godište: 1932   


HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where god=1932 and arb=1 order by ktg0,id

broj: 8-9
     
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Prof. Dr. Nenadić Đuro
Prof. Ing. Vinko Hlavinka     PDF 489
broj: 1
     
 
ŠUMARSTVO OPĆENITO. OPISI ŠUMA. BIOLOGIJA I EKOLOGIJA ŠUMA
     
Prof. Henry Perrin
Šume i šumarstvo Francuske.     PDF 1
broj: 2
     
Dr. Nikola Neidhardt
O šumarstvu Švedske.     PDF 97
broj: 3
     
Prof. H. Perrin
Francuske Mediteranske šume.     PDF 138
Dr. Ž. Miletić
Upliv nadmorske visine na apsolutni broj stabala bukve.     PDF 143
broj: 12
     
Dr. Jov. Zubović
Sile šumske privrede.     PDF 689
broj: 1
     
 
UZGOJ ŠUMA. POŠUMLJAVANJE
     
Ing. Teodor Španović
Uzgajanje plemenite vrbe.     PDF 15
broj: 2
     
Prof. H. Perrin
Principi i metode francuske silvikulture.     PDF 65
broj: 4
     
Prof. H. Perrin
Pošumljavanje i restauracija planina.     PDF 222
broj: 6
     
Ing. I. Španović
Vegetativno pomlađivanje ritskih šuma.     PDF 359
broj: 8-9
     
Prof. Dr. Andrija Petračić
O vremenu sadnje biljaka s osobitim obzirom na sadnju prolistalih biljaka.     PDF 491
Dr. Josip Balen
Šumsko sjemenje.     PDF 500
broj: 5
     
 
ISKORIŠĆAVANJE ŠUMA
     
Ing. J. Zubović
Nauka o šumskoj privredi,     PDF 290
broj: 6
     
Ing. A. Panov
O dževerastom javoru u Bosni.     PDF 353
broj: 7
     
Ing. Stjepan Šurić
Poduzetnička dobit.     PDF 411
Inž. Slobodan Baranac
Kriza drvarske industrije.     PDF 416
broj: 12
     
Ing. J. Waszner
O postotku iskorišćenja u pilanskom pogonu.     PDF 699
broj: 2
     
 
ŠUMSKA POLITIKA
     
Ing. V. Beltram
Potreba reorganizacije šumarstva u Dalmaciji.     PDF 73
broj: 10
     
Slavoljub Slapničar
Zašto je nastao finansijalni slom Krajiških Imovnih Općina?     PDF 569
Inž. S. Baranac
Savetodavna tela u šumarskim pitanjima.     PDF 584
Ing. S. Nestorović
Još nešto o zemljišnim zajednicama     PDF 592
broj: 12
     
Inž. S. Baranac
Filmska propaganda u službi šumarstva.     PDF 694
N. Simić
Šumsko zadrugarstvo.     PDF 707
broj: 1
     
 
ŠUMARSKA TERMINOLOGIJA
     
Prof. Dr. Đ. Nenadić
Naša šumarska terminologija.     PDF 5
broj: 4
     
Ing. Dr. Petrović
Šumarska terminologija.     PDF 242
Prof. Dr. Đ. Nenadić
Odgovor na članak g. Ing. Petrovića »Šumarska terminologija«.     PDF 254
broj: 10
     
Ing. A. Panov
»Klasa starosti« ili »dobni razred«.     PDF 579
broj: 11
     
 
RAČUNANJE VRIJEDNOSTI ŠUMA
     
Ing. R. Pipan.
Utjecaji gospodarskog liberalizma na šume i šumarstvo     PDF 649
broj: 5
     
 
DENDROMETRIJA
     
LJ.Maletić
Premer šumskih sastojina pomoću slobodno izabranih prestavnika.     PDF 297
Prof. Dr. A. Levaković
Odgovor na prednji članak.     PDF 308
broj: 6
     
Drag. S. Petrović
Oblični brojevi i tablice drvnih masa za crni bor u Morihovu.     PDF 325
broj: 10
     
Dragoljub S. Petrović
Plošni priraštaj.     PDF 576
broj: 8-9
     
 
PRIMIJENJENA MATEMATIKA, GEODEZIJA I HIDROTEHNIKA
     
Sretan Rosić
Regulisanje proticanja vode u planinskim rečicama i rekama.     PDF 511
broj: 12
     
Ing. V. Andrejev
Traženje grube pogreške u poligon. kutu.     PDF 709
Ing. V. Andrejev
Zakon o prenošenju pogrešaka u novom svjetlu, sa primjedbom urednika.     PDF 719
broj: 3
     
 
BOTANIKA
     
Bilješke s područja inspektorata u Senju.     PDF 186
broj: 12
     
 
UZGAJANJE ŠUMA
     
Ing. M. Šušteršić
Rasadnik i trušnica g. Saše Stareta u Mengešu.     PDF 725
broj: 6
     
 
ENTOMOLOGIJA, OBRANA ŠUMA
     
Ing. S. Omanović
Pregled radova na suzbijanju potkornjaka na području direkcije šuma u Sarajevu     PDF 374
Inž. B. Marić
Još neke opaske iz borbe protiv potkornjaka sa područja šumske uprave Srednje.     PDF 382
broj: 7
     
Ing. T. Đurđić
Uzroci sušenja hrastovih sastojina i preduzete mere u području direkcije šuma Vinkovci.     PDF 438
broj: 1
     
 
TRGOVINA I INDUSTRIJA
     
Jugoslov. tržište drveta     PDF 25
broj: 6
     
Ing. M. Lenarčić
Ženevska konferencija glede sanacije svetovne trgovine lesa.     PDF 380
broj: 7
     
Izvještaj o konferenciji eksperata održanoj 25—28 aprila 1932 u ekonomskoj sekciji društva naroda u Ženevi u cilju proučavanja situacije na međunarodnom tržištu drveta.     PDF 425
broj: 8-9
     
Inž. Slobodan Baranac
Stanje drvarske industrije i trgovine kod nas i u svetu.     PDF 520
Dr. Đ. J.
Šumarska privreda u Rusiji.     PDF 527
broj: 10
     
Osvrt na krizu u trgovini drvom.     PDF 601
A. P.
Drvo kao sirovina u industriji papira.     PDF 604
broj: 12
     
Ing. J. Waszner
Poduzetnička dobit.     PDF 729
broj: 2
     
 
ZAKONODAVSTVO, POLITIKA - ADMINISTRACIJA I PROPAGANDA ŠUMARSTVA
     
Pravilnik o polaganju državnog stručnog ispita činovničkih pripr. šumarske struke sa fakultetskom spremom     PDF 126
broj: 3
     
Tajnik J. Š. U. Dr. Neidhardt
Prilog popularizovanju šumarstva.     PDF 192
broj: 5
     
Državni ispit činovničkih pripravnika sa nepotpunom srednjošk. spremom     PDF 313
Zakon o odlaganju izvršenja k oproštaju novčanih kazni i odšteta po šumskim krivicama     PDF 320
Zakon o odlaganju izvršenja k oproštaju novčanih kazni i odšteta po šumskim krivicama     PDF 320
Zakon o odlaganju izvršenja k oproštaju novčanih kazni i odšteta po šumskim krivicama     PDF 320
Zakon o snabdevanju siromašnih zemljoradnika i radnika drvima i prodaji na malo     PDF 321
Pravilnik o polaganju drž. stručnih ispita (izmene, dopune i ispravke)     PDF 322
broj: 6
     
Predlozi i rezolucije Beogradske podružnice J. Š. U.: O izmenama u pravilniku o paušal. putnih troškova     PDF 393
Predlozi i rezolucije Beogradske podružnice J. Š. U.: O izmenama pravilnika o služb. odelu     PDF 394
Predlozi i rezolucije Beogradske podružnice J. Š. U.: O priznanju stručnim licima sa srednješkolskom spremom prava samostalnog upravljanja     PDF 395
Predlozi i rezolucije Beogradske podružnice J. Š. U.: O personalnoj politici šumarskog osoblja (o bespotrebom kretanju, nepravilnom postavljanju i t. d.)     PDF 397
broj: 7
     
Imenovanje članova ispitne komisije za adm. kanc. službu u šumarskoj struci     PDF 433
Šta treba da radi državna šumska uprava da bi državne šume mogla da preuzme u svoje ruke     PDF 475
broj: 10
     
Rezolucija u predmetu zakona o likvidaciji agrar. reforme (obrazloženje)     PDF 623
broj: 11
     
Državni stručni ispit čin. privravnika sa nepotpunom sednjoškol. spremom     PDF 684
Uredba o prinadležnostima u naturi šumarskog stručnog osoblja kod uprave drž. šuma     PDF 685
broj: 12
     
Ing. I. Jelenić
Još nešto o zemlj. zajednicama.     PDF 734
 
DENDROMETRIJA
     
LJ. V. Maletić
Odgovor prof. Dru. Levakoviću.     PDF 739
Dr. A. Levaković
Osvrt na taj odgovor.     PDF 743
broj: 7
     
 
LOV
     
Dr. Ing. Marinović
Lov kao privredna grana i novi zakon o lovu.     PDF 470
broj: 11
     
M. Knežević
Državno rezervisano lovište u Bosni i Herzegovini.     PDF 672
broj: 12
     
Ing. Z. Turkalj
Privredni značaj lova u Jugoslaviji.     PDF 735
broj: 1
     
 
RAZNO
     
Praktična konferencija šumarskih stručnjaka Vardarske banovine     PDF 26
J. Jekić
Današnji problemi u šumarskoj struci.     PDF 29
Kongres internacionalnog saveza šumarsko istraživačkih instituta     PDF 60
broj: 2
     
Darovi Kereškenijevoj zakladi     PDF 125
Darovi Kereškenijevoj zakladi     PDF 125
Osnivanje Jugoslov. sekcije međunarodnog pedol. instituta     PDF 134
broj: 4
     
V. Barchanek
Anketa Čehoslovačke poljoprivredne akademije o vrednosnoj i prometnoj krizi u šumarskom gospodarstvu.     PDF 258
broj: 5
     
Šumarska izložba u Pragu     PDF 313
broj: 7
     
J. Jekić
Predavanja održana na godišnjem zboru Beogradske podružnice JŠU: Uvod u šum. poljopr. rečnik.     PDF 433
T. Djurdjić
Uzroci sušenja hrastovih sastojina i preduzete mere u području d. š. Vinkovci.     PDF 438
Miloš P. Stefanović
Impregnisani i neimpregnisani pragovi.     PDF 460
Dr. Marinović
Lov kao privredna grana i novi zakon o lovu.     PDF 470
Dr. Đ. Jovanović
Šta treba da radi državna šumska uprava da bi državne šume mogla da preuzme u svoje ruke.     PDF 475
broj: 11
     
Šumarska terminologija     PDF 686
broj: 12
     
Ugrenović
Šumarska terminologija.     PDF 728
broj: 1
     
 
DRUŠTVENE VIJESTI
     
Zapisnici sjednica upravnog odbora JŠU     PDF 54
Iskazi uplate članarine     PDF 56
broj: 3
     
Pozivi na izvanrednu skupštinu JŠU     PDF 137
Poziv Beogradske podružnice na redov. skupštinu i izvještaj o radu podružnice u god. 1931/32.     PDF 209
broj: 4
     
Iz udruženja studenata šumarstva. Šumarsko plesno veče.     PDF 284
Mirovinska zaklada činovnika Krajiških Im. Općina     PDF 286
broj: 5
     
Zapisnik vanredne glavne skupštine JŠU     PDF 318
broj: 6
     
Zapisnik druge redov. glavne skupštine Beogradske podružnice     PDF 392
Predlozi i rezolucije Beogradske podružnice (vidi rubriku zakonodavstvo, politika i administracija)     PDF 393
Zapisnik sastanka radnog odsjeka za privatne šume i unapređenje interesa privatnih šumara     PDF 399
broj: 7
     
Poziv na 56 (XI) gl. red. skupštinu     PDF 409
broj: 8-9
     
Vaclav Barchanek
Slavenska šumarska zajednica.     PDF 544
Zapisnik prve sjednice Upr. odb. Beogradske podružnice     PDF 550
Predlog zakona o organizaciji Min. šuma i njegove spoljne službe     PDF 553
broj: 10
     
Slavenska šumarska zajednica (Sastanak delegacija na lađi »Triglav«)     PDF 617
Zapisnik 56 (XI) red. skupštine na Sušaku     PDF 617
Rezolucija u predmetu zakona o likvidaciji agrarne reforme     PDF 623
Pravilnik za osnivanje i rad podružnica JŠU     PDF 632
broj: 12
     
Darovi Kereškenijevoj zakladi     PDF 746
Darovi Kereškenijevoj zakladi     PDF 746
Darovi Kereškenijevoj zakladi     PDF 746
Potpore iz Kereškenijeve zaklade     PDF 746
broj: 1
     
 
LIČNE VIJESTI
     
† Vasa Radonić, direktor šuma u Apatinu     PDF 57
† Jaroslav Kibic     PDF 58
broj: 5
     
Ing. Anić
† Grga Ratković.     PDF 316
Uredn.
† Ing. Hugo Sacher.     PDF 316
broj: 6
     
D. Hradil
† Bogoslav Hajek.     PDF 401
P. R.
† Ing. Hugo Sacher.     PDF 403
† Radislav Kojić     PDF 405
broj: 7
     
Podružnica JŠU Ljubljana
† Vinko Travirka.     PDF 484
† Aleksandar Ugrenović     PDF 485
broj: 11
     
ing. Anić
† Ing. Nazarije Purger.     PDF 688
broj: 1
     
 
LITERATURA a) Domaća
     
Dr. R. Vuković
Kako i čime se brani g. prof. Dr. Petar Đorđević.     PDF 33
Prof. Petračić
Dr. Josip Balen: Naš goli krš.     PDF 49
J. Borošić
Zbornik šumarskih zakona i propisa.     PDF 50
broj: 2
     
Dr. Petrović
Inž. LJub. Marković: Šume i šumarstvo našeg Juga.     PDF 121
Čeovićev lovački kalendar za 1932.     PDF 125
broj: 3
     
Ing. Anić
Dr. M. Radotić: Komasacije u Sremu i njihov narodno-privredni značaj.     PDF 191
broj: 4
     
Ing. M. Manojlović
Prof. Dr. Đuro Nenadić: Istraživanje prirasta hrasta lužnjaka u šumi »Žutici«.     PDF 259
broj: 6
     
Šumsko gospodarstvo imovnih opština     PDF 390
Autorov ispravak gornjeg prikaza     PDF 391
broj: 8-9
     
Ing. Z. Turkalj.
Prof. Dr. M. Marinović: Privredni značaj lova u Jugoslaviji.     PDF 537
Prof. Dr. Đuro Nenadić
Uputstva za uređivanje državnih šuma.     PDF 538
Ing. J. Waszner
Otvoreno pismo gosp. Ing. Stjepanu Šuriću.     PDF 563
broj: 10
     
Prof. V. Škorić
Dr. A. Ugrenović: Iskorišćavanje šuma. II. dio. Tehnologija drveta.     PDF 606
Prof. Nenadić
Dr. Inž. Ž. Midetić: Opšti pogled na šumarstvo Moravske banovine.     PDF 607
broj: 11
     
Prof. Dr. M. Marinović
Privredni značaj lova u Jugoslaviji. (Odgovor na kritiku ing. Z. Turkalja).     PDF 679
I. Panov
Ing. J. Popović: Leptir duvna. Ing. B. Babić: Liparis monacha.     PDF 683
broj: 12
     
Ing. M. Anić
Nenadićev šum.-lov. kalendar za 1933. god.     PDF 747
Drag. D. Veseli: Katekizam o šum. botanici     PDF 748
broj: 1
     
 
LITERATURA b) Strana
     
Forstwissenschaftliches Centralblatt     PDF 51
Revue des Eeaux et Forest     PDF 51
Svenska skogvardsforeningens Tidskrift     PDF 52
Revista padurilor     PDF 52
Acta forestalia fennica     PDF 52
Gorski pregledi     PDF 53
Silva Mediterranea     PDF 59
broj: 2
     
Dr. Ž. Miletić .
A. Schaeffer, A. Gazin i A. D´Alverny: Sapinieres.     PDF 118
Ing. M. Anić
Inž. Metodi Ruskov.: Sastav, rastež i vzobiovlenie na džboviti i bukovi gori v Istočna Stara-planina.     PDF 125
broj: 3
     
Ing. Anić
K. Mauve: Über Bestandesaufbau; Zuwachsverhältnisse und Verjüngung im Galicischem Karpathen-Urwald.     PDF 188
Ing. Anić
Dr. F. Raab: Die deutsche forstwirtschaft im Spiegel der Reichsstatistik.     PDF 191
broj: 5
     
Ing. Anić
Lesnicka prace.     PDF 314
Ing. Anić
Tharandter forstliches Jahrbuch.     PDF 314
Ing. Anić
Centralblatt für das gesamte Forstwessen.     PDF 314
Ing. Anić
Zeitschrift für Forst- und Jagdwesen.     PDF 315
Ing. Anić
Forstarchiv.     PDF 316
broj: 6
     
Prof Dr. Balen
Ing. J. Konšel: Stručny nästin tvorby a pesteny lesü v biologičkem poneti.     PDF 387
broj: 7
     
Dr. Ž. Miletić
V. Stojanov: Prilog proučavanju bukovih šuma u centralnom Balkanu.     PDF 430
broj: 10
     
Schweizerische Zeitschrift für Forstwesen .     PDF 613
broj: 11
     
Novo djelo o klizinama i žičarama     PDF 684
broj: 12
     
Annales de l´ecole nation. des eaux et forets, IV/1     PDF 753
Annales de l´ecole nation. des eaux et forets, IV/1     PDF 753
Ing. Anić.
Allgem. Forst, u. Jagdzeitung.     PDF 755
 
LIČNE VIJESTI
     
† Ing. M. Puk     PDF 759

                UNDER CONSTRUCTION