godište: 1954   


HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where god=1954 and arb=1 order by ktg0,id

broj: 1
     
 
UZGAJANJE ŠUMA
     
Horvat ing. August
Prilog poznavanju uzgoja plutnjaka (Quercus suber L.)     PDF 1
broj: 2-3
     
Horvat ing. August
Osvrt na rezultate pošumljavanja u krškom području NR Hrvatske u periodu izvođenja petogodišnjeg plana     PDF 51
broj: 7
     
Sarnavka ing. Roman
Intenzitet klijavosti kao efektivna vrijednost proklijalih sjemena     PDF 289
broj: 8
     
Regent ing. Boris
Prilog poznavanju uzgoja biljaka iz ploda pitomog kestena i maruna     PDF 379
broj: 9-10
     
Šafar ing. Josip i Hajdin ing. Žarko
Problem proširivanja areala jele na brdskom području između Save i Drave u NRH     PDF 486
Španović ing. Teodor
Vrbe naših Podunavskih ritova     PDF 506
broj: 11-12
     
Šafar ing. Josip
Problem njege mladog naraštaja u prebornim šumama     PDF 561
broj: 2-3
     
 
UREĐIVANJE ŠUMA
     
Klepac dr. Dušan
Komparativna istraživanja debljinskog, visinskog i volumnog prirasta u fitocenozi jele i rebrače     PDF 83
broj: 4
     
Milas ing. Branko
Dinamika gospodarenja prebornim šumama     PDF 182
broj: 8
     
Emrović ing. Boris
O konstrukciji jednoulaznih tablica-tarifa pomoću logaritamskog papira     PDF 386
Tomašegović dr. Zdenko
Stereometar kao visinomjer     PDF 393
broj: 9-10
     
Klepac dr. Dušan
Tablice postotka prirasta     PDF 454
broj: 11-12
     
Plavšić dr. Milenko
Tabele drvnih masa za poljski jasen (Fraxinus angustifolia Vahl)     PDF 550
Pipan dr. Rudolf
O uređivanju šuma u Sloveniji     PDF 576
Eić ing. Nikola
Šta nam pokazuje prva revizija uređajnih elaborata     PDF 592
broj: 2-3
     
 
EKONOMIKA ŠUMARSTVA
     
Prokopljević ing. Nenad
O nekim ekonomskim problemima šumske proizvodnje (proizvodnje drveta na panju) kod šumskih gazdinstava —     PDF 110
broj: 4
     
Stamenković ing. Branislav
Izvoz drvnih proizvoda posle Drugog svetskog rata     PDF 153
 
ISKORIŠĆAVANJE ŠUMA, MEHANIČKA I KEMIJSKA PRERADA DRVETA
     
Benić dr. Roko
Ekonomična veličina odjela u nizinskim šumama, promatrana s gledišta eksploatacije šuma     PDF 174
broj: 7
     
Lovrić ing. Nino
Srednja daljina i obračun troškova transporta     PDF 301
broj: 8
     
Benić dr. Roko
Procjena učešća obojene srži u dubećem deblu poljskog jasena (Fr. angustifolia Vahl.)     PDF 366
broj: 9-10
     
 
DENDROLOGIJA
     
Anić dr. Milan
Dendrološka i uzgojna važnost nekoliko starih parkova u području Varaždina     PDF 413
Fukarek dr. Pavle
Poljski jasen (Fraxinus angustifolia Vahl.)     PDF 433
Stefanović ing. Vitomir
Prilog poznavanju japanske sofore (Sophora japonica L.)     PDF 496
broj: 11-12
     
Jedlovski ing. Dušan
Neke karakteristike bušina (Cistus L.)     PDF 584
broj: 1
     
 
SPOREDNI ŠUMSKI PROIZVODI
     
Jovančević ing. Milorad
O upotrebi i sušenju lovorovog lista i ploda     PDF 25
broj: 2-3
     
Meštrović ing. Rudi
Smolarenje na kršu     PDF 75
broj: 7
     
Pejoski ing. Branimir
Viskozimetriska ispitivanja nekih domaćih četinarskih balsama     PDF 316
broj: 1
     
 
ZAŠTITA ŠUMA
     
Mikloš ing. Ivan
Jasenova pipa     PDF 11
broj: 5-6
     
Grison P. i Biliotti E.
Gusjenice četnjaka i uslovi kemijske borbe protiv njih     PDF 209
Zsuffa ing. Lajoš
Rakavost bagremovih stabala     PDF 232
broj: 11-12
     
Kovačević dr. Željko
Čempresov krasnik — Buprestis cupressi Germar — štetnik čempresa i cedra na Jadranskom primorju     PDF 587
broj: 2-3
     
 
INOSTRANO ŠUMARSTVO
     
Beltram ing. Vladislav
Zapažanja s ekskurzije jugoslavenskih šumara u Austriju 11 do 14 oktobra 1953     PDF 62
broj: 1
     
 
RAZNO
     
Tomašegović dr. Zdenko
Primjena fotogrametrije u šumarstvu Francuske     PDF 21
broj: 2-3
     
Kauders ing. Alfons
Jubilarna proslava Šumarskog društva Hrvatske     PDF 41
broj: 4
     
Vajda dr. Zlatko
Prilog poznavanju historije postanka našeg golog krša     PDF 166
broj: 5-6
     
Vajda dr. Zlatko
Biotski faktori edafskog sloja šumske biocenoze     PDF 236
Štromar prof. Ljubica
Za zaštitu faune     PDF 243
broj: 11-12
     
Ugrenović Aleksandar
Problem šumarske terminologije     PDF 541
Jedlovski ing. Dušan.
Temperaturne razlike minimalnih termometara u zaklonu i pri tlu     PDF 571
broj: 1
     
 
UZGAJANJE ŠUMA
     
Mušič Alojz
Novo oruđe za čišćenje kultura i mladika     PDF 36
broj: 2-3
     
Panov Aleksandar
Povodom novog članka N. Lobanova o mikorizi     PDF 120
broj: 7
     
Vrdoljak ing. Žarko
Nekoliko napomena za uzgoj rašeljke     PDF 333
broj: 9-10
     
Gračanin ing. Zlatko
Utjecaj nekih aktivnih sintetskih tvari na rast mladih biljaka običnog bora (Schweiz. Z. f. F. 1953)     PDF 535
broj: 5-6
     
 
ISKORIŠĆAVANJE ŠUMA
     
Frančišković ing. Stjepan
Elementi čvrstoće šperovanog drveta     PDF 263
broj: 9-10
     
Radimir ing. Drago
Istraživanja za povećanje plovnosti oblovine lišćara u SSSR-u     PDF 534
broj: 11-12
     
D. J.
Eukalipti u brodogradnji (Vrdoljak)     PDF 616
Gračanin ing. Zlatko
Matjuk: Utjecaj pedoloških prilika na razvoj korjenovih sistema drveća i grmlja     PDF 620
broj: 4
     
 
EKONOMIKA ŠUMARSTVA
     
Plavšić dr. Milenko i Benić d r. Roko
Da li je šuma osnovno sredstvo ili prirodno dobro?     PDF 203
broj: 2-3
     
 
ZAŠTITA ŠUMA
     
Vajda dr. Zlatko
O sriježi ili golomrazici     PDF 117
broj: 7
     
Kovačević dr. Željko
Zaštita šuma i njeni problemi     PDF 320
Radimir ing. Drago.
Uspomene na velikog šumarskog entomologa Karla Eschericha     PDF 325
Piškorić ing. Oskar
Prilog poznavanju bionomije Thaumatopoea pityocampa-e     PDF 336
broj: 8
     
Devčić ing. Josip
Napad gubara na otoku Cresu     PDF 404
broj: 9-10
     
Vajda dr. Zlatko
Moljac jelovih iglica u sastojinama Gorskog Kotara     PDF 527
broj: 4
     
 
DENDROLOGIJA
     
Jedlovski ing. Dušan
Interesantan primjerak čempresa na Hvaru     PDF 193
broj: 8
     
Jedlovski ing. Dušan
Razlika u gradnji lista šmrike i pukinje     PDF 403
broj: 11-12
     
Kovačević dr. Josip
Florentinski glog u Srbiji     PDF 600
broj: 5-6
     
 
UREĐIVANJE ŠUMA Savjetovanje o službi uređivanja šuma u NRH
     
Smilaj ing. Ivan
Savjetovanje o službi uređivanja šuma u NRH     PDF 252
broj: 1
     
 
NAREDBE, PRAVILNICI I SL.
     
Dobrinčić Veljko
Neka pitanja u vezi kažnjavanja za neurednost     PDF 37
broj: 2-3
     
Dobrinčić Veljko
Materijalna odgovornost službenika     PDF 114
Dobrinčić Veljko
Uniforma službenika šumarsko-tehničke pomoćne službe     PDF 116
broj: 5-6
     
Ing. Z. P.
Povodom Uredbe o organizaciji     PDF 271
broj: 8
     
Dobrinčić Veljko
Oko pitanja naplate štete u administrativno-kaznenom postupku     PDF 405
broj: 9-10
     
Dobrinčić Veljko
Oko disciplinskog postupka     PDF 522
Dobrinčić Veljko
Jedno objašnjenje čl. 246 Kr. z. (Pustošenje šuma)     PDF 525
broj: 11-12
     
Dobrinčić Veljko
Knjigovodstvo u šumarijama     PDF 601
broj: 2-3
     
 
DRUŠTVENE VIJESTI
     
Godek ing. Ivo
Sastanak bujičara na savjetovanju hidrotehničara u Opatiji     PDF 114
Potočić ing. Zvonko
Plenum Saveza šumarskih društava FNRJ     PDF 125
Potočić ing. Zvonko
Izvještaj o 75-god. skupštini     PDF 130
broj: 4
     
Furlan Nada
Ekskurzija studenata drvnoindustrijskog smjera     PDF 198
broj: 9-10
     
Radovčić ing. Ante
Naučno-instruktivna ekskurzija na području Dalmacije     PDF 528
broj: 11-12
     
Milas ing. Branko
Ekskurzija inženjera i tehničara šumarskog kluba u Rijeci u Istru u Sloveniju     PDF 612
broj: 2-3
     
 
DOMAĆA STRUČNA LITERATURA
     
P. Z.
Godišnjak Instituta NRM     PDF 123
broj: 5-6
     
Fukarek dr. Pavle
Ing. J. Sučić: O arealu pitomog kestena na području Srebrenice s kratkim osvrtom na ostala nalazišta kestena u NR Bosni i Hercegovini     PDF 273
broj: 7
     
Brixy ing. Stjepan
Knjiga II Instituta za naučna šumarska istraživanja u Sarajevu     PDF 337
broj: 8
     
Piškorić ing. Oskar
Ing. A. Krstić: Uređenja predela i park-šuma     PDF 411
broj: 11-12
     
Gluščević Zoran.
Milorad Milošević-Brevinac: Proizvodnja i prodaja katrana u Studenici, Beograd 1954. g.     PDF 614
broj: 2-3
     
 
STRANA STRUČNA LITERATURA
     
R. D
L´Italia forestale e montana     PDF 124
broj: 4
     
Anić dr. Milan
Prof. dr. R. Schober: Die japanische Lärche     PDF 205
Horvat dr. I.
Rene Liron: Colles et contreplaques     PDF 207
broj: 5-6
     
Horvat dr. I.
Wood, November 1951, London     PDF 278
Horvat dr. I.
Wood, November 1952, London     PDF 279
Horvat dr. I.
Nova metoda sušenja     PDF 279
Horvat dr. I.
Kolosjeci u pilanama (Konrad Müller)     PDF 281
Horvat dr. I.
Prirodne šumske zajednice Evrope kao temelji za evropsko uzgajanje šuma (Rubner i Reinhold)     PDF 282
Horvat dr. I.
Elektrika u šumskoj industriji (Collardet i t. d.)     PDF 283
Vajda dr. Zlatko
Jordan: Opadanje prirasta i degradacija tla uslijed opadanja razine donje vode     PDF 285
Urbanovski ing. Albe
Sledeći vek — vek drveta (Glesniger)     PDF 286
broj: 7
     
Vrdoljak ing. Žarko.
Primjer podizanja vrijednosti medunčevih šikara pomoću cedra (Fourchy-Lemps)     PDF 339
Brixy ing. Stjepan
Edlin: Šumarski priručnik (London)     PDF 341
broj: 11-12
     
Marić ing. B.
Organizacija i razvoj naučnih istraživanja u šumarstvu u Švedskoj i Danskoj     PDF 608
Jedlovski ing. Dušan
Ekonomsko statistički osvrt na plutnjakove šume u Italiji (Monti e Boschi No 107)     PDF 618
broj: 2-3
     
 
KOMEMORACIJE
     
H. V
Klunić Mirko     PDF 122
broj: 5-6
     
B. K.
Profesor Schädelin     PDF 251
broj: 8
     
M. A
Zlatarić ing. Boris     PDF 402
broj: 7
     
 
RAZNO
     
Kauders prof. ing. Alfons
Stanje šuma na otoku Hvaru polovinom prošlog vijeka     PDF 328
broj: 8
     
Milošević-Brevinac Milorad
Uzgredno drvarenje     PDF 409
broj: 11-12
     
Beltram ing. V.
Opuncija kao stočna hrana u Dalmatinskom primorju     PDF 607
Kovačević dr. Josip
Hortikultura     PDF 611

                UNDER CONSTRUCTION