesni pozemkovâ reforma     PDF 373
W1adislav Jedlinski: O naturialnym zasiagu swierka     PDF 373
Wladislav Jedlinski: Asocjacje roslinne     PDF 373
Wladislav Jedlinski: Nowoczesne ideje w dzicdzinie urzadzania lasu i jego gozpodarztva     PDF 373
broj: 10-11
     
L. Milovanović
Novaruska literaturao šumarstvu.     PDF 443
Dr. D. Dracea: Beiträge zur Kenntnis der Robinie in Rumenien     PDF 451
Dr. D. Dracea: Beiträge zur Kenntnis der Robinie in Rumenien     PDF 451

                UNDER CONSTRUCTION